Uitspraak: Schending zorgplicht ABN AMRO dreigt door onduidelijkheid over kredietvorm

ABN Amro en X c.s. hebben een kredietovereenkomst gesloten in januari 2011, waarbij Y en Z zich als hoofdelijk medeschuldenaar hebben verbonden. In maart 2011 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen ABN en X c.s. over omzetting van de kredietvorm, maar het krediet is niet omgezet. ABN heeft vervolgens bij brief van 14 augustus 2012 de kredietovereenkomst opgezegd wegens het niet nakomen van verplichtingen voortvloeiende uit de kredietovereenkomst. Bij vonnis van 9 mei 2014 heeft de voorzieningenrechter ABN geboden om de (verdere) incasso en/of executie ter zake van de gesloten kredietovereenkomst op te schorten, alsmede om de afschrijving van de bankrekening(en) van X c.s. van aflossingen en rente op te schorten tot na het oordeel van de rechtbank in de bodemprocedure.

Kenmerken verschillende kredieten

De rechtbank moet beoordelen of X c.s. de kredietovereenkomst heeft gekregen die zij beoogd had en waarvoor partijen voorafgaand aan het sluiten daarvan contact hebben gehad, met andere woorden of er sprake is van dwaling en/of schending van de (bijzondere) zorgplicht door ABN. In deze procedure komen verschillen tussen twee kredietvormen aan de orde: 1) Innovatiekrediet bij de Staat en 2) Borgstellingskrediet voor innovatieve ondernemers (Innovatie BMKB).

Het Innovatiekrediet Staat is een risicodragend krediet dat rechtstreeks dient te worden aangevraagd bij het Ministerie van Economische Zaken (de Staat), zonder tussenkomst van een bank. Met dit krediet kan door de Staat 35% van de ontwikkelingskosten van een project worden gefinancierd, tot een maximum van € 5 miljoen. Het verstrekte geld kan worden kwijtgescholden als het project mislukt.

Een Innovatie BMKB dient te worden aangevraagd bij een bank die de aanvraag beoordeelt en die een verzoek kan doen aan de Staat om als borg voor de terugbetaling van een deel van het krediet garant te staan. De Staat verstrekt dan een subsidie aan de bank (niet aan de ondernemer). Die subsidie bestaat uit een borgstelling van de Staat jegens de bank voor terugbetaling aan de bank door de kredietnemer. Ondanks deze borgstelling dient de bank er zorg voor te dragen , dat het gehele krediet, inclusief het deel dat door de Staat als borg is betaald, uiteindelijk door het bedrijf wordt ingelost door betaling aan de bank.

Rechtbank: ABN moet cliënten in duidelijke bewoordingen informeren over de aard van een geadviseerd krediet

Het valt de rechtbank op dat X c.s. in de stukken en producties de begrippen Innovatiekrediet (Staat) en Innovatie BMKB door elkaar gebruikt. De rechtbank is van oordeel dat X c.s. met Innovatiekrediet bedoelt het Innovatie BMKB.

Het staat ABN vrij een ander krediet dan het gevraagde krediet aan te bieden. De zorgplicht van de bank brengt dan met zich mee dat zij in duidelijke en niet mis te verstane bewoordingen X c.s. informeert over de aard van het geadviseerde krediet, waarom zij dit passender acht dan het aangevraagde krediet, de inhoud ervan en de verschillen met het verzochte krediet. Zij dient zich ervan te vergewissen dat het voor haar cliënt duidelijk is dat zij een andere kredietvorm aangaat dan het verzochte krediet. Het is immers aan de bank om te handelen zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot te werk zou zijn gegaan. De rechtbank acht het van belang dat het in casu ging om een complex financieel product en dat X c.s., Y en Z geen kennis over dergelijke producten hadden. De rechtbank is van oordeel dat alle essentiële en niet essentiële kenmerken niet eenvoudig kenbaar waren uit de kredietovereenkomst en de begeleidende brief.

Tussenvonnis: bewijsopdracht voor ABN

In haar tussenvonnis heeft de rechtbank de ABN onder meer opgedragen om te bewijzen dat zij X c.s. in duidelijke bewoordingen heeft geïnformeerd over welke kredietvorm ABN zou gaan aanbieden, waarom zij deze passender vond en wat de overeenkomst inhield. Het is nu feitelijk aan de ABN om aan te tonen dat zij haar zorgplicht voldoende in acht heeft genomen.

Bent u ook ontevreden over uw bank, verzekeraar of vermogensbeheerder? Wij hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of financieel adviseurs. Neem hier vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier.

Klik hier voor de gehele uitspraak.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant