Welkom bij Financieel Recht Advocaten!

Wij gebruiken cookies om het gebruik van deze website te analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en advertenties binnen uw profiel te plaatsen. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Meer weten? Meer informatie over cookies.
Menu

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van ons kantoor, gerechtelijke uitspraken en overige berichten die mogelijk nuttig voor u zijn.
U kunt deze bestanden downloaden.

Algemene voorwaarden
Privacystatuut
Klachtenregeling
Dienstverleningsdocument Financieel Recht Advocaten
Algemene Voorwaarden Financieel Recht Advocaten
Gerechtelijke uitspraken
Rabobank wijst niet op fiscale mogelijkheid van voortzetting en draait op voor de schade

Consument heeft een spaarrekening eigen woning (SEW). Na het overlijden van zijn echtgenote in 2012 heeft de Bank de helft van de op dat moment opgebouwde waarde in de SEW afgelost op de hypothecaire geldlening. Fiscaal bestaat er ook de mogelijkheid van voortzetting. Consument klaagt dat de Bank hem die mogelijkheid ten onrechte niet aangeboden heeft. De Commissie oordeelt dat de Bank geen overtuigende argumenten heeft gegeven voor haar beleid om die fiscale mogelijk- heden niet te bieden. Om die reden heeft Consument recht op schadevergoeding. De Commissie wijst een bedrag van € 11.523,- toe.

Hypotheekaanvraag op basis van vervalste werkgeversverklaring leidt tot registratie in het IR en EVR

Kort geding. Registratie van persoonsgegevens in het Incidentenregister en het Extern Verwijzingsregister wegens verdenking van valsheid in geschrifte en poging tot oplichting bij een hypotheekaanvraag, is niet onrechtmatig.

Onderwijsinstelling onvoldoende voorgelicht over specifieke risico’s uitgestelde renteswap

Schending zorgplicht bank jegens cliënt (schoolinstelling) bij verstrekken renteswap voor een op dat moment onzekere lening. Cliënt is onvoldoende gewezen op mogelijkheid dat rente moet worden betaald voor een niet genomen financiering.

Rabobank mag particuliere rekeningen sluiten nadat zij gebruikt zijn voor storting afvalmunten

Kort geding. Particuliere rekeninghouders van Rabobank storten grote hoeveelheden (uit afvalstromen verkregen) euromunten in geldautomaten van die bank. Kan de bank dat verbieden? Toepasselijkheid diverse sets algemene voorwaarden (algemene bankvoorwaarden, voorwaarden voor betalen en on-line diensten en de algemene voorwaarden voor rekening-courant). Verplichting bank tot het voeren van een integriteitsbeleid ingevolge de Wwft.

AmEx schendt haar zorgplicht niet vanwege volmacht verlening door kaarthouder

Charge card. Zorgplicht kaartuitgever jegens kaarthouder. Indien een kaartuitgever al een (al dan niet bijzondere) zorgplicht jegens de (al dan niet particuliere) kaarthouder heeft die ertoe strekt om de kaarthouder te beschermen tegen (bepaalde) gevaren die verbonden zijn aan deelname aan het betalingsverkeer met gebruikmaking van kaarten als de onderhavige, dan strekt die zorgplicht er in elk geval niet toe om de kaarthouder in de gelegenheid te stellen betalingen te betwisten die hij zelf heeft geautoriseerd of die geautoriseerd zijn door iemand aan wie hij zijn rekening bij de kaartuitgever of de kaart in gebruik heeft gegeven.

Bank handelt niet in strijd met zorgplicht door regeling tegen finale kwijting te treffen

borgtocht, medeborgen, toestemming echtgenote, zorgplicht bank

Borgtocht getekend door feitelijk bestuurder kan niet vernietigd worden door echtgenoot

Een echtgenoot moet toestemming vragen aan zijn of haar partner voordat hij of zij zich borg kan stellen: dat is de wet. Wanneer die toestemming ontbreekt, kan de niet-geconsulteerde partner de borgstelling vernietigen. Dat geldt echter niet in deze zaak omdat hier de uitzondering op dat vernietigingsrecht van toepassing is.

Bank moet schade vergoeden na overschrijden GHF norm

Consument klaagt enerzijds over de hoogte van de op 18 december 2008 door de Bank verstrekte hypothecaire geldlening. De Commissie overweegt dat de Bank niet heeft voldaan aan het vereiste de overschrijding van de verstrekkingsnormen correct te motiveren en die motivering vast te leggen in het financieringsdossier van Consument. De Bank had daardoor niet meer mogen verstrekken dan de GHF-normen voorschrijven én heeft daardoor in strijd gehandeld met de op haar rustende zorgplicht om te waken voor overkreditering. De Bank dient de schade die Consument daardoor lijdt te vergoeden. Anderzijds verwijt Consument de Bank dat zij onvoldoende heeft meegewerkt aan een oplossing voor de vanaf eind 2011, begin 2012 ontstane betalingsachterstanden op de geldlening. Uit hetgeen partijen naar voren hebben gebracht, blijkt niet dat de Bank niet adequaat heeft gehandeld bij de betalingsproblemen voor en rondom de verkoop van de woning.

Schoonzoon steelt geld van rekening maar bank draait niet op voor schade

De schoonzoon van Consument assisteert bij betalingen en schrijft over een lange periode bedragen over naar zijn eigen rekening. Volgens Consument had de bank deze betalingen moeten signaleren en maatregelen ter voorkoming daarvan moeten nemen. Naar het oordeel van de Commissie is er sprake van grove nalatigheid. De vordering wordt afgewezen.

Aegon moet alsnog uitkeren na waarschuwing aan het verkeerde adres

Verzekeringsovereenkomst; beroep op artikel 7:929 BW door verzekeraar treft geen doel.

Meer
Voorwaarden rechtsbijstandsverzekeraar
Achmea: polisvoorwaarden nieuw
Achmea: polisvoorwaarden 25-06-2012 t/m 01-11-2014 (oud)
Achmea: polisvoorwaarden vóór 25 juni 2012 (oud)
ARAG: ProRechtCombinatie® ZZP oktober 2015
ARAG: Flexpolis juli 2015
ARAG: ProRechtCombinatie® Zakelijke Markt juli 2015
ARAG: ProRechtPolis® Particulier
Brief aan DAS inzake aanvragen second opinion
DAS: Bijzondere polisvoorwaarden 132 (03-2014) oud
DAS: Algemene voorwaarden (01/10) zakelijk (oud)
Meer
Algemene Bankvoorwaarden
Nieuwe Algemene Bankvoorwaarden gepubliceerd

Nieuwe Algemene Bankvoorwaarden treden in werking per 1 maart 2017.

Overig
Beëindiging van bancaire relaties door banken in relatie tot de bancaire zorgplicht

Dit paper gaat over het opzeggen dan wel beëindigen van bancaire relaties door banken. Het kan gaan om hypotheekrelaties, kredietrelaties maar ook gewone betaaldiensten zoals het aanhouden van een gewone bank- / betaalrekening. Banken zijn hun klanten aan het screenen op - onder andere - het gebied van fraude en terrorisme. Dit zijn banken op grond van wetgeving van de overheid verplicht. Hoe ver mag de bank gaan en wat zijn uw rechten? En wat kunt u als "bonafide" ondernemer of particuliere klant doen om problemen met uw bank te voorkomen?
Wij gaan hierna in op de achtergrond van dit onderwerp en het toepasselijke juridische kader. Wij gaan in op voorbeelden vanuit de jurisprudentie. En wij geven u (eerste) tips c.q. ter voorkoming van problemen met uw bank of enkele handvatten waarmee u het gesprek met de bank aan kunt gaan. Mocht u er niet met uw bank uit komen, dan staan wij u graag als advocaat bij.

