Uitspraak: Bank moet renteswaps dossiers overleggen

Swapschade staat diverse mkb’ers bij. In een periode van 2005 tot en met 2008 zijn er met de ABN AMRO en diverse mkb’ers leningen met variabele rentes afgesloten om zo de renterisico’s af te dekken. Van alle renteswap is geen enkele vroegtijdig beëindigd noch een negatieve waarde betaald. Door de renteswaps hebben de mkb’ers niet de mogelijkheid gehad om te profiteren van rentedalingen.

Bodemprocedure

In een bodemprocedure wordt verzocht om de bank te veroordelen om een geldbedrag aan de mkb’ers te betalen wegens schending van de zorgplicht dan wel ander onrechtmatig handelen doordat geen rentecap is geadviseerd. De rechter heeft deze vordering afgewezen. Volgens de rechter is een vordering afhankelijk van individuele omstandigheden van de betreffende. In dit geval is namens de mkb’ers door Swapschade een procedure gestart waarbij een generieke onderbouwing van de vordering heeft plaatsgehad. Swapschade is het niet eens met dit oordeel en besluit in hoger beroep te gaan. Deze procedure loopt nog.

Kort geding

In kort geding heeft Swapsschade gevorderd dat de bank binnen 24 uur na het wijzen van het vonnis kopieën moet verstrekken van de klantdossiers. De bank heeft dit geweigerd omdat in hoger beroep een procedure loopt. Ook stelt de bank zich op het standpunt dat in eerste aanleg partijen de kans hebben gehad om te reageren op elkander.

Oordeel

Op grond van artikel 843a Rv bestaat de mogelijkheid om inzage, afschrift of uittreksel te vorderen van bepaalde bescheiden. De rechter stelt dat de gevraagde informatie voldoende is bepaald. De bank heeft niet betwist dat zij verplicht is bij advisering de inhoud van gesprekken vast te leggen. Een verslag zou dus aanwezig moeten zijn in het dossier van de bank. De bank stelt dat zij stukken heeft kunnen achterhalen en dat deze reeds in de bodemprocedure zijn ingebracht. Het gaat echter om algemene informatie. Gespreksverslagen van de totstandkoming van de overeenkomsten zijn niet in het geding gebracht en het is ook niet aannemelijk dat de bank deze niet heeft.

Ook is de gevraagde informatie voldoende in tijd afgebakend. Zo is het per mkb’er bekend op welke datum de renteswapovereenkomst tot stand is gekomen. Ook kan worden gesproken van een rechtsbetrekking in de zin van art. 843a lid 1 Rv. Tevens heeft Swapschade een rechtmatig belang heeft bij de afgifte van de stukken. De stukken kunnen van belang zijn voor de beantwoording van de vraag in het hoger beroep. Swapschade heeft daar immers een stelplicht en bewijslast. Er kunnen nieuwe feiten en omstandigheden worden aangevoerd. De voorzieningenrechter komt tot het oordeel dat de bank de kopieën dient te verstrekken.

Bekijk hier de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken? Neem dan nu contact met ons op.

de renteswaps renteswaps renteswaps

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant