Uitspraak: Financieel adviseur schendt zorgplicht bij advies hypotheek

In 2006 adviseert financieel adviseur S&L Star een consument over een oversluiting van een hypothecaire geldlening. Aanleiding hiervoor was dat consument lagere maandlasten wenste en dat zij direct geld beschikbaar wilde hebben. Het inkomen van de consument bedroeg in 2006 circa € 40.000,-. S&L Star heeft echter een inkomen van circa € 70.000,- genoteerd op de inkomensverklaring en die laten ondertekenen door de consument. De oude hypotheek ca. € 200.000,= werd omgezet in een nieuwe hypotheek van ca. € 350.000,=. Er werd circa 50.000,- overgemaakt naar de consument als consumptief krediet en werd circa € 85.000,- gestort in een beleggingsdepot van Falcinvest. Maandelijks moest de consument voor de nieuwe hypotheek € 1.496,25 aan rente betalen. Onder andere door maandelijkse onttrekkingen aan het beleggingsdepot werden de maandelijkse lasten van de hypotheek betaald. Falcinvest heeft in 2008 de onttrekkingen stopgezet. De consument kon hierdoor haar maandelijkse hypotheeklasten niet betalen. De consument heeft hierdoor haar woning moeten verkopen. De consument trekt S&L Star vervolgens in rechte.

Schending zorgplicht door invullen onjuiste inkomensverklaring 

De rechtbank oordeelt dat S&L Star tekort is geschoten in haar zorgplicht, omdat zij bewust een veel te hoog inkomen heeft ingevuld op de inkomensverklaring.

Schending zorgplicht bij advisering om te beleggen met geleend geld

De rechtbank overweegt dat de contractuele en wettelijke zorgplicht van een financieel adviseur als S&L Star erop gericht is om consumenten als eiseres te behoeden voor het (lichtvaardig) aangaan van een te hoge hypothecaire geldlening en/of risicovolle belegging die niet past bij hun leencapaciteit en/of doelstelling. In het geval een financieel adviseur deze verplichting nalaat, dan schiet deze tekort in de nakoming van de overeenkomst (= wanprestatie). De rechtbank stelt wanprestatie vast en stelt dat dit S&L Star kan worden toegerekend. S&L Star had moeten begrijpen dat voldoening van de hypotheekrente en/of tegenvallende beleggingsresultaten een onaanvaardbaar zware financiële last op eiseres zouden leggen. De Rechtbank overweegt dat consument voor de betaling van de maandelijkse hypothecaire lasten afhankelijk waren van de beleggingsresultaten. Zouden deze tegenvallen, dan zou zij de hypotheek niet langer kunnen opbrengen. Dit aspect heeft S&L Star in het kader van haar zorgplicht niet voldoende belicht en vult de schending van de zorgplicht in.

Schending zorgplicht door risico niet te spreiden

Een discussie wordt er nog gevoerd over de belegging in Falcinvest. S&L Star stelt dat het beleggingsdepot een mixfonds is, waaraan 20 verschillende beleggingsfondsen ten grondslag liggen die betrekking hebben op verschillende markten, sectoren en regio'. De rechtbank verwerpt dit verweer. De rechtbank overweegt dat indien de prestaties van dit ene hoofdfonds onder de maat zijn, dit het gehele belegde vermogen van de consument raakt hetgeen niet zonder meer het geval zou zijn indien het belegde vermogen verspreid zou zijn over meerdere fondsen van verschillende aanbieders. Daarbij komt dat, in geval van spreiding over drie of meer verschillende fondsen, de blokkering door één van die fondsen de consument minder zwaar zou treffen de blokkering van het ene fonds waarin nu is belegd. Het verweer van S&L Star zal om die reden worden verworpen. Ook op dit punt heeft de financieel adviseur haar zorgplicht geschonden.

Al met al komt de rechtbank tot het oordeel dat S&L Star niet als een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur heeft gehandeld en tekort geschoten is in de nakoming van de overeenkomst (art. 7:400 juncto 7:401 BW). De financieel adviseur wordt veroordeeld om de schade aan de consument te vergoeden. Daarvoor wordt de zaak verwezen naar schadestaatprocedure.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u een vergelijkbare casus of vragen over deze casus? Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen tussenpersonen, financieel adviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Klik hier voor de uitspraak.

Zie vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant