Uitspraak: Rechtbank Amsterdam wijst verzoek tot verwijdering van registraties in EVR en IR af

Op 30 mei 2024 heeft de rechtbank Amsterdam een belangrijke uitspraak gedaan in een zaak waarbij een zorgaanbieder, aangeduid als [verzoeker], verzocht om haar persoonsgegevens te laten verwijderen uit het Incidentenregister (IR) en het Extern Verwijzingsregister (EVR). Deze registers bevatten meldingen van vermoedelijke fraude en andere incidenten die financiële instellingen kunnen schaden. Zilveren Kruis, een zorgverzekeraar, had deze registraties gedaan na een fraudeonderzoek waarin werd geconcludeerd dat [verzoeker] facturen had ingediend voor niet-geleverde zorg. De rechtbank oordeelde echter dat de registratie van de gegevens van [verzoeker] gerechtvaardigd was en wees het verzoek tot verwijdering af. In deze blog bespreken we de details van de zaak en de overwegingen van de rechtbank.

Verzoek tot verwijdering van registraties

[verzoeker] heeft een paramedische praktijk waar onder andere oedeemtherapie wordt aangeboden. Enkele van haar cliënten zijn verzekerd bij Zilveren Kruis. Deze zorgverzekeraar vermoedde fraude omdat [verzoeker] facturen had ingediend voor behandelingen die volgens hun onderzoek niet hadden plaatsgevonden. Dit leidde tot de registratie van [verzoeker]’s persoonsgegevens in het IR en EVR. [verzoeker] verzocht de rechtbank om deze registraties te verwijderen, stellende dat de registraties onterecht waren en haar reputatie en werk negatief beïnvloedden.

Onderzoek door Zilveren Kruis

Het onderzoek door Zilveren Kruis begon nadat een cliënte, [naam 1], meldde dat zij opgenomen was in het ziekenhuis tijdens de periode waarin [verzoeker] behandelingen had gedeclareerd. Zilveren Kruis vroeg [verzoeker] om opheldering, waarop zij een overzicht kreeg van de gedeclareerde behandelingen. In dit overzicht gaf [verzoeker] aan dat 43 van de behandelingen niet hadden plaatsgevonden. Daarnaast werden 16 behandelingen gedeclareerd in de periode dat [naam 1] in het ziekenhuis was opgenomen.

Zilveren Kruis stelde dat deze handelingen een ernstige schending waren en besloot de persoonsgegevens van [verzoeker] te registreren in zowel het IR als het EVR. [verzoeker] voerde aan dat er sprake was van administratieve fouten en dat zij geen fraude had gepleegd.

Criteria voor registratie in EVR en IR

De rechtbank beoordeelde of de registratie in overeenstemming was met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI). Opname in deze registers is alleen toegestaan als er sprake is van zodanig concrete feiten en omstandigheden dat deze een strafbaar feit kunnen bewijzen. Voor registratie in het IR en EVR is niet vereist dat er een veroordeling door de strafrechter is, maar er moet wel een zwaardere verdenking zijn dan enkel een redelijk vermoeden van schuld.

Feiten en omstandigheden

De rechtbank concludeerde dat de gedragingen van [verzoeker] voldeden aan de criteria voor opname in het IR en EVR. [verzoeker] had bij 43 behandelingen erkend dat deze niet hadden plaatsgevonden en had daarnaast 16 behandelingen gedeclareerd tijdens de ziekenhuisopname van [naam 1]. Hoewel [verzoeker] stelde dat deze fouten administratief van aard waren, vond de rechtbank dit niet overtuigend. De rechtbank achtte het ongeloofwaardig dat [verzoeker] per ongeluk 16 behandelingen had gedeclareerd in een periode van anderhalve maand waarin de patiënt opgenomen was.

Proportionaliteit en subsidiariteit

Bij de registratie moet een belangenafweging worden gemaakt. De rechtbank stelde dat de belangen van Zilveren Kruis en andere zorgverzekeraars om beschermd te worden tegen fraude zwaarder wogen dan het belang van [verzoeker] om haar gegevens te laten verwijderen. De rechtbank wees erop dat de registratie voor een periode van acht jaar gerechtvaardigd was gezien de ernst van de fraude. [verzoeker] had regelmatig behandelingen gedeclareerd die niet hadden plaatsgevonden, en had daarbij ook nog eens behandelverslagen gemaakt voor deze fictieve behandelingen.

Impact op [verzoeker]

[verzoeker] betoogde dat de registraties haar werk als zorgaanbieder bemoeilijkten en dat zij, als alleenstaande ouder van vijf kinderen en slachtoffer van de toeslagenaffaire, ernstig benadeeld werd door deze registraties. De rechtbank erkende de persoonlijke en financiële moeilijkheden van [verzoeker], maar vond dat het belang van Zilveren Kruis bij het handhaven van de registraties zwaarder woog. De rechtbank merkte ook op dat [verzoeker] de ten onrechte ontvangen verzekeringsgelden nog niet had terugbetaald en tijdens de zitting niet had laten zien de ernst van haar handelen in te zien.

Beslissing van de rechtbank

De rechtbank wees het verzoek van [verzoeker] af en oordeelde dat Zilveren Kruis gerechtigd was om de persoonsgegevens van [verzoeker] te registreren in het IR en EVR. [verzoeker] werd veroordeeld tot het betalen van de proceskosten van Zilveren Kruis, begroot op €2.094,00. De registraties blijven gehandhaafd, en de termijn van acht jaar werd als proportioneel en gerechtvaardigd beschouwd gezien de ernst van de gepleegde fraude.

Financieel Recht Advocaten

Bent u zelf geconfronteerd met onterechte registraties door banken, leningen of hypotheekverstrekkers? Financieel Recht Advocaten staat klaar om u bij te staan in juridische kwesties. Neem contact op met Financieel Recht Advocaten om uw situatie te bespreken en uw rechten te beschermen.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant