Uitspraak: KiFiD veroordeelt tussenpersoon tot betaling van groot gedeelte van inleg obligatie

In een uitspraak van 30 augustus 2012 heeft de Geschillencommissie financiële dienstverlening (klik hier) geoordeeld dat een tussenpersoon aansprakelijk was jegens een consument vanwege een fout die die tussenpersoon had gemaakt bij het adviseren over het Easylife product.

Feiten

In mei 2007 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de consument en de tussenpersoon over de financiële toekomst van de consument. In dat gesprek heeft de tussenpersoon geopperd om de hypotheek van de consument over te sluiten en een gedeelte van de overwaarde te gebruiken voor de aankoop van een obligatielening. De hypotheek is in mei 2007 met € 156.500,- verhoogd. € 100.000,- van dat bedrag is gebruikt om te beleggen bij Easylife. De rente die de consument dient te betalen over de hypotheek bedroeg 4,7%. De rente die de consument op de obligatielening verkreeg bedroeg 9%. Easylife Investments B.V. is op 14 oktober 2008 door de Rechtbank in ‘s-Hertogenbosch failliet verklaard. De consument vorderde schadevergoeding die bestond uit de aan Easylife Investments B.V. betaalde inleg.

Oordeel commissie

De commissie beoordeelt de vraag of de aangeslotene heeft geadviseerd zoals dat van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht ontkennend. De commissie overweegt dat bij het verstrekken van een beleggingsadvies op de tussenpersoon een zorgplicht rust die daaruit bestaat dat de tussenpersoon aan de consument voldoende informatie moet verstrekken zodat de consumenten tot een weloverwogen beleggingsbeslissing kunnen komen. De commissie oordeelt dat de tussenpersoon dat in dit geval niet heeft gedaan. De tussenpersoon heeft de consument er niet op gewezen dat aan de door hem geadviseerde obligatielening het risico is verbonden dat de uitgevende instelling niet in staat zal zijn de waarde van het product op het overeengekomen moment aan de belegger uit te keren. Dit wordt het zogenaamde debiteurenrisico genoemd. De commissie oordeelt dat een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur bij zijn advies rekening dient te houden met de debiteurenrisico door de consument te adviseren de belegging in voldoende mate over diverse uitgevende instelling te spreiden. Nu de tussenpersoon slechts heeft geadviseerd om in één obligatie te beleggen is er volgens de commissie sprake van een zeer risicovol product, waar de tussenpersoon de consument op had moeten wijzen. Naar het oordeel van de commissie is het aannemelijk dat de consument bij een deugdelijke advisering door de tussenpersoon had afgezien van de aankoop van de obligatielening. De commissie stelt de schade vast op de verloren gegane hoofdsom van de obligatielening ad € 100.000,-, de instappremie ad € 2.500,- alsook de rente hierover van 4,7%, te verminderen met de door de consument ontvangen rente over de obligatielening (in de uitspraak staat overigens ten onrechte dat de tussenpersoon die rente zou hebben ontvangen in randnummer 4.6). Over dit totaalbedrag dient een percentage van 25% te worden afgetrokken vanwege eigen schuld aan de zijde van de consument. Opvallend is dat (de hoogte van) dit cijfer van 25% op geen enkele wijze wordt gemotiveerd. De commissie stelt slechts dat er een eigen verantwoordelijkheid rust op grond waarvan sprake is van eigen schuld. Het is betreurenswaardig dat niet uiteen wordt gezet waarom er sprake is van eigen schuld en waarom dit percentage op 25% gesteld dient te worden.

Niet bindend, gang naar de burgerlijke rechter is noodzakelijk

Het advies van de commissie is niet bindend. Dat betekent dat de tussenpersoon zich er niets aan gelegen hoeft te laten liggen. De consument die deze uitspraak van de commissie heeft gekregen zal zich alsnog tot de rechter dienen te wenden die de hele zaak opnieuw zal dienen te beoordelen. Dit brengt voor de consument het levensgrote risico met zich mee dat de tussenpersoon in de tussentijd failliet gaat en een hele kansrijke claim alsnog tot niets leidt.

Ons advies

Beleggers in Easylife die geadviseerd zijn door een andere tussenpersoon dan Liocorno en waarvan de tussenpersoon nog steeds bestaat, kunnen overwegen om een rechtszaak te starten tegen die tussenpersoon. Ons kantoor heeft al eerder met succes bij de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch een veroordeling van de tussenpersoon door terugbetaling van de inleg bewerkstelligd voor een belegger van easy Life Investments B.V. In dat geval heeft de rechtbank overigens niet geoordeeld dat er sprake was van eigen schuld van 25%, maar diende de tussenpersoon de volledige inleg terug te betalen aan de consument.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant