Uitspraak: Gebonden aan algemene voorwaarden ten aanzien van een woninghypotheek met Euribor

X heeft ten behoeve van zijn woning een hypotheek bij de ABN AMRO. Op de hypotheek is Euribor van toepasing. De bank heeft informatie verstrekt over de Euribor en mogelijke consequenties die daaraan zijn verbonden.

Op enig moment stelt X dat de opslagen niet met de bank waren overeengekomen. Ook zou geen opslagwijzigingsbeding zijn overeengekomen. X verwijst daarbij naar de offerte en de algemene voorwaarden. X stelt niet op de hoogte te zijn van hetgeen in de algemene voorwaarden is opgenomen. Volgens X zijn de opslagen onverschuldigd betaald.

Daarnaast heeft X aangevoerd dat de opslagen in de offerte misleidend zijn en dat sprake is van een oneerlijke handelspraktijk. De bank zou de opslagen niet hebben benoemd, waardoor sprake is van een misleidende omissie (artikel 6:193d BW). Doordat de bank essentiële informatie niet heeft vermeld, is in strijd gehandeld met de gedragscode. Er is primair sprake van een onrechtmatige daad, waarvoor de bank een schadevergoeding dient te betalen, aldus X. Eveneens stelt X te hebben gedwaald bij het afsluiten van de hypotheek.

De bank wijst ook naar de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de hypotheek. Alle relevante informatie is vooraf verstrekt. X had voldoende tijd om kennis te nemen van die bepalingen. Dat informatie is opgenomen in de algemene voorwaarden, is allerzins gebruikelijk en daarom ook niet misleidend of oneerlijk. De bank zou daarnaast de bevoegdheid hebben om de opslag te wijzigen. Er was immers een tarief afgesproken dat maandelijks kon wijzigen (rentevaste periode van een maand).

Oordeel rechter

De algemene voorwaarden zijn van toepassing verklaard. In de algemene voorwaarden is het opslagwijzigingsbeding opgenomen. De bank had hierdoor de mogelijkheid om de opslag te wijzigen. De algemene voorwaarden zijn aangeboden en rechtsgeldig aanvaard. Dat X de voorwaarden niet heeft gelezen maakt niet dat ze niet van toepassing zijn. Er is geen sprake van een onverschuldigde betaling.

Het standpunt dat sprake is van een oneerlijke handelspraktijk is onvoldoende onderbouwd. Er zijn volgens de rechter geen omstandigheden om aan te nemen dat de opslagen oneerlijk of misleidend zijn. Daarom kan niet worden gesproken over dwaling. De vorderingen van X worden afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant