Menu

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van ons kantoor, gerechtelijke uitspraken en overige berichten die mogelijk nuttig voor u zijn.
U kunt deze bestanden downloaden.

Algemene voorwaarden
Klachtenregeling
Dienstverleningsdocument Financieel Recht Advocaten
Algemene Voorwaarden Financieel Recht Advocaten
Gerechtelijke uitspraken
Vesting Finance moet BKR registratie verwijderen zodat consument hypotheek kan afsluiten

KG - verwijdering BKR-registratie

Inspanningsverplichting kopers strekt niet zover dat zij zich moeten inzetten om BKR-registratie ongedaan te maken

Afwijzing vordering contractuele betaling boete wegens ontbinding koopovereenkomst woning. De inspanningsverplichting van de kopers in het kader van het inroepen van het financieringsvoorbehoud gaat niet zo ver dat zij ook gehouden zijn een klacht in te dienen bij de geschillencommissie van het BKR.

Rabobank handelt in strijd met de Algemene Bankvoorwaarden door renteopslag eenzijdig te verhogen

Het gaat hier om een contractuele bevoegdheid van de Rabobank om de naast de door de kredietnemer te betalen rente, door de kredietnemer te betalen opslag te verhogen. Gebruikmaking van die bevoegdheid door het te betalen opslagpercentage te verhogen heeft financiële gevolgen voor de kredietnemer. Op grond van artikel 2 van de Algemene Bankvoorwaarden dient de Rabobank bij de uitoefening van haar bevoegdheid de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen en naar beste vermogen rekening te houden met de belangen van de cliënt. Dit beginsel vergt in een geval als hier aan de orde, waar artikel 25 sub a van de Algemene voorwaarden bedrijfsfinancieringen van de Rabobank 2010 aan de Rabobank naar de letterlijke tekst een zeer ruime bevoegdheid geeft, dat de Rabobank voorafgaand aan het doorvoeren van een wijziging het volgende doet. Om op zorgvuldige wijze rekening te kunnen houden met de belangen van de cliënt is noodzakelijk dat de Rabobank ten minste informatie inwint over de financiële toestand van de cliënt en/of zijn onderneming, in het geval van eiser inclusief recente taxatierapporten van zijn panden, en voorts over eventuele bijzonderheden met betrekking tot diens persoonlijke omstandigheden. Op de cliënt rust, zo is ook contractueel overeengekomen, de verplichting relevante informatie te verstrekken. Daarnaast dient de Rabobank gegevens die uit regelgeving voor de banken of uit bancair beleid voortvloeien te verzamelen, nu bij de beoordeling van het opslagpercentage niet alleen de belangen van de cliënt, maar ook de belangen van de Rabobank een rol mogen spelen.

ABN AMRO schendt zorgplicht door niet voldoende te informeren over kenmerken en risico's van renteswap

Bank heeft bij aangaan renteswaps niet voldaan aan zorgplicht.

ING mag bankrelatie met stichting niet beëindigen voor interne klachtenprocedure is doorlopen

ING Bank mag de relatie met de islamitische stichting alFitrah niet beëindigen voordat de interne klachtenprocedure van ING, die al in gang is gezet, is doorlopen.

ABN AMRO schendt zorgplicht door consument niet te informeren over aanpassing van begunstiging op verzekering

Consument klaagt dat de Adviseur is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens hem door te verzuimen een aanpassing van de begunstiging op de verzekering te adviseren. De Commissie oordeelt dat de klacht van Consument gegrond is. Indien de Adviseur dit advies zou hebben uitgebracht, acht de commissie het aannemelijk dat Consument daar naar gehandeld zou hebben. De Adviseur dient een vergoeding te betalen voor zover Consument schade lijdt indien hij alsnog hetzelfde effect (aanwending van het kapitaal voor aflossing van de hypothecaire lening) wil bereiken. De Commissie ziet reden voor een eigen schuld-correctie van 50%, nu Consument op basis van het polisblad eenvoudig zelf had kunnen vaststellen dat de tweede begunstigde op de verzekering niet hijzelf was, maar zijn minderjarige zoon.

Nationale Nederlanden mag polis na bijna 12 jaar na aflossing hypotheek nog omzetten

Consument had kunnen en moeten weten dat de verzekering, na aflossing van de gekoppelde hypothecaire geldlening, niet ongewijzigd kon worden voortgezet. De termijn die door Verzekeraar is gehanteerd voor omzetting, vindt geen steun in de stukken. Dit neemt niet weg dat de systematiek van het product – te weten de koppeling tussen de hypotheekrente en de rente voor het spaardeel van de verzekering – logischerwijs meebrengt dat op het moment dat deze koppeling komt te vervallen, de verzekering dient te worden aanpast. Dat dit niet direct na de algehele aflossing is gebeurd neemt niet weg dat Verzekeraar op grond van het in het polisblad bepaalde gerechtigd was om de verzekering alsnog per 1 mei 2015 om te zetten. Van een toerekenbare tekortkoming van Verzekeraar jegens Consument is daarbij geen sprake. Voor Consument heeft de handelwijze van Verzekeraar meegebracht dat hij ruim elf jaar rentevoordeel heeft genoten.

