Uitspraak: Deutsche Bank schendt bijzondere zorgplicht door geen passend product aan onderneming te adviseren

Een grote internationale groothandel in bloembollen (hierna: “Groothandel”) en de Deutsche Bank Nederland N.V. (hierna: “Deutsche Bank”) zijn sinds 1990 al verschillende kredietovereenkomsten aangegaan. Dit betroffen voornamelijk seizoenskredieten. Groothandel was in 2005 van plan een of meer branchegenoten over te nemen en wilde daarvoor een naburig pand kopen. Hiervoor heeft zij naast het gebruikelijke seizoenskrediet een additionele roll-over lening ter financiering aangevraagd. Omdat de Groothandel ook verbouw- en nieuwbouwplannen had heeft zij enkele maanden later een additionele financiering aangevraagd. Dit resulteerde in een nieuwe kredietovereenkomst met de Deutsche Bank die in juli 2006 is verstrekt. Deze financiering wenste Groothandel in CHF in plaats van EUR omdat er naast inkomsten in EUR ook inkomsten in CHF zijn.

20-jarige lening met een omvang van 10 miljoen euro

Dit betrof een 20-jarige lening op roll-over basis. De omvang bedroeg CHF 15.698.000,=. Voor de totstandkoming van deze kredietovereenkomst hebben Groothandel en de Deutsche Bank met elkaar gesproken. Dit gesprek vond plaats naar aanleiding van een stuk dat is opgesteld door de Deutsche Bank in juli 2006. Hierin is opgenomen dat Groothandel een 20-jaars financiering overweegt ter waarde van 10 miljoen euro. Dit komt overeen met CHF 15.650.000,= waarvan aflossing in 76 kwartalen zal plaatsvinden. Bij een financiering in Zwitserse Franken ontstaat er voor de Groothandel een koersrisico voor rente en aflossingen.

Groothandel heeft in september 2006 een renteswap afgesloten bij de Deutsche Bank. Dit betreft een ‘plain vanilla’ renteswap gecombineerd met 16 Valuta Cylinder Opties. Deze renteswap wordt ook wel FX Linked Structured genoemd. De hoofdsom bedraagt VHF 7.500.000,=. De variabele rente, een 3-maands CHF-libor wordt “geruild” voor een vaste rente van 2,9900%. In het voorjaar van 2007 zijn er nog 3 nieuwe kredieten verstrekt ter voltooiing van de nieuwbouw. Deze kredieten bedroegen samen CHF 4.115.000,=. Het daarbij komende valuta- en renterisico wordt voor minimaal 50% ingedekt door middel van het afsluiten van rentederivaten. Groothandel heeft daarnaast ook een FX Linked Structured Swap afgesloten bij de Deutsche Bank voor deze kredieten.

De Deutsche Bank heeft de Groothandel op basis van een “Vragenlijst Cliëntenprofiel Treasury” ingedeeld in de categorie van ‘niet-professionele cliënt’. Op Groothandel is daarom de hoogste mate van bescherming van toepassing die door de Deutsche Bank wordt aangeboden.

Referentiekoers en verhouding EUR-CHF daalt

In 2008 daalt de referentiekoers van de renteswap. Ook de verhouding EUR-CHF daalde. In 2012 heeft Groothandel de Swap tegengesloten. De Groothandel diende in dit verband € 2.139.883,= aan de Deutsche Bank te betalen. In 2014 zijn de CHF-kredieten omgezet in euro-kredieten en in 2015 is de relatie tussen Groothandel en de Deutsche bank geëindigd.

In mei 2015 heeft Groothandel via haar advocaat Deutsche Bank aansprakelijk gesteld voor de schade die zij heeft geleden als gevolg van het afsluiten van de FX Linked Structured Swap en de daarmee verband houdende zorgplichtschending van de Bank. Groothandel start een procedure bij de rechtbank en vordert vernietiging van de Swap en de daarbij behorende overeenkomst. Daarnaast vordert zij terugbetaling van de door haar betaalde boven de variabele rente uitstijgende bedragen. Dit bedraagt in totaal € 1.798.210,=. Als laatste vordert zij terugbetaling van de door haar betaalde kosten ter beëindiging van de Swap, zijnde een bedrag van € 2.193.883,=.

Zorgplicht schending door de Deutsche Bank

Volgens Groothandel is de Deutsche Bank toerekenbaar tekort geschoten in de nakoming van haar zorgplicht en/of heeft zij onrechtmatig gehandeld met betrekking tot de Swap en bijbehorende overeenkomsten. Volgens Groothandel heeft de Deutsche Bank meerdere steken laten vallen door zich onvoldoende te verdiepen in de financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid van Groothandel. Zij is niet (voldoende) geïnformeerd over en gewaarschuwd voor de aard en de risico’s van de Swap.

Het is de rechtbank na het lezen van de stukken en de uitvoerige behandeling ter comparitie nog niet duidelijk waarom de Deutsche Bank juist deze FX Linked Structured Swap heeft geadviseerd met een hoofdsom van CHF 22 miljoen, terwijl enkel de verplichting bestond om het renterisico van ongeveer CHF 2 miljoen in te dekken.

Rechtbank: bank heeft bijzondere zorgplicht

De rechtbank oordeelt dat de bijzondere zorgplicht van de bank ook van toepassing is op een bedrijfsmatig handelende wederpartij. De Deutsche Bank heeft zelf toegezegd dat de holding in de categorie ‘niet-professionele categorie’ valt die ‘het hoogst mogelijke beschermingsniveau geniet’. De rechtbank kan niet anders dan oordelen dat de geadviseerde FX Linked Structured Swap geen passend product was voor Groothandel. De Deutsche Bank heeft niet, althans niet op begrijpelijke wijze, kunnen uitleggen waarom de keuze voor deze Swap een juiste keuze was. Nog minder heeft zij uit kunnen leggen waarom zij heeft geadviseerd de Swap af te sluiten voor een hoofdsom die overeenkwam met het totaalbedrag van op dat moment uitstaande kredieten ter grootte van CHF 22 miljoen.

Deutsche Bank dient schade te vergoeden

De bank is ook tekort geschoten in haar zorgplicht omdat zij in geen van haar adviezen heeft voorgerekend wat de gevolgen zouden (kunnen) zijn als de CHF koers zou dalen. Dat de Deutsche Bank dit onwaarschijnlijk achtte betekent niet dat zij geen plicht meer heeft om de daarbij behorende risico’s inzichtelijk te maken voor Groothandel. De rechtbank oordeelt dat de schade die Groothandel als gevolg van het adviseren van een niet-passend product heeft geleden vergoed zal moeten worden door de Deutsche Bank. Om hier verder over te oordelen acht de rechtbank zich nog onvoldoende voorgelicht.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u een renteswap en zoekt hulp of bijstand, bijvoorbeeld om op een gelijk niveau met de bank in gesprek te raken of om te weten te komen of u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding, neem dan hier vrijblijvend contact met ons op.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant