Uitspraak: Bank hoeft niet in te gaan op minnelijk aanbod tot schuldenregeling

Verzoeker (hierna: X) heeft een schuldsaneringsverzoek en een verzoek tot dwangakkoord ingediend. De bank (als verweerder) heeft schriftelijk verweer gevoerd op de vorderingen van X. X zou een totale schuld hebben van 137.740,72 euro (verdeeld over 7 verschillende schuldeisers). Op enig moment heeft de bank haar vordering aangemeld bij de schuldhulpverlening. Het gaat om een bedrag van 28.232,53 euro.

X heeft ten aanzien van alle crediteuren een voorstel gedaan waarbij de preferente crediteuren 52,69% en de concurrente crediteuren 26,35% tegen finale kwijting wordt voorgesteld. De bank heeft naar aanleiding van het aanbod informatie verzocht bij de schuldhulp. Er is enige tijd met de schuldhulp gecorrespondeerd. Het komt aan het licht dat de bank haar eigen saldo opgave van een jaar geleden onjuist bleek te zijn. Navraag heeft aangetoond dat het zou gaan om een bedrag van 47.829,43 euro. De bank heeft daarom verzocht om een nieuw voorstel. De schuldhulpverlener heeft in dat kader verzocht om een onderbouwing, maar daar heeft de bank nimmer op gereageerd. De bank is daarom als weigerachtige schuldeiser aangemerkt. De andere schuldeisers hebben de regeling aanvaard.

X stelt zich op het standpunt dat de bank niet zomaar de schuldregeling heeft kunnen weigeren, aangezien andere schuldeisers hebben ingestemd. Ook zou zijn aanbod het maximaal haalbare zijn. De bank erkent dat de incassopartner te kort is geschoten ten aanzien van de hoogte van de vordering. Dit zou volgens de bank geen reden mogen zijn dat daarmee haar rechten zijn vervallen. De bank wil wel meewerken, maar heeft verzocht om een nieuw voorstel. Hieraan is geen gevolg gegeven.

Oordeel

De bank heeft aangegeven dat zij wel akkoord wil gaan met en buitengerechtelijke regeling, maar wel tegen een juiste notering van de vordering. Dat de bank dan een lager percentage uitgekeerd had gekregen, doet daar volgens de bank niet aan af. Ondanks dat de bank een eigen onjuiste saldo-opgave had en niet heeft gereageerd op informatieverzoeken, is zij niet gehouden om in te stemmen met een minnelijk aanbod tot schuldenregeling.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant