Menu

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van ons kantoor, gerechtelijke uitspraken en overige berichten die mogelijk nuttig voor u zijn.
U kunt deze bestanden downloaden.

Algemene voorwaarden
Klachtenregeling
Dienstverleningsdocument Financieel Recht Advocaten
Algemene Voorwaarden Financieel Recht Advocaten
Gerechtelijke uitspraken
SNS Bank schendt zorgplicht door consument niet te informeren over vereiste medewerking van haar ex-partner

Consument heeft advies ingewonnen bij de Bank voor het oversluiten van haar hypothecaire geldlening. Die lening liep bij haar ex-partner, met wie zij in vechtscheiding lag. De Bank wist van deze situatie, maar heeft Consument niet medegedeeld dat zij de medewerking van haar expartner nodig zou hebben in het oversluitingstraject. Door Consument hierop niet te wijzen heeft zij haar zorgplicht geschonden en dient zij de kosten te vergoeden die Consument vanwege deze
fout gemaakt heeft. Tevens oordeelt de Commissie dat een deel van de advieskosten dienen te worden gerestitueerd.

Uitspraak rechtbank Amsterdam 30 mei 2018

Voornemen om prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad naar aanleiding van het beroep op dwaling in een zaak met betrekking tot een met een bank overeengekomen renteswap. 

ING zegt rechtmatig de kredietrelatie op met bitcoinmakelaar

ING mocht haar relatie met een bitcoinmakelaar opzeggen. De makelaar koopt en verkoopt voor haar klanten in de virtuele munt Bitcoins. Het bedrijf maakte hiervoor gebruik van een zakelijk betaalpakket van ING. Na enkele maanden werd het ING bekend dat de makelaar contant geld accepteerde voor de aanschaf van Bitcoins.

Cateringbedrijf beëindigd hypothecaire geldlening en moet een beëindigingsvergoeding van bijna € 740.000 betalen

Vervroegde aflossing van door Bank verstrekte hypothecaire lening. Bank maakt terecht aanspraak op de bedongen beëindigingsvergoeding. Artikel 5.4 van de Algemene kredietvoorwaarden op de onderhavige geldlening van toepassing. Bekrachtiging.

Rabobank moet bijna € 10 miljoen betalen nadat zij afstand heeft gedaan van haar recht om zekerheden te verlangen

Renteswap. Heeft de bank afstand gedaan van haar recht om zekerheid te verlangen van haar contractuele wederpartij? Ja.

Kifid oordeelt dat hypotheekrente in beginsel vooruitbetaald mag worden

De Commissie is van oordeel dat vooruitbetaalde hypotheekrente aangemerkt dient te worden als een bestaande vordering, waarop het rechtsvermoeden van artikel 39 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is. Nu de Bank in haar voorwaarden niet heeft opgenomen dat zij vooruitbetaling van rente niet toestaat, komt de Commissie tot de conclusie dat de Bank op grond van dit rechtsvermoeden gehouden is vooruitbetaling van hypotheekrente in beginsel te accepteren. Dat het te betalen rentebedrag in de toekomst kan wijzigen, leidt niet tot een ander oordeel. Indien de hoogte van de hypotheekrente wijzigt, zal dit enkel tot gevolg hebben dat er achteraf een correctie in het door Consument vooruitbetaalde bedrag dient plaats te vinden. De Commissie acht het niet onredelijk of onbillijk dat de Bank in voorkomende gevallen kosten in rekening brengt, mits deze redelijk, inzichtelijk en direct herleidbaar zijn tot daadwerkelijk door de Bank verrichte of te verrichten handelingen.

Vermogensbeheerder Theodoor Gilissen diende consument indringender te waarschuwen over risico’s beleggingen

Vermogensbeheer. Offensieve inrichting portefeuille. Aansprakelijkheid bank wegens schending zorgplicht en belegging buiten het mandaat. Geen oorzakelijk verband met schade respectievelijk geen schade vastgesteld.

ABN AMRO schendt zorgplicht en moet ruim € 700.000 schadevergoeding betalen

Renteswap, schending zorgplicht door bank, bank heeft een niet passend product geadviseerd en de klant niet op de hoogte gesteld van het bestaan van een negatieve waarde van de renteswap.

Vesting Finance moet BKR registratie verwijderen zodat consument hypotheek kan afsluiten

KG - verwijdering BKR-registratie

Inspanningsverplichting kopers strekt niet zover dat zij zich moeten inzetten om BKR-registratie ongedaan te maken

Afwijzing vordering contractuele betaling boete wegens ontbinding koopovereenkomst woning. De inspanningsverplichting van de kopers in het kader van het inroepen van het financieringsvoorbehoud gaat niet zo ver dat zij ook gehouden zijn een klacht in te dienen bij de geschillencommissie van het BKR.

Meer
Voorwaarden rechtsbijstandsverzekeraar
Achmea: polisvoorwaarden nieuw
Achmea: polisvoorwaarden 25-06-2012 t/m 01-11-2014 (oud)
Achmea: polisvoorwaarden vóór 25 juni 2012 (oud)
ARAG: ProRechtCombinatie® ZZP oktober 2015
ARAG: Flexpolis juli 2015
ARAG: ProRechtCombinatie® Zakelijke Markt juli 2015
ARAG: ProRechtPolis® Particulier
Brief aan DAS inzake aanvragen second opinion
DAS: Bijzondere polisvoorwaarden 132 (03-2014) oud
DAS: Algemene voorwaarden (01/10) zakelijk (oud)
Meer
Algemene Bankvoorwaarden
Nieuwe Algemene Bankvoorwaarden gepubliceerd

Nieuwe Algemene Bankvoorwaarden treden in werking per 1 maart 2017.

Overig
Rechtbank Amsterdam wil de Hoge Raad verzoeken om zich te buigen over rentederivaten

Nieuwsbericht uit het Financieele Dagblad (FD) van 4 juni 2018.

Pieter Lakeman bindt strijd aan met ABN Amro om rentederivaten

Artikel uit het Financieele Dagblad van 14 mei 2018. Pieter Lakeman sleept ABN Amro voor de rechter namens tien mkb-klanten van de bank. Met zijn organisatie Swapschade BV eist hij € 7 mln aan schadevergoeding. De tien bankklanten zouden dat bedrag samen aan schade hebben geleden door het afsluiten van een renteswap.

Persbericht AFM 26 april 2018 over informatieverstrekking crowdfunding

Crowdfundingplatformen stellen vaak niet voldoende informatie beschikbaar aan investeerders over de projecten die zij op hun website hebben staan. Voor investeerders is het hierdoor niet mogelijk om passende investeringsbeslissingen te nemen. Dit concludeert de AFM na een onderzoek naar de projectinformatie op de websites van 18 crowdfundingplatformen met een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden.

Rapport d.d. 26 april 2018 van de AFM met aanbevelingen crowdfunding

Aanbevelingen naar aanleiding van een onderzoek van de AFM voor informatievoorziening aan investeerders over loan-based crowdfundingprojecten.

Jaarverslag AFM 2017

Jaarverslag Autoriteit Financiële Markten 2017 van AFM zoals gepresenteerd op 12 april 2018.

Delta Lloyd heeft klanten vermoedelijk jarenlang teveel boeterente laten betalen

Delta Lloyd zou bij klanten die voor 14 juli 2016 hun hypotheek hebben overgesloten of vervroegd hebben afgelost een te hoge boete in rekening hebben gebracht volgens Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond. Volgens een artikel in het Financieel Dagblad van 6 februari 2018 beginnen Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond daarom een rechtszaak tegen Delta Lloyd. Vereniging Eigen huis en de Consumentenbond eisen dat Delta Lloyd een nieuwe berekening maakt. Op 14 juli 2016 trad de leidraad van AFM in werking en een woordvoerder van Vereniging Eigen Huis is van mening dat deze leidraad ook zou moeten gelden voor klanten die hun hypotheek voor deze datum hebben overgesloten of vervroegd afgelost.

Reglement Commissie van Beroep financiële dienstverlening (Kifid) juli 2015
Klant lijkt de dupe te zijn van interpretatiegeschil Kifid en ING

Uit een nieuwsartikel van het Financieele Dagblad van 2 februari 2018 volgt dat een ING klant op kosten dreigt te worden gejaagd door een conflict tussen ING en het financiële klachtenloker van het Kifid. In het najaar van 2017 won de klant van ING een zaak bij het Kifid tegen zijn bank vanwege eenzijdig en ten onrechte verhoogde opslagen op een lening met variabele rente.

Gerechtshof Amsterdam heeft ING veroordeeld om rente-opslag terug te betalen

Artikel van het Financieele Dagblad d.d. 2 februari 2018: "De rechter heeft ING verboden om de renteopslag op een lening aan een zakelijke klant te verhogen. De overeenkomst met de klant voorziet niet in zo'n verhoging, stelt het Amsterdamse Gerechtshof in een eerder deze week gepubliceerd vonnis. Het vonnis kan serieuze consequenties hebben, omdat honderden klanten in een vergelijkbare situatie verkeren."

Artikel Accountant.nl: "Lakeman dagvaardt Rabo voor vergoeding swapschade woningcorporatie"

Voorzitter Pieter Lakeman van de Stichting Swapschade heeft namens Stichting Woonservice Meander de Rabobank gedagvaard. Lakeman eist dat de bank alle schade vergoedt die de corporatie door het afsluiten van renteswap-contracten heeft geleden.

Meer
Laatste tweets