Rentederivaten: dossier is nog lang niet afgesloten

De afhandeling van het rentederivatendossier sleept zich voort. Weliswaar zijn vier van de zes banken die jaren lang complexe, dureen niet-passende financiële instrumentenaan mkb'ers verkochten, klaar met het versturen van compensatie aanbiedingen, maar voor Rabobank en ABN Amro ettert het hoofdpijndossier nog flink door. Dit blijkt uit een nieuw voortgangsrapport van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten(AFM).

Vermogensbeheerder is verantwoordelijk voor juist en volledig risicoprofiel bij pensioendoelstelling.

De Geschillencommissie Hoger Beroep van het Kifid heeft een klacht van een van onze cliënten gegrond verklaard. De betreffende cliënt was gepensioneerd. In het verleden had de betreffende cliënt grote verliezen geleden op de beurs. Om te voorkomen dat zijn hele pensioenvermogen zou verdampen heeft hij aan de vermogensbeheerder te kennen gegeven dat hij defensief wilde beleggen. Uit het door de vermogensbeheerder opgestelde risicoprofiel bleek dat dat ook nodig was. Aan het einde van het intakeformulier heeft de cliënt evenwel aangegeven dat hij een meer risicovolle invulling van zijn risicoprofiel wenste.

AFM legt last onder dwangsom op aan bestuurder van Nederlands Innovatiefonds

De AFM heeft op 27 september 2018 een last onder dwangsom opgelegd aan de heer Ruben Wolf, bestuurder van het Nederlands Innovatiefonds B.V. en Nederlands Innovatiefonds Bond I B.V. (samen het Nederlands Innovatiefonds).

Artikel FD: 'Beleggers in Burger King-filialen gedupeerd'

Artikel uit het Financieele Dagblad d.d. 3 juli 2018.

AFM: hypotheekverstrekkers berekenen nog steeds te hoge boeterente

Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij vijftien hypotheekaanbieders blijkt dat nog niet alle aanbieders in alle gevallen een correct bedrag voor het vervroegd aflossen van de hypotheek in rekening hebben gebracht. Meerdere huizenbezitters betaalden een te hoge vergoeding (boeterente) voor vervroegde aflossing. De AFM heeft de aanbieders laten weten dat ze snel aan de wettelijke norm moeten voldoen en hun benadeelde klanten moeten compenseren. De AFM overweegt om aan enkele aanbieders handhavende maatregelen op te leggen.

Rechtbank Amsterdam wil de Hoge Raad verzoeken om zich te buigen over rentederivaten

Nieuwsbericht uit het Financieele Dagblad (FD) van 4 juni 2018.

Pieter Lakeman bindt strijd aan met ABN Amro om rentederivaten

Artikel uit het Financieele Dagblad van 14 mei 2018. Pieter Lakeman sleept ABN Amro voor de rechter namens tien mkb-klanten van de bank. Met zijn organisatie Swapschade BV eist hij € 7 mln aan schadevergoeding. De tien bankklanten zouden dat bedrag samen aan schade hebben geleden door het afsluiten van een renteswap.

Persbericht AFM 26 april 2018 over informatieverstrekking crowdfunding

Crowdfundingplatformen stellen vaak niet voldoende informatie beschikbaar aan investeerders over de projecten die zij op hun website hebben staan. Voor investeerders is het hierdoor niet mogelijk om passende investeringsbeslissingen te nemen. Dit concludeert de AFM na een onderzoek naar de projectinformatie op de websites van 18 crowdfundingplatformen met een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden.

Rapport d.d. 26 april 2018 van de AFM met aanbevelingen crowdfunding

Aanbevelingen naar aanleiding van een onderzoek van de AFM voor informatievoorziening aan investeerders over loan-based crowdfundingprojecten.

Meer
Laatste tweets