Welkom bij Financieel Recht Advocaten!

Wij gebruiken cookies om het gebruik van deze website te analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en advertenties binnen uw profiel te plaatsen. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Meer weten? Meer informatie over cookies.
Menu

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van ons kantoor, gerechtelijke uitspraken en overige berichten die mogelijk nuttig voor u zijn.
U kunt deze bestanden downloaden.

Algemene voorwaarden
Privacystatuut
Klachtenregeling
Dienstverleningsdocument Financieel Recht Advocaten
Algemene Voorwaarden Financieel Recht Advocaten
Gerechtelijke uitspraken
Cliënt hoeft niet mee te werken aan cliëntenonderzoek

Verrichten van cliëntenonderzoek op grond van de Wwft BES. Naar het oordeel van het gerecht volgt uit de wetgeving dat slechts als sprake is van de in artikel 2.3 eerste lid Wwft BES genoemde gevallen een cliëntenonderzoek verricht dient te worden. Die verplichting bestaat derhalve niet ten aanzien van cliënten met wie de bank al voor de inwerkingtreding van de Wwft BES een zakelijke relatie is aangegaan, tenzij er sprake is van andere gevallen als bedoeld in artikel 7.2 Wwft BES.

Rabobank verstrekt onvoldoende informatie bij afsluiten renteswap en schendt daarmee haar waarschuwingsplicht

Renteswap. verhoging debiteurenopslag is onrechtmatig; geen sprake van strijd met Wet op de kansspelen, tegengesteld belang, doeloverschrijding en wilsgebreken; aanvulling (van de grondslagen) van de eis afgewezen

Verzekerde heeft ook na de einddatum nog recht op gegarandeerd rendement

Verzekeringsrecht. Is de verzekeraar op grond van de polisvoorwaarden en de persoonlijke toelichting daarop gehouden de beleggingsverzekering van verzekerde, onder handhaving van bestaande rechten en verplichtingen, te verlengen?

Rente voor doorlopend krediet wijkt af van marktrente, IDM Financieringen moet verschil vergoeden

Consumentenkrediet. Variabele rente. Wijziging rente op doorlopend krediet. Uitleg kredietovereenkomst. De voor de consument gunstigste uitleg prevaleert. Bij aangaan van de kredietovereenkomst geen specifieke informatie verstrekt over omstandigheden waaronder de rente kon worden gewijzigd. Gerechtvaardigde verwachting consument dat de rente in de pas zou blijven met de marktrente op doorlopende kredieten voor consumenten. Niet doorslaggevend of consument de beschikking heeft gehad over een prospectus of brochure waarin slechts in het algemeen wordt vermeld dat de rente mee verandert als de rentestand verandert. De kredietaanbieder moet het verschil tussen de gemiddelde rente op doorlopende kredieten voor consumenten en de individuele kredietvergoeding, zoals dat verschil bij het sluiten van de kredietovereenkomst is gegeven, handhaven, althans ervoor moeten zorgen dat dit verschil niet ten nadele van de consument wijzigt.

ABN AMRO stuurt ingebrekestelling voor meerdere termijnen en mag kredietovereenkomst niet vervroegd opeisen

Consumentenkrediet - vervroegde opeisbaarheid: uitleg 'na in gebreke te zijn
gesteld' (artikel 7:77 lid 1 aanhef en onder c, onder 1 BW)

Volksbank gunt huis aan zichzelf tegen te lage prijs en moet een schadevergoeding betalen aan consumenten

De bank heeft de hypothecaire geldlening met een klant opgezegd. Mocht dat? Ja,
want het openbaar ministerie had beslag gelegd op het woonhuis van de klant en in
een zodanig geval mocht de bank op grond van de algemene voorwaarden de
lening opeisen. In het licht hiervan en gezien de andere omstandigheden van het
geval was het opeisen van de lening door de bank naar maatstaven van redelijkheid
en billijkheid niet onaanvaardbaar. Bij de executoriale verkoop van de woning van
de klant heeft de bank echter haar zorgplicht jegens de klant geschonden. Bij die
verkoop heeft de bank namelijk de woning zelf gekocht voor € 450.000,-
(getaxeerde executiewaarde was € 625.000,-), terwijl het doen van het
openingsbod voor dat bedrag een ander doel had dan het verkrijgen van die
woning. Drie maanden daarna heeft de bank de woning openbaar verkocht voor €
750.000,-, zonder dit verschil ten gunste van de klant te laten komen.

Amstelstaete controleert de door een tussenpersoon verstrekte inkomensgegevens niet en schendt zorgplicht

Financieel recht. Overkreditering. Zorgplicht professionele verstrekker van
hypothecair krediet; HR 16 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1107 (SNS/Stichting).
Onjuiste inkomensopgave en fraude door kredietnemer? Reikwijdte dwingende
bewijskracht van door kredietnemer ondertekende inkomensverklaring; art. 157 lid
2 Rv. Strekking zorgplicht; stelplicht en bewijslast.

Adviseur wijst consument niet op verschuldigde boeterente bij vrijwillige verkoop van de woning en schendt zijn zorgplicht

Consument heeft zich bij de Geschillencommissie van Kifid beklaagd dat de Adviseur hem onjuist heeft geïnformeerd over bepaalde kenmerken van de hypothecaire geldlening, ondanks dat Consument daar uitdrukkelijk vragen over heeft gesteld. De Commissie is van oordeel dat de Adviseur jegens Consument is tekort geschoten. Wel eigen schuld aan de zijde van Consument. Consument krijgt de helft van zijn schade vergoed.

NBG schendt zorgplicht door niet te wijzen op de eisen van de Nationale Hypotheek Garantie

Schending zorg- en informatieplicht hypotheekadviseur. Als gevolg van tetekortkoming is de prestatie niet van waarde geweest voor de consument, zodat er geen reden bestaat voor het betalen van loon. Vordering hypotheekadviseur tot betaling van "annuleringskosten" wordt afgewezen.

SNS schiet tekort in nakoming van haar zorgplicht door overkreditering Rabobank-directeur

Zorgplicht bank bij verstrekking hypothecaire geldlening via tussenpersoon. Eigen schuld.

Meer
Voorwaarden rechtsbijstandsverzekeraar
Achmea: polisvoorwaarden nieuw
Achmea: polisvoorwaarden 25-06-2012 t/m 01-11-2014 (oud)
Achmea: polisvoorwaarden vóór 25 juni 2012 (oud)
ARAG: ProRechtCombinatie® ZZP oktober 2015
ARAG: Flexpolis juli 2015
ARAG: ProRechtCombinatie® Zakelijke Markt juli 2015
ARAG: ProRechtPolis® Particulier
Brief aan DAS inzake aanvragen second opinion
DAS: Bijzondere polisvoorwaarden 132 (03-2014) oud
DAS: Algemene voorwaarden (01/10) zakelijk (oud)
Meer
Algemene Bankvoorwaarden
Nieuwe Algemene Bankvoorwaarden gepubliceerd

Nieuwe Algemene Bankvoorwaarden treden in werking per 1 maart 2017.

Overig
Rentederivaten: dossier is nog lang niet afgesloten

De afhandeling van het rentederivatendossier sleept zich voort. Weliswaar zijn vier van de zes banken die jaren lang complexe, dureen niet-passende financiële instrumentenaan mkb'ers verkochten, klaar met het versturen van compensatie aanbiedingen, maar voor Rabobank en ABN Amro ettert het hoofdpijndossier nog flink door. Dit blijkt uit een nieuw voortgangsrapport van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten(AFM).

Vermogensbeheerder is verantwoordelijk voor juist en volledig risicoprofiel bij pensioendoelstelling.

De Geschillencommissie Hoger Beroep van het Kifid heeft een klacht van een van onze cliënten gegrond verklaard. De betreffende cliënt was gepensioneerd. In het verleden had de betreffende cliënt grote verliezen geleden op de beurs. Om te voorkomen dat zijn hele pensioenvermogen zou verdampen heeft hij aan de vermogensbeheerder te kennen gegeven dat hij defensief wilde beleggen. Uit het door de vermogensbeheerder opgestelde risicoprofiel bleek dat dat ook nodig was. Aan het einde van het intakeformulier heeft de cliënt evenwel aangegeven dat hij een meer risicovolle invulling van zijn risicoprofiel wenste.

AFM legt last onder dwangsom op aan bestuurder van Nederlands Innovatiefonds

De AFM heeft op 27 september 2018 een last onder dwangsom opgelegd aan de heer Ruben Wolf, bestuurder van het Nederlands Innovatiefonds B.V. en Nederlands Innovatiefonds Bond I B.V. (samen het Nederlands Innovatiefonds).

Artikel FD: 'Beleggers in Burger King-filialen gedupeerd'

Artikel uit het Financieele Dagblad d.d. 3 juli 2018.

AFM: hypotheekverstrekkers berekenen nog steeds te hoge boeterente

Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij vijftien hypotheekaanbieders blijkt dat nog niet alle aanbieders in alle gevallen een correct bedrag voor het vervroegd aflossen van de hypotheek in rekening hebben gebracht. Meerdere huizenbezitters betaalden een te hoge vergoeding (boeterente) voor vervroegde aflossing. De AFM heeft de aanbieders laten weten dat ze snel aan de wettelijke norm moeten voldoen en hun benadeelde klanten moeten compenseren. De AFM overweegt om aan enkele aanbieders handhavende maatregelen op te leggen.

Rechtbank Amsterdam wil de Hoge Raad verzoeken om zich te buigen over rentederivaten

Nieuwsbericht uit het Financieele Dagblad (FD) van 4 juni 2018.

Pieter Lakeman bindt strijd aan met ABN Amro om rentederivaten

Artikel uit het Financieele Dagblad van 14 mei 2018. Pieter Lakeman sleept ABN Amro voor de rechter namens tien mkb-klanten van de bank. Met zijn organisatie Swapschade BV eist hij € 7 mln aan schadevergoeding. De tien bankklanten zouden dat bedrag samen aan schade hebben geleden door het afsluiten van een renteswap.

Persbericht AFM 26 april 2018 over informatieverstrekking crowdfunding

Crowdfundingplatformen stellen vaak niet voldoende informatie beschikbaar aan investeerders over de projecten die zij op hun website hebben staan. Voor investeerders is het hierdoor niet mogelijk om passende investeringsbeslissingen te nemen. Dit concludeert de AFM na een onderzoek naar de projectinformatie op de websites van 18 crowdfundingplatformen met een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden.

Rapport d.d. 26 april 2018 van de AFM met aanbevelingen crowdfunding

Aanbevelingen naar aanleiding van een onderzoek van de AFM voor informatievoorziening aan investeerders over loan-based crowdfundingprojecten.

Jaarverslag AFM 2017

Jaarverslag Autoriteit Financiële Markten 2017 van AFM zoals gepresenteerd op 12 april 2018.

Meer
Laatste tweets