Slachtoffers oplichting vangen bot bij bank

ING heeft de zakelijke relatie stopgezet wegens niet voldoen aan de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Tevens zijn er meldingen ontvangen factuurfraude. Tijdens het onderzoek is er door de rekeninghouders onvoldoende informatie verschaft. De bank heeft hierdoor de zakelijke relatie moeten beëindigen.

Frauduleuze overboekingen

Ornix Invest B.V. (hierna; Ornix) en Firmeza I B.V. (hierna; Firmeza) hadden een ieder een zakelijke bankrekening bij ING. Op 23 augustus 2017 heeft ING een melding ontvangen dat er diverse frauduleuze overboekingen hadden plaatsgevonden naar de ING-rekening. Deze overboekingen kwamen van de zakelijke rekening van EMS Beheer B.V. te Amsterdam (hierna; EMS). In zeer korte tijd zijn een groot aantal doorboekingen plaatsvond van EMS naar diverse andere (rechts)personen in binnen- en buitenland.

Als gevolg van de doorboekingen heeft ING de bankrekeningen van Ornix, Firmeza en GOH geblokkeerd. GOH is een aan Ornix en Firmeza gelieerde vennootschap. ING heeft toegelicht dat de rekeningen in onderzoek waren naar aanleiding van een mogelijke factuurfraude zaak. De blokkade gedurende het onderzoek zou worden gehandhaafd tot bedragen van € 78.015,- (GOH), € 53.578,- (Firmeza) en € 1.500,- (Ornix ) terugbetaald zouden zijn.

Factuurfraude

De advocaat van Ornix, Firmeza en GOH verzocht ING deze blokkades op de rekeningen stop te zetten. De rede hiervan is, omdat het onderzoek van ING niets zou hebben opgeleverd. Het antwoord van de ING was, dat de snelheid van de overboekingen aantoont dat een van de begunstigden tot doel hebben gehad om de van de factuurfraude afkomstige gelden zo snel mogelijk weg te sluizen en aan het zicht te onttrekken.

ING concludeert in deze brief dat GOH, Ornix en Firmeza de verdenkingen van fraude niet hebben kunnen weerleggen. Tevens zouden zij valsheid in geschrifte en oplichting tegen ING hebben gepleegd. ING heeft de bankrekeningen met onmiddellijke ingang beëindigd op grond van artikel 7.4 VZR en de bankrelaties opzegt conform artikel 2 lid 2 en artikel 35 ABV. Ook handhaaft zij de blokkades, gezien de verdenkingen en het feit dat het onderzoek naar de fraude nog niet is afgerond. Verder is door ING een beroep op verrekening gedaan.

Onrechtmatig handelen

ING is door GOH, Ornix en Firmeza gedagvaard in een bodemprocedure voor de rechtbank Amsterdam. Daarin is algehele opheffing van de blokkades gevorderd, subsidiair een verklaring voor recht dat ING verplicht is tot een schadevergoeding van € 133.093,- op grond van onrechtmatig handelen, (meer) subsidiair wanprestatie.

Ornix en Firmeza vorderen in deze procedure dat ING wordt veroordeeld de blokkeringen van de bankrekeningen van Ornix en Firmeza op te heffen, toegang tot de bankrekeningen te verlenen, dan wel vrijgave te verlenen voor een bedrag van € 4.481,30 (Ornix) en € 218.780,45 (Firmeza).

Verweer

ING moet voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft. In artikel 3 Wwft is omschreven wanneer ING een cliëntenonderzoek dient uit te voeren. ING dient onder meer op grond van artikel 3 lid 2 onder de Wwft “een voortdurende controle op de zakelijke relatie en de tijdens de duur van deze relatie verrichte transacties uit te oefenen, teneinde te verzekeren dat deze overeenkomen met de kennis die de instelling heeft van de cliënt en diens risicoprofiel, met zo nodig een onderzoek naar de bron van de middelen die bij de zakelijke relatie of de transactie gebruikt worden”.

Artikel 5 lid 1 Wwft verbiedt ING transacties uit te voeren zolang het cliëntenonderzoek niet kan worden voltooid. Als ING met betrekking tot een zakelijke relatie niet kan voldoen aan de verplichtingen die op haar rusten uit hoofde van het uit te voeren cliëntenonderzoek, dient zij de zakelijke relatie te beëindigen.

Uitspraak

Door Ornix en Firmeza is niet gemotiveerd bestreden dat de contractuele verhouding tussen partijen een informatieverplichting rust tegenover ING. Het hof bekrachtigt het vonnis en veroordeelt Ornix en Firmeza in de kosten aan het geding in hoger beroep.

Klik hier voor de gehele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Bent u ook ontevreden over uw bank, verzekeraar of vermogensbeheerder? Wij hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of financieel adviseurs. Neem vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier.

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Laat ons u helpen Laat ons u bellen

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant