Uitspraak: Vermogensbeheerder aansprakelijk voor te risicovolle beleggingen

Man en Vrouw hebben met het oog op een beperking van de risico’s gekozen voor een aanzienlijke belegging in vastrentende waarden. De beleggingsdoelstelling was gericht een op lange termijn  pensioenvoorziening. De Man en Vrouw leiden desondanks een groot verlies op de belegging en stellen de vermogensbeheerder Schretlen & Co (hierna; ‘Schretlen’) aansprakelijk.

Bij de beoordeling van de vraag of Schretlen te kort is geschoten in nakoming van zijn verplichtingen als vermogensbeheerder gaat het niet alleen om de vraag of bepaalde effecten als vastrentende waarden kunnen worden gekwalificeerd, maar ook om de vraag welke concrete risico’s aan de door Schretlen als vastrentende waarden opgenomen effecten verbonden zijn en of het als vastrentende waarden opnemen daarvan, naar de destijds bekende stand van kennis en wetenschap, in aanmerking genomen de tussen partijen gemaakte afspraken (pensioendoelstelling met jaarlijkse onttrekkingen, interen op vermogen, lange horizon) in overeenstemming was met het concrete risico dat de Man en Vrouw in staat waren te dragen en bereid waren te lopen om het beoogde rendement te behalen. Om deze vragen te beantwoorden heeft de rechtbank bij tussenvonnis een deskundige benoemd.

Oordeel Rechtbank

De rechtbank stelt voorop dat onbetwist uit het deskundigenbericht volgt dat de onderzochte effecten als vastrentende waarden te kwalificeren zijn. Verder oordeelt de Rechtbank in overeenstemming met het  deskundigebericht dat hoewel de onderzochte effecten wel zijn aan te merken als vastrentende waarden, de aan die effecten verbonden risico’s niet overeenstemmen met de algemene categorie vastrentende waarden. Aan de desbetreffende effecten is een hoger risico verbonden. In het bericht is nog opgenomen dat het gegeven de doelstelling van de portefeuille(s) (6% rendement en pensioen) niet nodig, en zelfs ongewenst, is om de vastrentende waarden zo sterk te wegen naar effecten met een hoog kredietrisico.

De rechtbank is van oordeel dat Schretlen door de beheerde portefeuilles in belangrijke mate te beleggen in te risicovolle vastrentende waarden, niet heeft gehandeld overeenkomstig hetgeen van een redelijk handelend en redelijk vakbekwaam vermogensbeheerder mag worden verwacht. Schretlen is in zoverre toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van op haar rustende verbintenissen. 

Schretlen is in beginsel aansprakelijk voor de schade die Man en Vrouw als gevolg van voormelde tekortkoming hebben geleden. In de schadestaatprocedure zal de schade nader worden bepaald. Schretlen zal als ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Bent u ook ontevreden over uw bank of vermogensbeheerder? Wij hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of financieel adviseurs. Neem vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier.

Klik hier voor de gehele uitspraak.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant