Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies op onze website. Sommige cookies plaatsen we altijd om de website goed te laten werken. Ook plaatsen we altijd een cookie om het gebruik van onze website te analyseren. Onze website maakt van meer cookies gebruik die niet noodzakelijk zijn, maar wel nuttig. Zij stellen u bijvoorbeeld in staat berichten te delen op social media of om relevantere advertenties te kunnen tonen op websites van derden. Deze cookies verzamelen mogelijk gegevens buiten onze website. Door op 'Ik geef toestemming’ te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Klikt u op 'Niet akkoord', dan worden deze cookies niet geplaatst, maar kunt u onze website niet gebruiken. Elektronische communicatie en het gebruik van het Internet kunnen mogelijk leiden tot een onopgemerkte inbreuk op uw privacy. Wij kunnen geheimhouding alleen garanderen indien u ons schriftelijk of telefonisch benadert, dan wel dat u een afspraak maakt op ons kantoor. Meer informatie is beschikbaar in ons Privacystatuut.U kunt tijdens kantoortijden altijd bellen naar 0416-650086 of een email sturen naar info@financieelrechtadvocaten.com. Ook kunt u desgewenst een afspraak maken op ons kantoor of per post met ons communiceren.
Menu

Rabobank moet abstracte bankgarantie van bijna € 1,3 miljoen alsnog uitbetalen

Amstelpark en Giebros B.V. hebben een overeenkomst van aanneming van werk gesloten. Giebros moet technische installaties leveren tegen een aanneemsom van € 1.265.000 exclusief BTW voor Sportpark Amstelpark. ABN AMRO heeft aan Giebros een lening verstrekt ter voorfinanciering. Bij oplevering van het werk dient Amstelpark 90% van de aanneemsom te betalen. Amstelpark heeft als zekerheid een abstracte bankgarantie door Rabobank doen stellen. In juni 2009 weigert Rabobank uit te betalen. Enkele maanden hierna is Giebros in staat van faillissement verklaard. Amstelpark is vervolgens een gerechtelijke procedure gestart. Zij vordert primair te verklaren dat zij haar betalingsverplichtingen zoals beschreven in de bankgarantie volledig is nagekomen zodat deze komt te vervallen en subsidiair dat Giebros de bankgarantie niet/niet rechtsgeldig heeft ingeroepen zodat deze is komen te verallen. Daarnaast stelt Amstelpark Giebros en ABN AMRO aansprakelijk voor de schade van het ten onrechte in stand blijven van de bankgarantie.

Zekerheid die aan bankgarantie kan worden ontleend is niet beperkt

De rechtbank heeft Rabobank veroordeeld tot betaling van de bankgarantie aan ABN AMRO. Rabobank gaat vervolgens in hoger beroep bij het gerechtshof. Het hof oordeelt dat Rabobank gerechtigd was om betaling aan ABN AMRO te weigeren en veroordeelt ABN AMRO om de bankgarantie binnen 14 dagen na betekening van het arrest aan Rabobank te retourneren. Vervolgens gaat ABN AMRO in cassatie.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een bankgarantie gelet op zowel de positie van de garanderende bank als die van degene te wiens gunste de garantie is gesteld een zelfstandig karkater heeft. De zekerheid die ABN AMRO aan deze bankgarantie kan ontlenen is dan ook, anders dan het hof had geoordeeld, niet beperkt. Rabobank heeft de verklaring van Giebros als onjuist en frauduleus aangemerkt. Op grond van eerdere arresten heeft de Hoge Raad geoordeeld dat in beginsel een strikte conformiteit wordt aangenomen wat betreft de bankgarantie. Dit betekent dat de bank op het eerste schriftelijk verzoek van de crediteur het gegarandeerde bedrag uit zal betalen, mits aan de formele voorwaarden voor het inroepen van de garantie is voldaan. Een uitzondering hierop kan worden aangenomen indien sprake is van fraude of willekeur. Het is niet vereist dat degene die de garantie afroept ook wetenschap heeft van die fraude of willekeur.

Hoge Raad: Bij weigering tot betaling van de bankgarantie moet er sprake zijn van bedrog of willekeur

Een bank hoeft bij de weigering om tot betaling over te gaan in principe niet uitgebreid de juridische grondslag van de weigering te vermelden. De redenen voor de weigering moeten wel meteen en voldoende duidelijk worden aangevoerd. Rabobank heeft in deze zaak als reden aangevoerd dat ABN AMRO volgens haar opdrachtgever op de hoogte was van de onjuistheid van de factuur. De Hoge Raad oordeelt dat dit onvoldoende gespecificeerd is om betaling onder een bankgarantie te mogen weigeren. Hieruit volgt namelijk niet dat er sprake is van bedrog of willekeur. De rechter veroordeelt Rabobank om alsnog de bankgarantie uit te betalen.

Klik hier voor de gehele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook een geschil met uw bank of een wederpartij over de uitbetaling van een bankgarantie? Of heeft u een ander geschil met uw bank? Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Klik hier voor de gehele uitspraak.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Vernietiging bankgarantie wegens ontbreken toestemming echtgenote;Bank weigert tot uitbetaling bankgarantie over te gaan;


Terug


Laatste tweets