Uitspraak: Gerechtshof Amsterdam bevestigt beëindiging bankrelatie door ABN AMRO

Op 27 februari 2024 heeft het Gerechtshof Amsterdam in hoger beroep geoordeeld dat de beëindiging van de bankrelatie van Rose Telecom door ABN AMRO en de opname van de onderneming in de interne waarschuwingslijst van de bank gerechtvaardigd zijn. Rose Telecom had in eerste aanleg gevorderd dat de bancaire relatie zou worden hersteld en dat haar naam van de interne waarschuwingslijst zou worden verwijderd. De voorzieningenrechter had deze vorderingen afgewezen, een beslissing die nu door het hof is bekrachtigd.

Achtergrond van de zaak

Rose Telecom, opgericht in 2015, is actief in de groothandel van elektronische communicatieapparatuur en mobiele telefoons. Sinds 2018 hield zij een bankrekening aan bij ABN AMRO. Na een langdurig klantenonderzoek besloot ABN AMRO de bancaire relatie te beëindigen en Rose Telecom voor vijf jaar op de interne waarschuwingslijst te plaatsen. Rose Telecom vocht deze beslissing aan in kort geding, maar de voorzieningenrechter wees haar vorderingen af. In hoger beroep werd de zaak opnieuw beoordeeld.

De kern van de zaak

De feiten in deze zaak zijn als volgt:

  • Rose Telecom ontving grote sommen geld vanuit risicolanden zoals de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en boekte deze bedragen vrijwel direct door naar buitenlandse rekeningen.
  • Veel van de afnemers van Rose Telecom, die substantiële bedragen overmaakten, bleken inmiddels niet meer te bestaan of waren cliënten van ABN AMRO waarvan de bank de relatie had beëindigd vanwege witwasrisico’s.
  • Rose Telecom fungeerde als tussengroothandel, was verlieslatend en technisch failliet.
  • Rose Telecom kon onvoldoende informatie verschaffen over haar verdienmodel, bedrijfsvoering en de herkomst van haar middelen.

Criteria voor opzegging en registratie

Het hof oordeelde dat ABN AMRO op basis van de Algemene Voorwaarden en de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) gerechtigd was de bancaire relatie te beëindigen. De bank moet kunnen vaststellen dat haar producten en diensten niet voor oneigenlijke doeleinden worden gebruikt. Het gebrek aan informatie en de risico’s verbonden aan de transacties van Rose Telecom rechtvaardigden de opzegging.

Beoordeling door het hof

Het hof bevestigde de eerdere beslissing van de voorzieningenrechter dat ABN AMRO op legitieme gronden de bancaire relatie had beëindigd. De bank had voldoende redenen om aan te nemen dat de risico’s van witwassen en oneigenlijk gebruik van haar diensten te groot waren. Daarbij werd in aanmerking genomen dat Rose Telecom nog steeds gebruik kon maken van buitenlandse bankrekeningen om haar bedrijfsactiviteiten voort te zetten.

Reden tot opzegging en registratie

Het hof vond dat het belang van ABN AMRO om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen zwaarder woog dan het belang van Rose Telecom bij voortzetting van de bankrelatie. Ondanks de argumenten van Rose Telecom was niet aannemelijk gemaakt dat de opzegging onredelijk of disproportioneel was.

Beslissing van het hof

Het hof bekrachtigde het vonnis van de voorzieningenrechter en wees de vorderingen van Rose Telecom af. De opzegging van de bankrelatie en de opname in de interne waarschuwingslijst door ABN AMRO werden rechtmatig bevonden. Rose Telecom werd veroordeeld in de proceskosten van het hoger beroep.

Financieel Recht Advocaten

Deze uitspraak benadrukt het belang voor financiële instellingen om strikt te handelen in overeenstemming met hun wettelijke verplichtingen onder de Wwft. Ondernemingen in integriteitsgevoelige sectoren dienen ervoor te zorgen dat hun financiële transacties volledig transparant en controleerbaar zijn om vergelijkbare situaties te vermijden. Voor juridisch advies over bancaire kwesties en geschillen kunt u contact opnemen met een advocaat gespecialiseerd in financieel recht.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant