Nieuws: Nationale-Nederlanden in de knoei

Het verzekeringsbedrijf van ING, Nationale-Nederlanden, heeft zijn klanten onvoldoende geïnformeerd over de zogenaamde ‘eerste kosten’. Die eerste kosten mocht Nationale-Nederlanden daarom niet in rekening brengen aan de klanten. Dat heeft de Klachtencommissie Financiële Dienstverlening (KC-Kifid) bepaald op 13 mei 2013.

Volgens beleggingsmagazine Follow The Money heeft de verzekeraar per klant gemiddeld € 3.300,- onrechtmatig ingehouden en zou de vergoeding per beleggingspolis uitkomen op gemiddeld € 3.900,-.

Anders dan Nationale-Nederlanden communiceert, is de uitspraak van de KC-Kifid ten aanzien van de eerste kosten geen voorlopige uitspraak of een tussenuitspraak:

“Anders dan Aangeslotene is de Commissie van oordeel dat Consument er in het onderhavige geval in redelijkheid niet op bedacht hoefde te zijn dat er uit hoofde van de definitie van “beleggingsdeel” en artikel 3A VvV eerste kosten als door Aangeslotene in haar brief van 18 maart 2011 beschreven in rekening zouden worden gebracht op de betaalde premie. Noch in de definitie van “beleggingsdeel” noch in artikel 3A VvV wordt over (eerste) kosten gesproken, laat staan dat daaruit zou zijn af te leiden dat eerste kosten in rekening worden gebracht. Indien kosten in rekening worden gebracht dient dat voor een gemiddelde, oplettende Consument op een uitdrukkelijke en begrijpelijke wijze in de toepasselijke voorwaarden te zijn vermeld. Voor zover uit de definitie van “beleggingsdeel” zou moeten worden afgeleid dat niet de gehele premie in participaties zou worden belegd zou dat een gemiddelde, oplettende Consument ook de indruk kunnen geven dat eerst de premie voor meeverzekerde risicodekkingen aan de betaalde premie zou worden onttrokken.”

De commissie heeft geoordeeld dat er ten aanzien van die eerste kosten nooit wilsovereenstemming heeft bestaan tussen de consument en Nationale-Nederlanden. Dat betekent dat de eerste kosten door Nationale-Nederlanden met terugwerkende kracht in de verzekering gestopt dienen te worden op de data dat die kosten zijn onttrokken, waarna de rendementen op basis van de verhoogde premies dienen te worden herberekend. Zeker in die gevallen waarin de premie in één keer is voldaan – koopsom – kunnen de eerste kosten van grote invloed op het rendement zijn.

De uitspraak van het de KC-Kifid werkt niet automatisch door naar alle polishouders van Nationale-Nederlanden. Op basis van de tekst van de algemene voorwaarden in de uitspraak menen wij dat het gaat om het product Flexibel Verzekerd Beleggen. Polishouders met dit product doen er verstandig aan om (te laten) onderzoeken of en hoeveel eerste kosten zij gemaakt hebben en wat de invloed van die kosten op het rendement is geweest.

De uitspraak lijkt een precedent te scheppen, aan de hand waarvan andere zaken beoordeeld zullen worden. Niet alleen de producten van Nationale-Nederlanden, maar ook de producten van bijvoorbeeld Fortis ASR, Delta Lloyd, Aegon en SNS Reaal. In veel van de algemene voorwaarden die door die verzekeraars werden gehanteerd, werd over het bestaan en/of de hoogte van de eerste kosten ook niet gecommuniceerd. Er werd vaak gewerkt met begrippenparen als premie en spaarpremie of premie en investeringspremie. Op basis van het subtiele verschil tussen die begrippen zou de consument moeten hebben begrijpen dat grote gedeeltes van de premie gedurende de eerste jaren werden afgeroomd voor de zogenaamde eerste kosten.

De uitspraak van het Kifid komt op het moment dat de Hoge Raad heeft geoordeeld dat Aegon haar klanten ten onrechte teveel overlijdensrisicopremie liet betalen. In die zaak (Koersplan) heeft het Hof evenwel vastgesteld dat voor het betalen van die premie een contractuele basis bestond. In het contract stond evenwel niets genoemd over de hoogte van de premie. Het probleem voor Nationale-Nederlanden lijkt ernstiger. Uit de uitspraak van de KC-Kifid lijkt te volgen dat er voor die eerste kosten in het contract of de contractsdocumentatie in het geheel geen basis is, laat staan dat er iets over de hoogte is afgesproken.

Dit artikel geeft de mening van de auteur weer. Die mening hoeft niet noodzakelijkerwijs overeen te stemmen met de mening van (een van) onze cliënten.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant