Nieuws: AFM gaat in 2016 de focus leggen op de crowdfundingsector

De crowdfundingsector is volop in ontwikkeling. In de eerste helft van 2015 is er in Nederland ruim 41 miljoen euro is geïnvesteerd in crowdfunding. Dat is bijna een verdubbeling ten opzicht van de eerste zes maanden in 2014.

Crowdfunding zal stap voor stap een meer permanent onderdeel worden van het functioneren van de financiële markten. Gelet op de missie van de AFM om zich sterk te maken voor een eerlijke en transparante financiële markten, denkt zij mee aan het verduurzamen en professionaliseren van crowdfunding als onderdeel van die markten. Verhandelbaarheid van crowdfund-leningen en transparantie, niet alleen bij het aanbod maar juist ook daarna, zijn volgens de AFM belangrijke voorwaarden bij de groei naar volwassenheid van deze sector.

Het vinden van de juiste balans is daarbij erg belangrijk. De AFM is zich zeer wel bewust dat met te rigide regelgeving en te rigide uitoefening van het toezicht nieuwe ontwikkelingen in de kiem worden gesmoord. Een korte klap kan innovatie plat slaan. Tegelijkertijd zijn regelgeving en toezicht wel noodzakelijk om de crowdfundingsector op een verantwoorde manier te laten groeien en consumenten te beschermen.

AFM-rapport “Crowdfunding – Naar een duurzame sector”

In een recent gepubliceerd rapport van de AFM (klik hier voor het rapport) wordt geconcludeerd dat de huidige wet- en regelgeving op de lange termijn onvoldoende eisen aan de sector zal stellen om consumenten te beschermen tegen de risico’s. Ook wordt het wettelijk kader op bepaalde punten als belemmerend ervaren door de sector en kent ze een aantal juridische knelpunten, waardoor de AFM haar taak niet optimaal kan uitvoeren.

Om deze reden adviseert de AFM om de wet- en regelgeving en het toezicht mee te laten groeien met ontwikkelingen in de crowdfundingmarkt. Om dit te bewerktstelligen maakt de AFM onderschiedt in drie scenario’s van marktgroei: 1) de startende markt, 2) de groeimarkt en 3) de volwassen markt. Per scenario wordt in het AFM-rapport nader uitgewerkt welke marktontwikkelingen verwacht worden en op welke wijze propotioneel invulling gegeven kan worden aan het wettelijk kader en het toezicht van de AFM. Hiermee wil de AFM voorkomen dat de regelgeving een verstikkende werking op de markt heeft.

Financieel Recht Advocaten heeft in een eerder bericht (klik hier) reeds kenbaar gemaakt schadeclaims te voorzien als gevolg van verkeerd afgelopen crowdfundingsprojecten. Wij achtten het dan ook een zeer goed initiatief van de AFM om regelgeving en toezicht op bij crowdfunding betrokken partijen in de toekomst te ontwikkelen en waarnodig aan te scherpen teneinde schade zoveel als mogelijk te beperken.

Financieel Recht Advocaten komt graag in contact met personen die vragen hebben over crowdfunding, schade hebben geleden of vrezen schade te zullen lijden. Klik hier voor vrijblijvend contact met een van onze advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant