Uitspraak: Rechter zet streep door verhoging risico-opslag bij Euribor-lening

In de onderhavige zaak was in geschil of ING Bank N.V. bevoegd was tot eenzijdige verhoging van de op jaarbasis overeengekomen risico-opslag van 1,70% bij de kredietovereenkomst met Blosh, een groep Amsterdamse modebedrijven. Na een gerechtelijke procedure bepaalde de rechtbank dat ING niet bevoegd was tot eenzijdige verhoging van de opslag en veroordeelde de bank tot terugbetaling van de reeds teveel betaalde opslag vermeerderd met wettelijke rente.

Aanleiding

Een groep Amsterdamse modebedrijven, hierna te noemen: “Blosh”, heeft in 2010 een kredietovereenkomst gesloten met ING Bank N.V., hierna te noemen “ING”. Partijen komen een rentepercentage overeen dat wordt gekoppeld aan de Euribor-rente. Laatstgenoemde betreft een rentetarief dat Europese banken aan elkaar berekenen. Bij aanvang bedroeg de totale rente op de kredietovereenkomst het op dat moment geldende Euribor-rente van 0,64% vermeerderd met een opslag van 1,70% op jaarbasis.

Partijen kwamen in de kredietovereenkomst uitdrukkelijk overeen dat de Euribor-rente na iedere periode van drie maanden zou worden herzien en opnieuw zou worden vastgesteld, wederom verhoogd met een opslag van 1,70%. Verder werd door partijen in de kredietovereenkomst het volgende overeengekomen:

“Artikel 4 van de Algemene Voorwaarden Bedrijfshypotheek aan de ommezijde is ter zake het door de bank gebruik maken van het recht om het rentepercentage te wijzigen alleen van toepassing indien de bank gebruik maakt van het recht om het onderdeel opslagpercentage te wijzigen.”

Verhoging risico-opslag door ING

Per brief maakte ING aan Blosh kenbaar dat de opslag vanaf 1 september 2014 zou worden verhoogd van 1,70% naar 3,10%. Blosh betwistte dat ING bevoegd was tot eenzijdige wijziging van de opslag. Blosh was de mening toebedeeld dat er een vaste opslag overeengekomen was tussen partijen. Uiteindelijk heeft Blosh de verhoogde opslag onder protest voldaan.

Blosh: ING niet bevoegd tot eenzijdige verhoging opslag

Blosh heeft vervolgens een gerechtelijke procedure aanhangig gemaakt. Voor de rechtbank vordert Blosh een verklaring voor recht dat ING niet bevoegd was om het opslagpercentage eenzijdig te verhogen, een verbod voor ING om een hoger opslagpercentage dan 1,70% door te berekenen en terugbetaling van de reeds teveel betaalde opslag vermeerderd met wettelijke rente. ING voert verweer tegen deze vorderingen. Volgens ING is in de kredietovereenkomst en de bijbehorende algemene voorwaarden voldoende duidelijk overeengekomen dat haar een eenzijdige wijzigingsbevoegdheid van de opslag toekomt. Verder is het volgens ING een feit van algemene bekendheid dat bij een Euribor-lening een wijzigbare opslag geldt. Blosh had dit als professionele partij die vaker dergelijke leningen heeft afgesloten, en daarbij werd bijgestaan door een adviseur, moeten weten volgens ING.

Rechtbank: Partijen zijn mogelijkheid tot eenzijdige opslagverhoging niet overeengekomen

Volgens de rechtbank komt ING op grond van de kredietdocumentatie geen eenzijdige wijzigingsbevoegdheid toe. In de offerte en in de overeenkomst zelf wordt ter zake vermeld dat artikel 4 van de algemene voorwaarden alleen van toepassing is “indien de bank gebruik maakt van het recht om het onderdeel opslagpercentage te wijzigen”. Het gebruik van de wijzigingsbevoegdheid is volgens die bepaling slechts een voorwaarde voor toepasselijkheid van artikel 4 van de algemene voorwaarden, maar constitueert die wijzigingsbevoegdheid zelf niet. Volgens de rechtbank is de wijzigingsbevoegdheid hoogstens verondersteld, maar niet bedongen. Ook de stelling van ING dat zij er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat Blosh begreep dat ING beoogde eenzijdige wijziging van de opslag overeen te komen, volgt de rechtbank niet. Het is volgens de rechtbank geen feit van algemene bekendheid dat in langlopende Euribor-leningen een opslagwijzigingsbevoegdheid wordt opgenomen. Ook heeft ING volgens de rechtbank niet aangetoond dat Blosh of haar adviseur had begrepen, althans had behoren te begrijpen, dat er sprake was van een eenzijdige wijzigingsbevoegdheid.

ING moet verhoging risico-opslag terugzetten naar 1,70% en teveel betaalde opslag vergoeden

Voorgaand oordeel van de rechtbank heeft tot gevolg dat de vorderingen van Blosh toegewezen worden. De rechtbank verbiedt ING dan ook om het opslagpercentage van 1,70% te verhogen. Verder moet ING de reeds teveel betaalde opslag (boven de 1,70%) vermeerderd met wettelijke rente terugbetalen aan Blosh.

Financieel Recht Advocaten

Gaat uw bank ook tot verhoging van de opslag over, en bent u van mening dat dit op grond van de gemaakte afspraken niet is toegestaan, kom dan in actie. Wij hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of financieel adviseurs. Neem hier vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant