Uitspraak: Rente bij een flexibel krediet moet meebewegen met marktrente

Op 3 mei 2010 heeft consument bij de ABN AMRO een Flexibel Krediet afgesloten. Het gaat om een bedrag van 50.000 euro. De rente die aan het krediet is verbonden, is een flexibele rente. Op 26 juni 2018 is het krediet volledig afgelost. Consument is het niet eens met de hoge rente die de bank in rekening heeft gebracht. De marktrente daalde immers maar de kredietvergoeding is niet verlaagd. Volgens de bank is de rente die zij heeft gerekend, tussen de 8,5 en 9,6%, een marktconforme rente. De bank is het niet eens met het refereren naar de CBS- en DNB-rentereeks.

Beoordeling door Commissie van Beroep

De bank heeft de bevoegdheid de rente eenzijdig te wijzigen. Consumenten mogen verwachten dat de rente op het doorlopend krediet meebeweegt met de marktrente. Dit geldt ook ten aanzien van het Flexibel Krediet van de ABN AMRO. De bank kan anders overeenkomen als zij bij aanvang van het krediet heeft aangegeven dat de rente niet meebeweegt met de marktrente. Consument heeft deze informatie niet van de bank ontvangen. De consument mocht er daarom op vertrouwen dat de kredietvergoeding zou worden vastgesteld in lijn met de marktrente. Het ligt op de weg van kredietaanbieders zelf om duidelijk te zijn over rechten en plichten in het kader van het wijzigingsbeding.

Ondanks de bank het niet eens is met de CBS- en DNB-rentereeks, is geen betere maatstaf aangedragen. De bank stelt dat geen rekening is houden met risicocategorieën. De commissie stelt dat de referentierente het gemiddelde is van vergelijkbare rentes. Daarom heeft de commissie aansluiting gezocht bij de rente die in het deskundigenrapport staat beschreven.

De bank is gehouden aan consument de verschuldigde rente gedurende de hele looptijd te herberekening en het te veel betaalde bedrag aan rente aan de klant terug te betalen. Het uitgangspunt is dus de DNB-rentereeks voor doorlopende kredieten voor consumenten.

Als uit de berekening blijkt dat de consument er voordeel van heeft gehad dat de rente niet steeds met de relevante marktrente heeft meebewogen, dan hoeft de bank alleen datgeen terug te betalen wat de consument per saldo te veel heeft betaald.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft de bank uw rente eenzijdig gewijzigd en vraagt u zich af of dat zomaar kan? Neem dan hier contact met ons op. Wij beantwoorden uw vragen graag.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant