Menu

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van ons kantoor, gerechtelijke uitspraken en overige berichten die mogelijk nuttig voor u zijn.
U kunt deze bestanden downloaden.

Algemene voorwaarden
Klachtenregeling
Dienstverleningsdocument Financieel Recht Advocaten
Algemene Voorwaarden Financieel Recht Advocaten
Gerechtelijke uitspraken
ASR moet ingehouden kosten terugbetalen aan klant

Levensverzekering/overlijdensrisicoverzekering in samenhang met beleggingen. Ambtshalve toetsing mogelijk onredelijk bezwarende bedingen in algemene voorwaarden, vernietiging.

Geen voortijdige afkoop pensioen mogelijk nu de polis vóór de Pensioenwet al premievrij was

Pensioenverzekering. Consument heeft in al zijn uitingen steeds nadrukkelijk gewezen op artikel 28 lid 2 van de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet. In dat licht bezien zou voortijdige afkoop van zijn pensioenverzekering tot de mogelijkheden behoren. Dit neemt echter niet weg dat bij de beoordeling van het geschil de gehele context van deze wet in acht zal dienen te worden genomen. De Commissie is derhalve genoodzaakt om Consument te wijzen op artikel 18 lid 5, die in het kort erop neer komt dat op een C-polis die premievrij is geworden vóór de invoering van de Pensioenwet, hetgeen in de onderhavige situatie het geval is, de bepalingen van de Pensioen- en spaarfondsenwet nog steeds van toepassing zijn. Dit brengt mee dat afkoop van de pensioenverzekering van Consument enkel en alleen kan plaatsvinden op de pensioendatum of eventueel bij een waardeoverdracht naar de pensioenregeling van een nieuwe werkgever. Vordering is afgewezen.

Delta Lloyd schendt zorgplicht niet door geen specificatie te geven van de premiekosten

De stellingname van Consument impliceert dat er een verplichting op Verzekeraar rust om Consument te informeren over de hoogte van de kosten en overlijdensrisicopremies omdat deze van invloed zijn op de uiteindelijke opbrengst van de door hem afgesloten levensverzekering. De verzekering is echter een traditionele levensverzekering, met een gegarandeerd kapitaal dat wordt uitgekeerd bij leven op de einddatum, dan wel bij eerder overlijden. Een dergelijke verzekering wordt gekenmerkt door de omstandigheid dat de prijs en de prestatie op voorhand zijn bepaald. Consument wist bij het afsluiten van de verzekering welk bedrag hij op de einddatum, of bij eerder overlijden, zou ontvangen en welke premie - waarvoor een deel bestemd was voor de dekking van het overlijdensrisico en een deel voor de bestrijding van de door Verzekeraar gemaakte kosten - hij hiervoor verschuldigd was. Consument heeft kunnen afwegen welke premie hij voor welk garantiebedrag bereid was te betalen en met deze verhouding tussen premie en prestatie ingestemd. De met de verzekering gemoeide kosten en overlijdensrisicopremies zijn in het garantiekapitaal verdisconteerd. Om deze reden behoefde Verzekeraar bij het afsluiten van de verzekering niet te specificeren welk deel van de premie zou worden besteed aan kosten of aan overlijdensrisicopremies. Verzekeraar behoefde dit evenmin op een later moment te doen.

Beleggingsadviseur aansprakelijk voor schade alternatieve beleggingen [eigen zaak]

Beleggingsadvies; onderzoekplicht; waarschuwingsplicht.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt vernietigend voor ASR in woekerpolisdossier

Levensverzekering/overlijdensrisicoverzekering in samenhang met beleggingen. Kosten. Richtlijn 93/13 is niet van toepassing, omdat overeenkomst in 1991 is gesloten. Onrechtmatige daad door verzekeraar.

Hema moet diefstalclaim alsnog behandelen ondanks lichte mate van schuld consument

Tijdens een skivakantie zijn de skibril, skihelm, handschoenen en jas gestolen uit een restaurant. De goederen lagen op de daarvoor aangewezen plaats in het restaurant, bevonden zich in dezelfde ruimte als Consument en lagen binnen zijn gezichtsveld. De verzekeraar wijst de claim met een beroep op de polisvoorwaarden af, omdat Consument niet de normale voorzichtigheid heeft betracht. Hij had alles moeten doen om te voorkomen dat zijn spullen zouden worden gestolen. De Commissie overweegt dat de normale voorzichtigheidsclausule zo moet worden uitgelegd dat sprake moet zijn van een ernstige mate van schuld. Dat is in onderhavige casus niet het geval, zo oordeelt de Commissie. De verzekeraar dient de schadeclaim alsnog in behandeling te nemen.

Bank schendt zorgplicht en dient helft van de door consumenten te veel betaalde premies te vergoeden

Overlijdensrisicoverzekering. Hypotheek. Zorgplicht. Naar het oordeel van de Commissie had de
Bank, in zijn rol als adviseur, kunnen en dienen op te merken dat de mogelijkheid van tussentijdse
opzegging van de overlijdensrisicoverzekering niet was opgenomen in de
verzekeringsvoorwaarden, terwijl dit wel was vermeld in de brochure en handleiding. Nu kwam dit
pas in 2013 naar voren toen Consument en de Bank in gesprek waren over de hypothecaire
geldlening. Door toedoen van de Bank is Consument de kans ontnomen om in een veel eerder
stadium de afweging te kunnen maken of het voortzetten van de overeenkomst nog zinvol was,
zeker omdat deze verzekering een relatief lage dekking kende tegenover een sterk oplopende
premie. De vordering is deels toegewezen.

Borgovereenkomst van $ 200.000 hoeft niet uitbetaald te worden door samenhang overeenkomsten

Door fraude vastgelopen beleggingsproduct. Vraag of borg door de teleurgestelde belegger kan worden aangesproken.

Rechter zet streep door verkoop leningen door Van Lanschot aan Promontoria

contractsoverneming conform algemene bankvoorwaarden bank? Geen geldige overdracht afdeling bijzonder beheer aan derde. Zorgplicht blijft bij Van Lanschot.

Borgtochtovereenkomsten vernietigbaar wegens ontbreken toestemming echtgenotes

Borgtochtovereenkomsten op goede gronden vernietigd wegens het ontbreken van toestemming echtgenoot. Uitzonderingsbepaling van artikel 1:88 lid 5 BW niet van toepassing nu geen sprake is van rechtshandelingen ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf.

Meer
Laatste tweets