Uitspraak: Aansprakelijkheid voor bestuurders beleggingsfonds lonkt

De uitspraak die hieronder beknopt en vereenvoudigd wordt weergegeven, ziet op de aansprakelijkheid van bestuurders van een beleggingsfonds vanwege een misleidend prospectus en onrechtmatige vermogensverschuivingen.

Feiten
Op 8 mei 2008 werd beleggingsfonds Bouw State V B.V. (hierna: “Bouw State V”) opgericht. Mensen konden met de aankoop van obligaties á € 50.000,-, via dit beleggingsfonds beleggen in penthouses op Ibiza. De uitgifte van obligaties door Bouw State V was een initiatief van A Vastgoed B.V., waarvan A oprichter en enig aandeelhouder is. De obligatiehouders van Bouw State V worden vertegenwoordigd door de Stichting Obligatiehouders. B was tot 14 maart 2013 enig bestuurder van de stichting.

Bouw State V heeft op 1 juni 2008 een prospectus uitgegeven. In één van de bijlagen is een trustakte opgenomen. De Stichting Obligatiehouders is aangeduid als trustee. De obligaties zijn rond 12 juni 2008 uitgegeven.

Uiteindelijk zijn de vastgoedbeleggingen in de soep gelopen. Vanaf februari 2010 werd het beleggingsfonds en daaraan gelieerde vennootschappen geherstructureerd. De rentebetalingen over de obligaties werden vanaf dat moment gestaakt. Het is niet te verwachten dat Bouw State V haar betalingsverplichtingen tegenover de beleggers nog zal nakomen. Een aantal van de beleggers heeft daarom deelgenomen in een Claimstichting. Deze Claimstichting heeft A en B voor de rechter gesleept. De Claimstichting heeft een verklaring voor recht gevorderd dat A en B als bestuurders van Bouw State V en de Stichting Obligatiehouders onrechtmatig jegens de beleggers hebben gehandeld en als bestuurders persoonlijk aansprakelijk zijn voor de geleden schade.

A handelt ernstig verwijtbaar wegens onjuiste mededelingen in prospectus
De Claimstichting voert aan dat het prospectus misleidend was. Een mededeling in een beleggingsprospectus is misleidend, indien redelijkerwijs aannemelijk is dat de onjuistheid of onvolledigheid van materieel belang is voor de beslissing van de ‘maatman-belegger’ om al dan niet tot de desbetreffende rechtshandeling over te gaan. Volgens de rechtbank zijn er in onderhavig prospectus misleidende mededelingen opgenomen. De rechtbank verwijt A met name dat hij in het prospectus het beeld heeft geschetst dat de penthouses reeds afgebouwd waren en verhuurd werden, terwijl dit nadrukkelijk niet het geval was. A heeft onjuiste mededelingen opgenomen in het prospectus, die van materieel belang waren voor de beslissing van beleggers om deel te nemen aan het project. A kan als bestuurder van Bouw State V een persoonlijk ernstig verwijt worden gemaakt.

A en B handelen ernstig verwijtbaar door verschuiving penthouses
In 2009 hebben A en B besloten om de eigendom van de in aanbouw zijnde penthouses alsnog naar Bouw State V te verschuiven. A had persoonlijk belang bij deze verschuiving, omdat zodoende de bouwrisico’s e.d. naar het fonds werden verschoven. B heeft als enig bestuurder van de Stichting Obligatiehouders goedkeuring gegeven voor de aankoop van de in aanbouw zijnde penthouses door het beleggingsfonds. De rechtbank verwijt B nadrukkelijk dat er voorafgaand aan dit besluit geen vergadering bijeengeroepen is om de obligatiehouders over de werkelijke situatie in te lichten. B diende op grond van de trustakte in het belang van de obligatiehouders te handelen. Deze verschuiving van penthouses strookte niet met de mededelingen in het prospectus en was niet in het belang van de obligatiehouders. Ook B kan daarom als bestuurder van Stichting Obligatiehouders een persoonlijk ernstig verwijt worden gemaakt.

Vanwege een niet-ontvankelijkheidskwestie kan de rechtbank de persoonlijke aansprakelijkheid van A en B (nog) niet uitspreken. Tevens kan de rechtbank om deze reden de bijbehorende schadevergoeding niet toewijzen. Met het oordeel van de rechtbank dat A en B ernstig verwijtbaar hebben gehandeld, is de eerste stap naar bestuurdersaansprakelijkheid en bijbehorende verplichting tot schadevergoeding echter gezet.

Belegt u ook in obligaties en heeft u het idee dat u bent misleid door onjuiste mededelingen in het prospectus of door mededelingen van de verkoper, neem dan hier vrijblijvend contact met ons op. Financieel Recht Advocaten staat al meer dan tien jaar particulieren en ondernemers bij die een geschil hebben met een aanbieder van financiële producten en diensten.

Klik hier voor de gehele uitspraak.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant