Menu

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van ons kantoor, gerechtelijke uitspraken en overige berichten die mogelijk nuttig voor u zijn.
U kunt deze bestanden downloaden.

Algemene voorwaarden
Klachtenregeling
Dienstverleningsdocument Financieel Recht Advocaten
Algemene Voorwaarden Financieel Recht Advocaten
Gerechtelijke uitspraken
Borgtochtovereenkomst is rechtsgeldig tot stand gekomen, accountant moet € 350.000 borg betalen

Vernietigbaarheid borgtochtovereenkomst wegens ontbreken toestemming echtgenote?

Vermogensbeheerder waarschuwt consument onvoldoende voor eventuele risico's en schendt zorgplicht

Financieel recht. Verbintenissenrecht. Vermogensbeheerder aansprakelijk wegens te risicovol beleggen? Vermogensbeheerovereenkomst tussen partijen. Later gaat beheerder beleggen in hedge- en feeder-funds. In 2012 gaan partijen uiteen. Cliënt spreekt vermogensbeheerder aan voor schade door beleggen buiten het afgesproken mandaat. Rechtbank en hof wijzen vordering af bij gebreke van oorzakelijk verband: belegger heeft geen aanknopingspunt verschaft voor de bepaling van zijn financiële positie ingeval wél binnen het mandaat zou zijn belegd. In cassatie motiveringsklachten van cliënt tegen dit oordeel. Voorwaardelijk incidenteel cassatiemiddel over passeren essentiële stellingen van bank.

Van Lanschot schendt zorgplicht bij verstrekken renteswap

Renteswap. Beroep op dwaling verworpen. Schending zorgplicht aangenomen.

Accountant schendt zorgplicht bij crowdfunding via Collin Crowdfund [eigen zaak]

De door een medewerker van betrokkene verrichte werkzaamheden, waarvoor kennis en vaardigheden van de accountant vereist zijn, vinden hun oorsprong in de aan betrokkene verstrekte opdracht zodat betrokkene voor deze werkzaamheden tuchtrechtelijk aansprakelijk is. Dit geldt te meer nu betrokkene en de desbetreffende medewerker gezamenlijk samenstelwerkzaamheden verrichtten en stukken met vermelding van het logo van het accountantskantoor werden verzonden.Betrokkene heeft, deels via zijn medewerker, op meer punten het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid geschonden, door:- niet te toetsen of de aan de omzet- en liquiditeitsprognoses ten grondslag liggende veronderstellingen en schattingen juist en reëel waren en of de aan de financiering verbonden rente en aflossingen waren meegenomen;- niet de risico's te benoemen die zijn verbonden aangaan van een overeenkomst, hoewel dit uit de op hem rustende zorgplicht voortvloeit en cliënt zich in privé borg diende te stellen voor de terugbetaling van de lening;- geen specificatie van de facturen te verstrekken en in deze weigering te volharden, ondanks een daartoe strekkend verzoek van de cliënt;- als tekenend accountant niet zelf de jaarrekening over 2015 met zijn cliënt te bespreken, hoewel hiertoe aanleiding was, nu de jaarrekening een negatief vermogen liet zien en daarnaast sprake was van een krappe liquiditeit met een langlopende financiering vanuit privé en een relatief zwaar negatief resultaat.- geen persoonlijk contact te hebben met (een vertegenwoordiger) van zijn cliënten voor de aanvang van de uitvoering van de opdracht. Maatregel: Berisping

Gerechtshof verklaart Fortisschikking van € 1,3 miljoen algemeen verbindend voor aandeelhouders

erbindendverklaring WCAM-overeenkomst tussen Ageas en belangenorganisaties. De schikkingsovereenkomst voorziet in een compensatie voor de voormalig aandeelhouders van het Belgisch/Nederlandse Fortis. De schikking is gesloten in verband met gebeurtenissen in 2007 en 2008 bij het voormalige Fortis die van invloed kunnen zijn geweest op de koers van de aandelen. Het gaat met name om de communicatie (of het gebrek daaraan) en het beleid van Fortis ten aanzien van haar financiële positie, de overname van ABN AMRO en de opsplitsing van Fortis, zoals nader omschreven in de schikkingsovereenkomst. Vergoedingen kunnen worden verkregen voor gekochte en gehouden aandelen in drie specifieke periodes die in de overeenkomst zijn genoemd. Daarnaast biedt de overeenkomst een aanvullende vergoeding voor iedereen die in de periode van 28 februari 2007 tot en met 14 oktober 2008 aandeelhouder was van Fortis. De compensatieregeling voor de aandelen als geheel is redelijk geoordeeld. De vergoedingen voor de belangenbehartigers zijn niet onredelijk.

Vesting Finance moet BKR registratie verwijderen zodat consument hypotheek kan afsluiten

verwijdering BKR-registratie

Rabobank moet abstracte bankgarantie van bijna € 1,3 miljoen alsnog uitbetalen

Contractenrecht. Abstracte bankgarantie. Beginsel van strikte conformiteit. Uitzondering op grond van de derogerende werking redelijkheid en billijkheid bij bedrog of willekeur (HR 26 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO2778, NJ 2004/309), ook met betrekking tot de onderliggende rechtsverhouding. Wetenschap van de begunstigde. Uitleg bankgarantie; groot gewicht aan (strikt te lezen) bewoordingen. Voorwaarden voor weigering betaling. Tijdig en op grond van voldoende gespecificeerde redenen?

Obvion noemt verkeerd bedrag in offerte maar hoeft geen schadevergoeding te betalen

Consument heeft een hypothecaire geldlening afgesloten bij de Bank waarbij de bestaande spaarhypotheek fiscaal geruisloos is doorgeschoven. Door een fout van de Bank is gerekend met een te lange resterende looptijd van de spaarhypotheek waardoor de maandelijkse inleg voor de doorgeschoven spaarhypotheek te laag is vastgesteld. Toen de fout werd geconstateerd is de maandelijkse inleg verhoogd. Consument meent dat het verschil tussen de initieel vastgestelde inleg en de gecorrigeerde inleg voor de resterende looptijd voor rekening en risico van de Bank moet komen. De Commissie stelt vast dat Consument voor het omzettingstraject gebruik heeft gemaakt van de dienstverlening van een externe adviseur. Consument had redelijkerwijs op de hoogte kunnen zijn van het feit dat het door de Bank gecommuniceerde bedrag van de inleg van de spaarhypotheek niet juist was. De fout van de Bank is niet dusdanig dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. De Commissie oordeelt ten overvloede dat Consument, om het doelkapitaal te behalen, deze inleg sowieso aan de Bank verschuldigd zou zijn en er geen sprake is van schade bij Consument.

Verzekeraar schendt zorgplicht door verzekeringnemer niet te wijzen op risico's van opzeggen verzekering

Consument heeft Tussenpersoon verzocht haar autoverzekering op te zeggen per 28 januari 2017. Op 27 februari 2017 heeft de RDW geconstateerd dat de auto van Consument niet verzekerd is. Consument vordert dat Tussenpersoon wordt veroordeeld tot vergoeding van de boete van 409 euro. De Commissie is van oordeel dat Tussenpersoon toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn zorgplicht richting Consument. De Tussenpersoon wordt veroordeeld tot het vergoeden van een bedrag van 204,50 euro nu de Commissie het eigen schuld percentage bij Consument stelt op 50%.

Assurantietussenpersoon schendt zorgplicht door onvoldoende informatie over cliënt in te winnen

Schending zorgplicht op diverse momenten door assurantietussenpersoon gespecialiseerd in paardenverzekeringen jegens nieuwe cliënt.

Meer
Voorwaarden rechtsbijstandsverzekeraar
Achmea: polisvoorwaarden nieuw
Achmea: polisvoorwaarden 25-06-2012 t/m 01-11-2014 (oud)
Achmea: polisvoorwaarden vóór 25 juni 2012 (oud)
ARAG: ProRechtCombinatie® ZZP oktober 2015
ARAG: Flexpolis juli 2015
ARAG: ProRechtCombinatie® Zakelijke Markt juli 2015
ARAG: ProRechtPolis® Particulier
Brief aan DAS inzake aanvragen second opinion
DAS: Bijzondere polisvoorwaarden 132 (03-2014) oud
DAS: Algemene voorwaarden (01/10) zakelijk (oud)
Meer
Algemene Bankvoorwaarden
Nieuwe Algemene Bankvoorwaarden gepubliceerd

Nieuwe Algemene Bankvoorwaarden treden in werking per 1 maart 2017.