Geen toestemming van de echtgenoot vereist bij het verstrekken van een bankgarantie

Aan X is door schuldenaar Y gevraagd om zich borg te stellen voor diens schuld aan Z. X geeft in dat kader aan zijn bank opdracht om een bankgarantie te stellen ten gunste van Z, welke door deze laatste wordt ingeroepen. Artikel 1:88 lid 1 sub c BW is niet van toepassing op de overeenkomst tussen X en zijn bank die strekt tot het stellen van bedoelde bankgarantie (en de daaruit voortvloeiende zogenoemde contragarantie). Geen schending informatieplicht bank.

Dexia schendt precontractuele zorgplicht en dient de door consument geleden schade te vergoeden

De kantonrechter stelt vast dat Spaar Select niet alleen optrad als cliëntenremisier, die slechts klanten aanbracht bij Dexia, maar aan de gedaagde partij ook beleggingsadvies gaf en contracten opstelde voor concrete beleggingsproducten. Spaar Select stond op de door gedaagde met Dexia gesloten leaseovereenkomsten vermeld als adviseur, zodat Dexia moet hebben geweten dat Spaar Select ook beleggingsadvies gaf.

Theodoor Gilissen diende consument indringender en minder vrijblijvend te waarschuwen over de risico's

Vermogensbeheer. Offensieve inrichting portefeuille. Aansprakelijkheid bank wegens schending zorgplicht en belegging buiten het mandaat. Geen oorzakelijk verband met schade respectievelijk geen schade vastgesteld.

Meer
Voorwaarden rechtsbijstandsverzekeraar
Achmea: polisvoorwaarden nieuw
Achmea: polisvoorwaarden 25-06-2012 t/m 01-11-2014 (oud)
Achmea: polisvoorwaarden vóór 25 juni 2012 (oud)
ARAG: ProRechtCombinatie® ZZP oktober 2015
ARAG: Flexpolis juli 2015
ARAG: ProRechtCombinatie® Zakelijke Markt juli 2015
ARAG: ProRechtPolis® Particulier
Brief aan DAS inzake aanvragen second opinion
DAS: Bijzondere polisvoorwaarden 132 (03-2014) oud
DAS: Algemene voorwaarden (01/10) zakelijk (oud)
Meer
Algemene Bankvoorwaarden
Nieuwe Algemene Bankvoorwaarden gepubliceerd

Nieuwe Algemene Bankvoorwaarden treden in werking per 1 maart 2017.

Overig
Jaarverslag AFM 2017

Jaarverslag Autoriteit Financiële Markten 2017 van AFM zoals gepresenteerd op 12 april 2018.

Delta Lloyd heeft klanten vermoedelijk jarenlang teveel boeterente laten betalen

Delta Lloyd zou bij klanten die voor 14 juli 2016 hun hypotheek hebben overgesloten of vervroegd hebben afgelost een te hoge boete in rekening hebben gebracht volgens Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond. Volgens een artikel in het Financieel Dagblad van 6 februari 2018 beginnen Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond daarom een rechtszaak tegen Delta Lloyd. Vereniging Eigen huis en de Consumentenbond eisen dat Delta Lloyd een nieuwe berekening maakt. Op 14 juli 2016 trad de leidraad van AFM in werking en een woordvoerder van Vereniging Eigen Huis is van mening dat deze leidraad ook zou moeten gelden voor klanten die hun hypotheek voor deze datum hebben overgesloten of vervroegd afgelost.

Reglement Commissie van Beroep financiële dienstverlening (Kifid) juli 2015
Klant lijkt de dupe te zijn van interpretatiegeschil Kifid en ING

Uit een nieuwsartikel van het Financieele Dagblad van 2 februari 2018 volgt dat een ING klant op kosten dreigt te worden gejaagd door een conflict tussen ING en het financiële klachtenloker van het Kifid. In het najaar van 2017 won de klant van ING een zaak bij het Kifid tegen zijn bank vanwege eenzijdig en ten onrechte verhoogde opslagen op een lening met variabele rente.

Gerechtshof Amsterdam heeft ING veroordeeld om rente-opslag terug te betalen

Artikel van het Financieele Dagblad d.d. 2 februari 2018: "De rechter heeft ING verboden om de renteopslag op een lening aan een zakelijke klant te verhogen. De overeenkomst met de klant voorziet niet in zo'n verhoging, stelt het Amsterdamse Gerechtshof in een eerder deze week gepubliceerd vonnis. Het vonnis kan serieuze consequenties hebben, omdat honderden klanten in een vergelijkbare situatie verkeren."

Artikel Accountant.nl: "Lakeman dagvaardt Rabo voor vergoeding swapschade woningcorporatie"

Voorzitter Pieter Lakeman van de Stichting Swapschade heeft namens Stichting Woonservice Meander de Rabobank gedagvaard. Lakeman eist dat de bank alle schade vergoedt die de corporatie door het afsluiten van renteswap-contracten heeft geleden.

Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB 19 december 2016
Leidraad vermogensbeheer van de AFM
Gedragscode Consumpties Krediet 2012 (NVB)
VFN Gedragscode 1983
Meer
Laatste tweets