Uitspraak: Rabobank handelt onaanvaardbaar door verhuur woning niet toe te staan

In deze uitspraak oordeelt de Geschillencommissie van het KiFiD dat de Rabobank onrechtmatig heeft gehandeld door het verzoek van meneer C om zijn woning te verhuren op basis van de Leegstandswet af te wijzen. De Commissie oordeelt dat Rabobank de verhuur dient toe te staan voor minimaal de periode waarvoor meneer C de vergunning verkregen heeft.

Aanleiding

Meneer C heeft in 2007 een appartement gekocht in Zevenaar. Voor deze aankoop heeft hij een hypothecaire geldlening van € 158.000,- afgesloten bij de Rabobank. Dit bedrag was hoger dan de huidige waarde van de woning. Voordat meneer C deze hypothecaire geldlening heeft afgesloten heeft Rabobank een offerte aan hem toegezonden. In deze offerte heeft Rabobank een voorbehoud opgenomen waarin meneer C werd gewezen op het risico dat er bij verkoop van het appartement een schuld kan resteren. Rabobank verklaarde haar Algemene Voorwaarden van toepassing op de hypothecaire geldlening. In deze Algemene Voorwaarden is onder andere opgenomen dat het appartement niet zonder schriftelijke toestemming van Rabobank mag worden verhuurd, verpacht etc.

Verzoek tot verhuur appartement afgewezen

In 2016 heeft meneer C zijn appartement te koop aangeboden omdat hij is gaan samenwonen met zijn aanstaande echtgenote. De vraagprijs van het appartement bedroeg € 119.000,-. Na enige tijd bleek het appartement niet verkoopbaar. Meneer C heeft daarom een vergunning aangevraagd op grond van de Leegstandwet voor 5 jaar. Zijn aanvraag is toegewezen waarop meneer C vervolgens een verzoek heeft ingediend bij Rabobank om zijn woning te mogen verhuren. Rabobank heeft dit verzoek afgewezen.

Meneer C heeft een klacht ingediend bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Meneer C vordert dat Rabobank hem de mogelijkheid biedt om zijn restschuld te verkleinen. Volgens meneer C heeft Rabobank haar zorgplicht geschonden door een financiering te verstrekken die beduidend hoger was dan de waarde van het appartement. Daarnaast vindt meneer C het onbegrijpelijk dat Rabobank niet mee wil werken met het verkleinen van zijn restschuld.

Rabobank heeft tegen deze vordering verweer gevoerd. Op basis van de normen die destijds van kracht waren mocht de financiering aan meneer C verstrekt worden. Zij stelt dat zij een beleidsvrijheid heeft en op basis van de Algemene Voorwaarden het verzoek tot verhuur op basis van de Leegstandswet af mag wijzen.

Consument dient gewezen te worden op risico’s die verbonden zijn aan overkreditering

De vordering van meneer C is gebaseerd op een dubbele grondslag en de rechter zal de vordering per grondslag behandelen. Volgens de Gedragscode Hypothecaire Financieringen 2007 mocht Rabobank een financiering verstrekken die hoger lag dan de marktwaarde. Echter, Rabobank diende de consument, in dit geval meneer C, wel tijdig te wijzen op het daaraan verbonden risico van een restschuld en de risico’s die aan deze mogelijke restschuld zitten. De Commissie is van oordeel dat Rabobank aan deze verplichting heeft voldaan door het voorbehoud wat is opgenomen in de offerte.

Verhuur moet op basis van de Leegstandswet toe worden gestaan

Het weigeren van de schriftelijke toestemming voor verhuur van het appartement kan in bepaalde gevallen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid op grond van artikel 6:248 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek onaanvaardbaar zijn. De Commissie oordeelt dat in dit geval het handelen van Rabobank naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Meneer C heeft een zwaarwegend belang om de verhuur van de woning toe te staan. Meneer C heeft momenteel een restschuld en dubbele lasten en dit dient zoveel mogelijk voorkomen te worden. De Commissie is daarom van oordeel dat Rabobank de verhuur op basis van de Leegstandswet dient toe te staan voor minimaal de periode waarvoor meneer C de vergunning verkregen heeft.

Lees de volledige uitspraak van de Geschillencommissie van het KiFiD.

Financieel Recht Advocaten

Heeft uw bank u ook overgekrediteerd? Of bent u van mening dat uw bank een onredelijk hoog rentepercentage (of bijbehorende opslag) in rekening brengt? Of heeft u een ander geschil met uw bank, financieel adviseur of verzekeraar? Neem dan contact op met een van onze advocaten. Financieel Recht Advocaten heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en tussenpersonen.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant