Uitspraak: Rabobank moet bankrelatie voortzetten op basis van accountantsverklaring

ISRAA is een in 2001 opgerichte humanitaire non-profitorganisatie. Zij ondersteunt Palestijnse weeskinderen en Palestijnse vluchtelingen die in kampen in Gaza, Libanon en Turkije verblijven.

Sinds 2003 houdt ISRAA drie bankrekeningen aan bij Rabobank. Alleen de oudste rekening wordt door ISRAA actief gebruikt.

Op 7 april 2017 heeft Rabobank de relatie met ISRAA opgezegd. De reden van opzegging is het niet transparante transactieverkeer, waardoor de oorsprong en uiteindelijke bestemming van de geldstroom niet duidelijk is vast te stellen.

Nadien is tussen partijen gecorrespondeerd en hebben gesprekken plaatsgevonden waarbij van de kant van Rabobank is verzocht om antwoorden en documenten om bij haar bestaande onduidelijkheden weg te nemen. Verder eiste Rabobank dat ISRAA het zogenoemde CBF-keurmerk verkrijgt. Het CBF-keurmerk ziet erop toe dat goede doelen daadwerkelijk bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen en zich onafhankelijk laten controleren.

De raadsman van ISRAA heeft Rabobank geschreven dat er geen wettelijke grondslag is voor de eisen die Rabobank aan ISRAA stelt.

Op 31 maart 2021 heeft ISRAA de (voor het CBF-keurmerk vereiste) goedkeurende accountantsverklaring (zonder voorbehouden) op haar jaarrekening verkregen. Rabobank hield echter vast aan de opzegging van de bankrelatie.

Het geschil

ISRAA vordert Rabobank te veroordelen de bankrelatie voort te zetten. De boekhouding van ISRAA is waterdicht en volledig transparant. Zij beschikt over een goedkeurende accountantsverklaring. ISRAA heeft steeds meegewerkt aan vragen en onderzoek van Rabobank. Zo heeft zij de ANBI-status aangevraagd en verkregen en een externe accountantscontrole laten uitvoeren. Ook heeft ISRAA de eis aanvaard dat zij het CBF-keurmerk moet aanvragen. Dit keurmerk is thans in zicht.

Rabobank voert als volgt verweer. ISRAA heeft kort na haar oprichting een deel van de activiteiten overgenomen van Stichting Al Aqsa. Volgens de AIVD bestond er een verdenking dat deze stichting terrorisme steunt. Uit Kamervragen en uit krantenartikelen die Rabobank in het geding heeft gebracht blijkt van connecties tussen The Mercy Association/ISRAA en Hamas. Dergelijke openbare nieuwsberichten kan Rabobank niet zomaar negeren, aldus de bank. Thans is de situatie zo dat ISRAA nog steeds het CBF-keurmerk niet heeft, terwijl Rabobank hierom reeds lange tijd verzoekt.

Rabobank heeft er steeds op aangedrongen (en doet dat nog steeds) dat ISRAA een eigen ‘compliance beleid’ zou moeten hebben. Met ISRAA is de voorzieningenrechter van oordeel dat onduidelijk is wat dit interne compliance beleid dan zou moeten inhouden en wat het zou toevoegen. Rabobank heeft dat niet duidelijk gemaakt.

Uit het feit dat de accountant een goedkeurende verklaring heeft afgegeven bij de jaarrekening kan ook worden afgeleid dat de accountant kennelijk heeft kunnen nagaan dat het geld dat ISRAA heeft uitgegeven ook daadwerkelijk terecht is gekomen bij de projecten waarvoor zij bestemd waren en dat de accountant geen aanwijzingen heeft gevonden voor terrorismefinanciering.

Rabobank heeft op dit moment te weinig aanwijzingen in handen om te concluderen dat de werkwijze van ISRAA strijdig is met de verplichtingen uit de Wft, de Wwft en/of de Sanctiewet 1977. De opzegging van de bankrelatie is dan ook voorshands naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Minst genomen dient Rabobank nu af te wachten of ISRAA inderdaad, zoals gezegd, het CBF-keurmerk zal verkrijgen.

De beslissing

De vordering wordt op basis van de huidige feiten en omstandigheden toegewezen.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant