Menu

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van ons kantoor, gerechtelijke uitspraken en overige berichten die mogelijk nuttig voor u zijn.
U kunt deze bestanden downloaden.

Algemene voorwaarden
Privacystatuut
Klachtenregeling
Dienstverleningsdocument Financieel Recht Advocaten
Algemene Voorwaarden Financieel Recht Advocaten
Gerechtelijke uitspraken
SNS schiet tekort in nakoming van haar zorgplicht door overkreditering Rabobank-directeur

Zorgplicht bank bij verstrekking hypothecaire geldlening via tussenpersoon. Eigen schuld.

ING moet kredietrelatie herstellen nadat strafzaak tegen klant is geseponeerd

Vonnis in kort geding, vordering tot herstel bankrelatie en continuering
overeenkomst verpakt afstorten, voorzieningenrechter acht de beëindiging door de
bank van de bankrelatie en de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar.

ABN AMRO moet opdracht cliënt weigeren bij onvoldoende bestedingsruimte

Consument doet zijn beklag dat de Bank een opdracht tot aankoop van aandelen heeft uitgevoerd terwijl er onvoldoende saldo op de rekening stond. Consument heeft koersverlies en rentenadeel geleden. De bank heeft Consument coulancehalve een bedrag vergoed maar consument vordert het gehele geleden koersverlies en rente. De Commissie is van oordeel dat de Bank ex art 86 BGfo de aankooporder niet had mogen uitvoeren. De Bank is gehouden de schade van Consument te vergoeden.

ING en NN schenden zorgplicht door consument niet te informeren en moeten ruim € 22.000,- schadevergoeding betalen

Consument heeft bij de bank een hypothecaire geldlening met een daaraan gekoppeld een spaarverzekering bij de verzekeraar afgesloten. Deze kon gekoppeld worden aan de eigen woning. Uiteindelijk heeft deze koppeling niet plaatsgevonden. Inmiddels is de koppeling niet langer mogelijk wegens een wetswijziging. Consument is door de bank en/of verzekeraar niet geïnformeerd over deze wetswijziging. De Commissie concludeert dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming en veroordeelt de bank en verzekeraar tot een schadevergoeding

Sparck schendt zorgplicht door overkreditering en moet teveel betaalde rente vergoeden

Geen rechtsgeldige overname door andere financiële instelling van contractuele relatie van de Bank met Consument nu beding met betrekking tot toestemming bij voorbaat ingevolge artikel 6:236 aanhef en sub e BW als onredelijk bezwarend moet worden aangemerkt. Overkreditering: hoogte lening voldeed niet aan krachtens Gedragscode Hypothecaire Financieringen in 2007 geldende normen. Consument vordert als schadepost de rente die over de lening is betaald: deze is slechts toewijsbaar voor zover de rente is betaald over het bedrag van de overkreditering en de restschuld (die in dit geval het bedrag van de overkreditering niet overtreft).

ABN AMRO zegt kredietrelatie op vanwege handelen in strijd met de vergunningplicht

Overeenkomst tot facilitering door ABNAmro van de uitgave door DCSE van prepaid betaalkaarten aan consumenten en het gebruik daarvan. Opzegging onregelmatig? Heeft ABNAmro het voor DCSE gerechtvaardigde vertrouwen gewekt dat ABNAmro (en niet DCSE) had te gelden als elektronischgeldinstelling in de zin van art. 2:10d Wft juncto art. 1c Vrijstellingsregeling Wft? Schending van de vergunningsplicht. De grieven komen tevergeefs op tegen de afwijzing van de eerste rechter van de schadevergoedingsvorderingen van DCSE.

Adviseur schendt zorgplicht door niet te wijzen op het vervallen van de verzekeringsdekking en moet schade vergoeden

De Adviseur heeft zich niet als een redelijk handelend en bekwaam adviseur gedragen door Consument onvoldoende te informeren over haar woonlastenverzekering. Gebleken is dat de Adviseur op de hoogte was van de Verzekering, de inhoud hiervan kende en op de hoogte was van de verkoop van de woning. Van de Adviseur mocht in het onderhavige geval worden verwacht dat hij Consument na de verkoop van de woning in 2010 had geïnformeerd over het feit dat er geen dekking meer onder de Verzekering was. De Adviseur dient de betaalde premie te vergoeden tot juli 2011.

SNS schendt zorgplicht niet doordat enorme daling Euribor rente voor beide partijen niet te voorzien was

De renteswaps zijn afgesloten als onderdeel van een constructie om fluctuaties in de variabele financieringsrente op te vangen en zekerheid te verkrijgen over de langdurig te betalen rente. Moorland heeft onvoldoende onderbouwd dat bij het aangaan van de renteswapovereenkomst de (toekomstige) stand van Euribor en de manier waarop deze zou worden vastgesteld relevant waren. De onvoorziene omstandigheden rechtvaardigen geen beroep op ontbinding.

Bankmedewerker vervalst accountantsverklaring, tuchtcommissie legt beroepsverbod van één jaar op

De klacht houdt in dat verweerster in strijd met de gedragsregels 1, 4 en 7 van de aan de bankierseed verbonden gedragscode heeft gehandeld, door valselijk een handtekening van een klant te zetten op een formulier "Opdracht tot waardeoverdracht". Klager voert, kort samengevat, ter onderbouwing van dit standpunt aan dat eenieder er te allen tijde op moet kunnen vertrouwen dat een handtekening is gezet door de persoon aan wie de handtekening toebehoort.

Adviseur bank vervalst handtekening, tuchtcommissie legt beroepsverbod van twee weken op

De tuchtcommissie is van oordeel dat verweerster heeft gehandeld in strijd met deze gedragsregels door het formulier "Opdracht tot waardeoverdracht" te ondertekenen met een handtekening, die de handtekening van [persoon] voorstelt. Dit handelen kwalificeert niet als integer werken, is in strijd met de wet en andere regels die voor het werken bij de bank gelden, en schaadt het vertrouwen van de samenleving in de bank. De klacht is dan ook gegrond.

Meer
Voorwaarden rechtsbijstandsverzekeraar
Achmea: polisvoorwaarden nieuw
Achmea: polisvoorwaarden 25-06-2012 t/m 01-11-2014 (oud)
Achmea: polisvoorwaarden vóór 25 juni 2012 (oud)
ARAG: ProRechtCombinatie® ZZP oktober 2015
ARAG: Flexpolis juli 2015
ARAG: ProRechtCombinatie® Zakelijke Markt juli 2015
ARAG: ProRechtPolis® Particulier
Brief aan DAS inzake aanvragen second opinion
DAS: Bijzondere polisvoorwaarden 132 (03-2014) oud
DAS: Algemene voorwaarden (01/10) zakelijk (oud)
Meer
Algemene Bankvoorwaarden
Nieuwe Algemene Bankvoorwaarden gepubliceerd

Nieuwe Algemene Bankvoorwaarden treden in werking per 1 maart 2017.

Overig
AFM legt last onder dwangsom op aan bestuurder van Nederlands Innovatiefonds

De AFM heeft op 27 september 2018 een last onder dwangsom opgelegd aan de heer Ruben Wolf, bestuurder van het Nederlands Innovatiefonds B.V. en Nederlands Innovatiefonds Bond I B.V. (samen het Nederlands Innovatiefonds).

Artikel FD: 'Beleggers in Burger King-filialen gedupeerd'

Artikel uit het Financieele Dagblad d.d. 3 juli 2018.

AFM: hypotheekverstrekkers berekenen nog steeds te hoge boeterente

Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij vijftien hypotheekaanbieders blijkt dat nog niet alle aanbieders in alle gevallen een correct bedrag voor het vervroegd aflossen van de hypotheek in rekening hebben gebracht. Meerdere huizenbezitters betaalden een te hoge vergoeding (boeterente) voor vervroegde aflossing. De AFM heeft de aanbieders laten weten dat ze snel aan de wettelijke norm moeten voldoen en hun benadeelde klanten moeten compenseren. De AFM overweegt om aan enkele aanbieders handhavende maatregelen op te leggen.

Rechtbank Amsterdam wil de Hoge Raad verzoeken om zich te buigen over rentederivaten

Nieuwsbericht uit het Financieele Dagblad (FD) van 4 juni 2018.

Pieter Lakeman bindt strijd aan met ABN Amro om rentederivaten

Artikel uit het Financieele Dagblad van 14 mei 2018. Pieter Lakeman sleept ABN Amro voor de rechter namens tien mkb-klanten van de bank. Met zijn organisatie Swapschade BV eist hij € 7 mln aan schadevergoeding. De tien bankklanten zouden dat bedrag samen aan schade hebben geleden door het afsluiten van een renteswap.

Persbericht AFM 26 april 2018 over informatieverstrekking crowdfunding

Crowdfundingplatformen stellen vaak niet voldoende informatie beschikbaar aan investeerders over de projecten die zij op hun website hebben staan. Voor investeerders is het hierdoor niet mogelijk om passende investeringsbeslissingen te nemen. Dit concludeert de AFM na een onderzoek naar de projectinformatie op de websites van 18 crowdfundingplatformen met een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden.

Rapport d.d. 26 april 2018 van de AFM met aanbevelingen crowdfunding

Aanbevelingen naar aanleiding van een onderzoek van de AFM voor informatievoorziening aan investeerders over loan-based crowdfundingprojecten.

Jaarverslag AFM 2017

Jaarverslag Autoriteit Financiële Markten 2017 van AFM zoals gepresenteerd op 12 april 2018.

Delta Lloyd heeft klanten vermoedelijk jarenlang teveel boeterente laten betalen

Delta Lloyd zou bij klanten die voor 14 juli 2016 hun hypotheek hebben overgesloten of vervroegd hebben afgelost een te hoge boete in rekening hebben gebracht volgens Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond. Volgens een artikel in het Financieel Dagblad van 6 februari 2018 beginnen Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond daarom een rechtszaak tegen Delta Lloyd. Vereniging Eigen huis en de Consumentenbond eisen dat Delta Lloyd een nieuwe berekening maakt. Op 14 juli 2016 trad de leidraad van AFM in werking en een woordvoerder van Vereniging Eigen Huis is van mening dat deze leidraad ook zou moeten gelden voor klanten die hun hypotheek voor deze datum hebben overgesloten of vervroegd afgelost.

Reglement Commissie van Beroep financiële dienstverlening (Kifid) juli 2015
Meer
Laatste tweets