Recht op het kiezen van een advocaat naar keuze

Het Europese Hof van Justitie besliste op 7 november 2013 dat uit de Europese Richtlijn (artikel 4 van de Richtlijn 87/344/EEG) voortvloeit dat de rechtsbijstandverzekeraar zijn verzekerde in iedere gerechtelijke of administratieve procedure vrije advocaatkeuze moet bieden. Dus ook in procedures waarvoor procesvertegenwoordiging (advocaat) niet verplicht is, zoals arbeidszaken, huurzaken en zaken waarbij de vordering lager is dan € 25.000,=. Op 21 februari 2014 van dit jaar heeft de Hoge Raad – naar aanleiding van het arrest van het HvJ dus – de vrije advocaatkeuze in die zin formeel bevestigd. Het recht op vrije advocaatkeuze dat is neergelegd in artikel 4 van de Europese Richtlijn is door de wetgever in artikel 4:67 Wft geïmplementeerd.

Artikel 4:67 Wft (nieuw) luidt als volgt:

1. Een rechtsbijstandverzekeraar draagt er zorg voor dat in de overeenkomst inzake de rechtsbijstanddekking uitdrukkelijk wordt bepaald dat het de verzekerde vrij staat een advocaat of een andere rechtens bevoegde deskundige te kiezen

a. om zijn belangen in een gerechtelijke of administratieve procedure te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen; of

b. indien zich een belangenconflict voordoet.

De rechtsbijstandsverzekeraar DAS paste hierop weliswaar de polisvoorwaarden aan, maar bleef volhouden dat ontslagprocedures bij het UWV niet vielen onder de vrije advocaatkeuze. Volgens de verzekeraar was er in zulke gevallen namelijk geen sprake van ‘een administratieve procedure’, ofwel een procedure waarbij de rechter komt kijken, terwijl de wet zou bepalen dat verzekerden alleen zelf hun advocaat mogen kiezen in het geval van een rechterlijke procedure. De Europese Richtlijn voor rechtsbijstandverzekeringen (en ook artikel 4:67 Wft) kent naast het begrip “gerechtelijke procedure” ook nog het begrip “administratieve procedure”. In een procedure voor de Hoge Raad verdedigde zowel DAS Rechtsbijstand als Stichting Achmea Rechtsbijstand dat het begrip “administratieve procedure” beperkt dient te worden uitgelegd. Volgens de verzekeraars zou daarmee bijvoorbeeld een ontslagprocedure bij het UWV niet daaronder vallen of een bezwaarprocedure bij een gemeente. De Hoge Raad was het daarmee niet eens en stelde (wederom) prejudiciële vragen aan het Europees Hof van Justitie.

Het Europese Hof van Justitie beslist nu in antwoord op prejudiciële vragen van de Hoge Raad dat het begrip ‘administratieve procedure’ ruim moet worden uitgelegd: ook in het geval van een UWV-procedure kan een cliënt aanspraak maken op vergoeding van de kosten van een externe advocaat.

Uitspraken

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant