Uitspraak: ABN Amro diende consument te waarschuwen voor overkreditering bij afsluiting hypotheek en ouderlijke lening

Mevrouw C heeft in 2006 een woning gekocht van € 190.000,-. Daarbij heeft zij een hypothecaire geldlening afgesloten van € 155.047,- bij ABN Amro. Deze geldlening bestond uit 2 delen: een aflossingsvrij deel en een deel waaraan de levensverzekering is gekoppeld. Het rentepercentage bedroeg 4,2 % met een rentevast periode van 20 jaar. Van de geldlening is € 20.000 in een bouwdepot gestort.

Mevrouw C had destijds een bruto jaarinkomen van € 39.257,-. ABN Amro mocht haar, op grond van de Nationale Hypotheek Garantie toets was de maximaal te verstrekken hypothecaire geldlening bijna € 195.000,-. Tegelijk heeft mevrouw C een overeenkomst van geldlening gesloten met haar ouders ad € 88.964,47. De rente op deze lening bedroeg 4,5 % per jaar.

Consument dient klacht in wegens overkreditering en vordert kwijtschelding van het overgedrediteerde deel van haar lening

Mevrouw C heeft uiteindelijk in januari 2017 een klacht ingediend bij ABN Amro ingediend wegens overkreditering. ABN Amro heeft deze klacht afgewezen. In mei 2017 heeft mevrouw C een klacht ingediend bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Mevrouw C vordert dat ABN Amro wordt veroordeeld tot kwijtschelding van het deel van de hypothecaire geldlening dat overgekrediteerd is. Dit bedraagt volgens haar € 88.000,-. Daarnaast vordert zij terugbetaling van de rente die sinds de ingangsdatum is betaald over die € 88.000,-.

De vorderingen van mevrouw C worden gebaseerd op een aantal grondslagen. Volgens mevrouw C had ABN Amro de hypothecaire geldlening niet mogen verstrekken omdat hierbij de geldlening die mevrouw C had met haar ouders ook bij berekend diende te worden. ABN Amro heeft volgens haar doelbewust een constructie bedacht en door het verstrekken van een hypothecaire geldlening zou ABN Amro in strijd hebben gehandeld met haar bijzondere zorgplicht. Door ABN Amro verkeert mevrouw C nu in een moeilijke financiële positie.

Bij de beoordeling van de klacht dient de Commissie ervan uit te gaan dat er een bijzondere zorgplicht rust op financiële dienstverleners die strekt tot bescherming tegen onverantwoorde financiële risico's. Hoever deze zorgplicht reikt en wat de inhoud hiervan is hangt af van de omstandigheden van het geval. Daarbij spelen onder andere de aard van de betrokken rechtsverhouding, het bijzondere risico van het product of dienst, de eventuele deskundigheid en ervarenheid van de cliënt en zijn inkomens- en vermogenspositie een rol.

Commissie: Rust zorgplicht op ABN Amro, zij dient te waken voor overkreditering

Volgens de Commissie diende ABN Amro in het kader van haar zorgplicht te waken voor overkreditering. Zij diende dus zelfstandig te onderzoeken of mevrouw C de financiële lasten van haar hypothecaire geldlening kon dragen om zo overkreditering te voorkomen. Dit is geen zelfstandige verplichting maar een middel om eventuele overkreditering vast te stellen, aldus de Hoge Raad in een eerder arrest.

In het dossier van mevrouw C zitten een aantal aantekeningen van een hypotheekadviseur van ABN Amro. Op grond van deze aantekeningen stelt de Commissie vast dat ABN Amro wist, althans behoorde te weten dat mevrouw C gelijktijdig met het sluiten van een hypothecaire geldlening een geldlening zou aangaan bij haar ouders. Indien beide leningen bij elkaar worden opgeteld wordt het maximaal door mevrouw C te lenen bedrag met € 49.338,91 overschreden. Op ABN Amro rustte volgens de Commissie de plicht om mevrouw C te wijzen op de risico's die hieraan verbonden waren. Er is niet gebleken dat ABN Amro dit heeft gedaan. De Commissie is daarom van oordeel dat ABN Amro slechts een hypothecaire geldlening van € 105.708,09 aan mevrouw C mocht verstrekken. ABN Amro is dan ook aansprakelijk voor de schade die mevrouw C heeft geleden als gevolg van de overkreditering. Deze schade bestaat uit de rente en kosten die gerelateerd zijn aan het eerder genoemde bedrag van € 49.338,91.

Consument heeft niet voldaan aan haar schadebeperkingsplicht, het beroep op eigen schuld van ABN Amro slaagt

ABN Amro heeft daartegen aangevoerd dat mevrouw C 100% eigen schuld heeft aan het ontstaan van schade wegens overkreditering. De Commissie is hier van oordeel dat mevrouw C zich had kunnen en moeten realiseren dat er sprake was van overkreditering. Volgens de Commissie heeft mevrouw C kennelijk de wens gehad om meer te lenen dan verantwoord was. Zij heeft willens en wetens gehandeld en diende vervolgens haar schade te beperken. Dit heeft mevrouw C niet gedaan volgens de Commissie. De lening die zij met haar ouders heeft afgesloten is een zogenoemde 'zachte lening' waarbij zij geen periodieke aflossingen hoefde te verrichten op de hoofdsom. Dit heeft zij dan ook niet gedaan. Mevrouw C had al 11 jaar de mogelijkheid om maandelijks af te lossen waardoor de rentetermijnen zouden afnemen, dit heeft zij echter niet gedaan. Mevrouw C heeft daarom niet voldaan aan haar schadebeperkingsplicht, aldus de Commissie.

De Commissie is van oordeel dat mevrouw C de schade die zij heeft geleden en zal lijden in zeer grote mate zelf heeft veroorzaakt. Echter, ABN Amro kan zich niet geheel verschuilen achter het handelen van mevrouw C. Op ABN Amro rust een bijzondere zorgplicht en deze strekt in dit geval in ieder geval tot bescherming tegen het gevaar van lichtvaardigheid of het gebrek aan inzicht bij mevrouw C. De Commissie komt daarom tot de conclusie dat mevrouw C voor 70% heeft bijgedragen aan de schade en ABN Amro 30%. De Commissie ziet geen aanleiding tot vergoeding van toekomstige schade nu mevrouw C haar woning kan verkopen en een huurwoning kan huren. Zij heeft een plicht tot het beperken van haar schade. Mocht mevrouw C zich willen beschermen tegen de toekomstige gevolgen van overkreditering dient zij binnen 6 maanden na deze uitspraak over te gaan tot verkoop van de woning of een andere regeling met betrekking tot de restschuld treffen.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het Kifid.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:


Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant