Uitspraak: SNS schendt zorgplicht door overkreditering

Wagner & Partners (hierna: “W&P”) heeft in de periode 1999 -2003 financieringsconstructies aan particulieren geadviseerd. Deze financieringsconstructies hielden kortweg in dat particulieren een (aanvullend) hypothecair krediet afsloten bij SNS Bank (hierna: “SNS”) (maar ook bij Rabobank, ABN Amro en van Lanschot) op basis van de overwaarde van hun huis. W&P adviseerde om dit geld vervolgens te beleggen, waarbij zij rendementen beloofde van 8% per jaar. De voorspelde rendementen bleken echter te optimistisch, waardoor veel particulieren in de problemen kwamen.

In 2004 wordt de Stichting Gedupeerden Overwaardeconstructie W&P (hierna: “Stichting”) opgericht. De stichting sleept SNS namens ca. 170 gedupeerden voor de rechter en vordert daar een verklaring voor recht dat SNS in strijd heeft gehandeld met de op haar rustende zorgplicht, omdat SNS heeft nagelaten om zorgvuldig onderzoek te doen naar de inkomens- en vermogenspositie van de particulieren die een hypothecair krediet aanvroegen. Kortweg heeft SNS volgens de Stichting onvoldoende onderzoek gedaan om overkreditering te voorkomen. SNS betwist de stellingen van de Stichting. Nadat de rechtbank de vordering in eerste aanleg afwijst, gaat de Stichting in hoger beroep.

Algemene norm zorgplicht

Het hof oordeelt dat de maatschappelijke functie van een bank een (bijzondere) zorgplicht met zich meebrengt. Dit maakt dat de kredietgever bij het aangaan van de kredietovereenkomst voldoende informatie moet inwinnen over de (financiële) situatie van de consument. Op basis van de ingewonnen informatie zal moeten worden beoordeeld of het verantwoord is om het krediet te verstrekken. Onderdeel van de zorgplicht is dus dat de bank voorafgaand aan het verstrekken van een krediet een inkomens- en vermogenstoets uit dient te voeren om te onderzoeken of een consument de aan het krediet verbonden lasten kan (blijven) voldoen.

Gerechtshof: SNS Bank heeft zorgplicht geschonden

In de procedure is gebleken dat de particulieren afhankelijk waren van rendementen die werden behaald uit de financieringsconstructies van W&P om aan hun financieringslasten tegenover SNS te kunnen voldoen. Om deze reden had SNS de financieringsconstructie mee moeten nemen in haar inkomens- en vermogenstoets. Indien de 8% rendement immers niet werd behaald, dan had dit tot gevolg dat particulieren in de problemen kwamen met aflossing van het hypothecair krediet. SNS stelt de financieringsconstructie en bijbehorende rendementen meegenomen te hebben in de inkomens- en vermogensvergelijking, het hof oordeelt echter dat SNS onvoldoende inzicht heeft gegeven in de door haar gehanteerde inkomens- en vermogenstoets en de bijbehorende rekenmethodiek om de rendementen uit de financieringsconstructies te berekenen. Het hof oordeelt daarom dat SNS onrechtmatig jegens de betrokkenen heeft gehandeld. SNS wordt veroordeeld tot vergoeding van de door de particulieren geleden schade.

Financieel Recht Advocaten

Bent u ook ontevreden over uw bank, verzekeraar of vermogensbeheerder? Wij hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of financieel adviseurs. Neem hier vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier.

Klik hier voor de gehele uitspraak.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

 

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant