Uitspraak: SNS schendt zorgplicht niet doordat enorme daling Euribor rente voor beide partijen niet te voorzien was

X heeft in mei 2007 en augustus 2008 twee renteswapovereenkomsten gesloten met SNS Bank. Op grond van deze renteswapovereenkomsten betaalt X een vaste rente aan SNS van 4,52% en 4,37%. SNS betaald aan X een variabele rente van 1-maands Euribor. Deze renteswaps hingen samen met leningsovereenkomsten die x heeft gesloten met SNS Property Finance B.V. (hierna: “Property Finance”). Deze leningsovereenkomsten heeft X gesloten ter financiering van bedrijfspanden in Almere en Haaksbergen. De hoofdsommen bedroegen € 6.240.000,- en € 2.800.000,-. De rente bedroeg 1-maands Euribor met een opslag van 0,9% en 1-maands Euribor met een opslag van 1,1%. Vanaf 1 augustus 2008 heeft Property Finance liquiditeitsopslagen in rekening gebracht aan X. Daarnaast heeft zij tijdens de looptijd ook de bankopslag verhoogd. Deze opslagen hingen samen met de hogere fundingskosten voor Property Finance.

Verhogingen van de renteopslag vallen niet onder de renteswaps

X is een procedure gestart bij de rechtbank. Daarbij doet X primair een beroep op vernietiging van de renteswapovereenkomsten. X zou gedwaald hebben bij het aangaan van deze overeenkomsten. Subsidiair doet X een beroep op schadevergoeding. SNS zou de op haar rustende (bijzondere) zorgplicht hebben geschonden. SNS had X ten onrechte niet geïnformeerd over het risico dat de verhogingen van de renteopslag niet onder de swaps zouden worden vergoed. SNS heeft in deze procedure een beroep gedaan op verjaring en de rechtbank heeft dit beroep gehonoreerd.

Tegen deze uitspraak gaat X in hoger beroep. Hij wijzigt daarbij zijn eis. X stelt dat Euribor als marktgraadmeter is opgehouden te bestaan, dat het systeem van totstandkoming van Euribor manipuleerbaar is en dat de koers van Euribor ook daadwerkelijk door de panelbanken is gemanipuleerd. Primair doet X een beroep op dwaling. Subsidiair beroept X zich op ontbinding van de renteswapovereenkomsten met terugwerkende kracht vanwege onvoorziene omstandigheden. Hieruit vloeit verder voort dat SNS haar zorgplicht heeft geschonden, aldus X.

Verjaringstermijn voor schadevergoeding door zorgplichtschending bedraagt 5 jaar

Als verweer doet SNS weer een beroep op verjaring. Het gerechtshof oordeelt echter dat de verjaringstermijn in dit geval tijdig is gestuit. Voor de vordering tot schadevergoeding wegens schending van de zorgplicht geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. De onvoorziene omstandigheden bestaan volgens X uit de manipulatie en systeemverandering van Euribor sinds oktober 2008. Voor een beroep op ontbinding is het vereist dat de onvoorziene omstandigheden van dien aard zijn dat de wederpartij geen ongewijzigde instandhouding van de rechtsverhouding mag verwachten. Het gerechtshof dient dus te beoordelen of SNS naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de renteswapovereenkomsten mag verwachten.

Bij de beoordeling van de vraag of SNS ongewijzigde instandhouding van de renteswapovereenkomsten mag verwachten zijn alle omstandigheden van het geval van belang. In deze zaak werd de fixatie van de variabele financieringsrente door de renteswaps verstoord door de kredietcrisis en het ingrijpen van de Europese Centrale Bank. X heeft de renteswaps afgesloten als onderdeel van een constructie om fluctuaties in de variabele financieringsrente op te vangen en zekerheid te verkrijgen over de langdurig te betalen rente. Bij de beantwoording van deze vraag dient de rechter terughoudend te zijn. De enorme daling van Euribor en de daarmee samenhangende hogere opslagen die banken rekenden waren voor partijen niet te voorzien. X kan de extra bedragen die zij heeft betaald door de opslagverhogingen niet doorbelasten aan SNS. In dit geval mag SNS dus wel een ongewijzigde instandhouding van de renteswapovereenkomsten verwachten.

X stelt daarnaast nog dat SNS haar had moeten waarschuwen voor de gevolgen van de wijziging. SNS had X moeten aanbieden de renteswaps eerder te beëindigen. Door dit niet te doen zou SNS haar zorgplicht hebben geschonden. Het gerechtshof oordeelt echter dat X onvoldoende concrete feiten of omstandigheden heeft gesteld die haar standpunt onderbouwen. Het gerechtshof oordeelt daarom dat SNS de op haar rustende zorgplicht niet heeft geschonden. Het gerechtshof bekrachtigd het vonnis van de rechtbank.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u een renteswap en zoekt hulp of bijstand, bijvoorbeeld om op een gelijk niveau met de bank in gesprek te raken of om te weten te komen of u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding, neem dan hier vrijblijvend contact met ons op.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant