Uitspraak: Verklaringen van accountant onvoldoende om herkomst van contante stortingen te achterhalen

De burgermeester van de plaats Delft heeft een aantal coffeeshops in 2018 en 2019 gesloten wegens incidenten. Er werden contanten gestort op een privé-bankrekening en vervolgens doorgestort naar verschillende zakelijke rekeningen. In één jaar tijd is voor ruim 80.000 euro aan contanten gestort.

De bank heeft aan de exploitant meermaals vragen gesteld over de herkomst van de contante stortingen, met name over coupures van 500 euro. Later zijn door de bank nog aanvullende verklaringen verzocht.

De accountant van de exploitant heeft per e-mail laten weten dat zijn klant in financiële problemen was gekomen door de tijdelijke sluiting van zijn coffeeshops. Daarom zouden privébezittingen zijn verkocht. De opbrengsten van de verkoop zouden in de onderneming zijn gebracht en er zouden leningen zijn aangegaan.

De bank heeft meermaals om documentatie gevraagd ten aanzien van de stortingen. De bank heeft later aangegeven dat de klantrelatie zou worden heroverwogen als geen onderbouwende stukken zouden worden getoond. Als reactie hierop heeft de accountant uiteengezet waar de contante stortingen vandaan kwamen. Er worden geen documenten aangeleverd.

De bank besluit de bankrelatie op te zeggen. Het gaat in totaal om elf bankrekeningen. Zij neemt het opzegtermijn van drie maanden in acht. Als reden heeft de bank aangevoerd dat er geen passende en geloofwaardige verklaringen zijn gegeven. De bank zou daarom niet kunnen uitsluiten dat sprake is van witwassen en daardoor loopt zij een onaanvaardbaar risico. Exploitant heeft een advocaat in de arm genomen en komt alsnog met stukken. De bank ziet echter geen reden om de beslissing om de klantrelatie te verbreken, aan te passen.

Kort geding

De exploitant is een kort geding gestart. De exploitant voert aan dat de relatie op oneigenlijke gronden is beëindigd. De contante stortingen zijn gedaan in een noodsituatie wegens sluiting van twee coffeeshops. Daarnaast voert de exploitant aan dat hij te goeder trouw heeft gehandeld. Tot slot is aangevoerd dat de belangen van de bank minder zwaar zouden wegen dan de belangen die de exploitant zelf heeft.

De bank stelt dat de bankrekening moest worden beëindigd op grond van hetgeen in artikel 5 lid 3 Wwft is bepaald. Het onderzoek kon niet worden voltooid. Er waren een hoop red flags waar te nemen, namelijk: hoge bedragen contante stortingen, ongebruikelijke coupures en de sluiting door de burgemeester. Onderliggende documentatie die de verkopen kunnen aantonen en ondersteunen werden niet aangeleverd.

Oordeel rechtbank

De bank mocht de bankrelatie opzeggen. Het ligt niet voor de hand dat de bodemrechter zal oordelen dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat gebruik is gemaakt van de opzeggingsbevoegdheid.

Door een gebrek aan transparantie tijdens het cliëntenonderzoek was het niet mogelijk het onderzoek af te ronden. De verklaringen van de accountant hebben onvoldoende zich kunnen geven in de herkomst van de stortingen. Ook de later toegestuurde documenten zijn niet voldoende. De bank kan daarom niet vaststellen wat de bron is van het contante geld. Daarom bestaat er een risico dat sprake is van (schuld)witwassen. Met name de hoge coupures maken de stortingen extra verdacht. Dergelijke coupures zijn niet ongebruikelijk, maar worden voornamelijk gebruikt in het criminele circuit.

De exploitant heeft niet kunnen aantonen wat de herkomst is van de gelden. Daardoor heeft de bank niet kunnen uitsluiten dat geen sprake was van witwassen. Dit komt voor eigen risico.

Er kan niet worden gesteld dat slechts informatie op onderschikte onderdelen ontbreekt. Exploitant had alle onduidelijkheden bij de bank moeten wegnemen. Daarvoor had zij voor de bank ruim de tijd gekregen. De bank heeft het cliëntenonderzoek niet kunnen voltooien en is daarom terecht overgegaan tot beëindiging van de bankrelatie.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant