Menu

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van ons kantoor, gerechtelijke uitspraken en overige berichten die mogelijk nuttig voor u zijn.
U kunt deze bestanden downloaden.

Algemene voorwaarden
Klachtenregeling
Dienstverleningsdocument Financieel Recht Advocaten
Algemene Voorwaarden Financieel Recht Advocaten
Gerechtelijke uitspraken
Accountant berispt dankzij zijn rol bij beleggingsfraude [eigen zaak]

Accountant schendt het funadementele beginsel van deskundigheid, zorgvuldigheid en dat van vakbekwaamheid, door onvoldoende (door) te vragen over ongebruikelijke transacties. Accountantskamer legt berisping op.

De Hypotheker schendt zorgplicht door consumenten ondeugdelijk advies te geven

Zorgplicht hypotheekadviseur.

Achmea voor 50% aansprakelijk door niet instellen van toedrachtonderzoek na ongeval

De Commissie komt in het onderhavige geval tot het oordeel dat Verzekeraar onvoldoende het belang van Consument in acht heeft genomen bij de vaststelling van diens (wettelijke) aansprakelijkheid voor een aanrijding en daarmee onzorgvuldig jegens Consument heeft gehandeld. Verzekeraar heeft geen expert of (toedrachts)onderzoeker ingeschakeld om de schade en/of de aanrijding te onderzoeken, ondanks dat daar in het onderhavige geval voldoende aanleiding toe bestond. De Commissie stelt het nadeel van Consument billijkheidshalve vast op 50% van de aan zijn auto geleden schade. Vordering deels toegewezen.

Rabobank schendt zorgplicht door speculatief rentederivaat te adviseren

Rentederivaat. Overhedge in looptijd. Bank is niet opgetreden als een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur. Partijen worden in de gelegenheid gesteld zich bij akte uit te laten over de geleden schade.

Gezichtspunten voor beoordeling rechtsgeldigheid beëindiging kredietrelatie met bank

In dit arrest heeft het Gerechtshof Arnhem relevante gezichtspunten geformuleerd aan de hand waarvan beoordeeld dient te worden of een bankkrediet rechtsgeldig opgezegd is.

Verzekeraar aansprakelijk voor brandschade auto

Diefstal auto waarbij verzekerde onvoldoende zorg heeft betracht.Auto is niet afgesloten en sleutels liggen in het voertuig.
Verzekering biedt op grond van polisvoorwaarden terecht geen dekking. Auto wordt een week na de diefstal in brand gestoken. Verzekering weigertwederom uit te keren omdat na de diefstal de dekking zou zijn komen te vervallen.
De kantonrechter is van oordeel dat er sprake is van een nieuwe op zichzelf staande gebeurtenis. In de polisvoorwaarden is ten aanzien van de brandschadedekking geen vorm van voorafgaande nalatigheid van deverzekerde opgenomen waaronder er geen dekking plaatsvindt althans heeft de verzekeringsmaatschappij het bestaan van een dergelijke uitsluitingsclausule niet aangetoond.
Vordering wordt toegewezen.

Renteswapovereenkomst ABN AMRO vernietigd door beroep op dwaling

Financieel recht. Renteswap. Beroep op dwaling. Vervolg van ECLI:NL:GHAMS:2017:976. Artikel 1.1 Wft. Adviesrelatie. Geen handel voor eigen rekening. Het sluiten van de rentswap is het verlenen van een beleggingsdienst. Beroep op dwaling slaagt. Verklaring voor recht dat de renteswapovereenkomst rechtsgeldig buitengerechtelijk is vernietigd. Zie ECLI:NL:GHAMS:2016:4022.

Rabobank schendt zorgplicht bij verstrekken hypotheek aan particulier

De Rabobank heeft niet zorgvuldig genoeg gehandeld bij het verstrekken van een hypotheek particulier.

Bank schendt zorgplicht door niet passend maatwerkproduct te adviseren

Renteswap. Maatwerkproduct (FX Linked Structured Swap). Geen schending klachtplicht. Schending zorgplicht: geen passend product.

ING en ABN AMRO schenden zorgplicht niet door langlopende obligaties te adviseren

Beleggingsadviesrelatie. Bij een belegd vermogen van € 8,2 miljoen kan niet zonder meer worden gezegd dat een redelijk bekwaam en redelijk handelend beleggingsadviseur, indien hij een portefeuille met een pensioendoelstelling inricht, tot uitgangspunt moet nemen dat het in obligaties belegde bedrag van € 3,2 miljoen (deels) op ieder gewenst moment onverwijld vrij moet kunnen komen om ten behoeve van het pensioen of het levensonderhoud te worden aangewend. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt ook niet in te zien dat een redelijk bekwaam en redelijk handelend beleggingsadviseur niet zou mogen aannemen dat de inkomsten (couponrente) uit de obligaties, aangevuld door (inkomsten uit of onttrekkingen van ) het in aandelen belegde of als liquiditeiten aangehouden deel van het kapitaal, voldoende zijn voor het pensioen en het levensonderhoud en dat de obligaties in de portefeuille, ook indien koersschommelingen zich voordoen, kunnen worden aangehouden dan wel desgewenst een geschikt moment voor verkoop tegen een aanvaardbare koers (dan wel aflossing door de uitgevende instelling) kan worden afgewacht. Hierbij is van belang hoeveel inkomen de klant elk jaar wenst en in hoeverre de portefeuilles, zoals zij thans zijn ingericht, dit inkomen opleveren.

Meer
Laatste tweets