Overig
Artikel FD: 'Beleggers in Burger King-filialen gedupeerd'

Artikel uit het Financieele Dagblad d.d. 3 juli 2018.

AFM: hypotheekverstrekkers berekenen nog steeds te hoge boeterente

Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij vijftien hypotheekaanbieders blijkt dat nog niet alle aanbieders in alle gevallen een correct bedrag voor het vervroegd aflossen van de hypotheek in rekening hebben gebracht. Meerdere huizenbezitters betaalden een te hoge vergoeding (boeterente) voor vervroegde aflossing. De AFM heeft de aanbieders laten weten dat ze snel aan de wettelijke norm moeten voldoen en hun benadeelde klanten moeten compenseren. De AFM overweegt om aan enkele aanbieders handhavende maatregelen op te leggen.

Rechtbank Amsterdam wil de Hoge Raad verzoeken om zich te buigen over rentederivaten

Nieuwsbericht uit het Financieele Dagblad (FD) van 4 juni 2018.

Pieter Lakeman bindt strijd aan met ABN Amro om rentederivaten

Artikel uit het Financieele Dagblad van 14 mei 2018. Pieter Lakeman sleept ABN Amro voor de rechter namens tien mkb-klanten van de bank. Met zijn organisatie Swapschade BV eist hij € 7 mln aan schadevergoeding. De tien bankklanten zouden dat bedrag samen aan schade hebben geleden door het afsluiten van een renteswap.

Persbericht AFM 26 april 2018 over informatieverstrekking crowdfunding

Crowdfundingplatformen stellen vaak niet voldoende informatie beschikbaar aan investeerders over de projecten die zij op hun website hebben staan. Voor investeerders is het hierdoor niet mogelijk om passende investeringsbeslissingen te nemen. Dit concludeert de AFM na een onderzoek naar de projectinformatie op de websites van 18 crowdfundingplatformen met een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden.

Rapport d.d. 26 april 2018 van de AFM met aanbevelingen crowdfunding

Aanbevelingen naar aanleiding van een onderzoek van de AFM voor informatievoorziening aan investeerders over loan-based crowdfundingprojecten.

Jaarverslag AFM 2017

Jaarverslag Autoriteit Financiële Markten 2017 van AFM zoals gepresenteerd op 12 april 2018.

Delta Lloyd heeft klanten vermoedelijk jarenlang teveel boeterente laten betalen

Delta Lloyd zou bij klanten die voor 14 juli 2016 hun hypotheek hebben overgesloten of vervroegd hebben afgelost een te hoge boete in rekening hebben gebracht volgens Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond. Volgens een artikel in het Financieel Dagblad van 6 februari 2018 beginnen Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond daarom een rechtszaak tegen Delta Lloyd. Vereniging Eigen huis en de Consumentenbond eisen dat Delta Lloyd een nieuwe berekening maakt. Op 14 juli 2016 trad de leidraad van AFM in werking en een woordvoerder van Vereniging Eigen Huis is van mening dat deze leidraad ook zou moeten gelden voor klanten die hun hypotheek voor deze datum hebben overgesloten of vervroegd afgelost.

Reglement Commissie van Beroep financiële dienstverlening (Kifid) juli 2015
Klant lijkt de dupe te zijn van interpretatiegeschil Kifid en ING

Uit een nieuwsartikel van het Financieele Dagblad van 2 februari 2018 volgt dat een ING klant op kosten dreigt te worden gejaagd door een conflict tussen ING en het financiële klachtenloker van het Kifid. In het najaar van 2017 won de klant van ING een zaak bij het Kifid tegen zijn bank vanwege eenzijdig en ten onrechte verhoogde opslagen op een lening met variabele rente.

Meer
Laatste tweets