Uitspraak: Assurantietussenpersoon schendt zorgplicht door onvoldoende informatie over cliënt in te winnen

Equine Risk is gespecialiseerd in paarden-verzekeringen. De Esdoorn exploiteert een onderneming in organisatie- en managementtrainingen. In Juli 2009 heeft de Esdoorn een paard gekocht. De Esdoorn wilde dit paard inzetten voor managementtrainingen. Op aanraden van de dierenarts heeft de bestuurder van De Esdoorn contact opgenomen met Equine Risk voor het afsluiten van een verzekering. Op 3 juni 2009 heeft een medewerker van Equine Risk een voorlopige dekkingsnotitie opgemaakt op naam van zowel De Esdoorn als de bestuurder. Op dezelfde dag heeft de medewerker een aanvraagformulier voor een dood- en ongevallenverzekering verstuurd aan De Esdoorn t.a.v. de bestuurder. Op dit aanvraagformulier staat vermeld dat de bestuurder van De Esdoorn eigenaar van het paard is. Daarnaast wil De Esdoorn een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Als gebruiksdoel van het paard is opgegeven ‘rijpaard’, ‘recreatie’ en ‘dressuur’.

Paard veroorzaakt ongeval waarbij de verzekeringnemer gewond raakt

Met ingang van 3 juni 2009 is er een verzekering voor het paard afgesloten bij ASR Verzekeringen. Op 16 september 2009 is de bestuurder van De Esdoorn gewond geraakt bij een ongeval. Dit ongeval werd veroorzaakt door het paard. Tijdens dit ongeval was het paard in training bij de professionele stal van meneer S. Deze training was bedoeld om het paard geschikt te maken zodat deze kan worden ingezet bij managementtrainingen. De training zou tot 1 augustus 2010 duren.

Volgens ASR zou de verzekering die door de bestuurder van De Esdoorn is afgesloten de geleden schade niet dekken. Dit omdat er geen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering was afgesloten maar een particuliere verzekering. Op het aanvraagformulier was namelijk vermeld dat de bestuurder van de Esdoorn eigenaar was van het paard en niet De Esdoorn zelf. Daarnaast is op het aanvraagformulier niet vermeld dat het paard bedrijfsmatig werd gebruikt. Uiteindelijk is het geschil tussen ASR en de bestuurder van de Esdoorn in juni 2010 opgelost door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. ASR heeft de bestuurder van de Esdoorn € 20.000,- betaald.

Verzekeringnemer zou door verzekeraar verkeerde verzekering hebben afgesloten

De Esdoorn is vervolgens een procedure gestart bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant en stelt daar dat Equine Risk toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn zorgplicht als assurantietussenpersoon. Hij is daarom op grond van artikel 6:74 jo. 7:401 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk voor de schade die De Esdoorn heeft geleden. De Esdoorn stelt dat zij door toedoen van Equine Risk een verkeerde verzekering heeft afgesloten. Volgens De Esdoorn blijkt uit het polisblad en de voorwaarden niet dat de verzekering niet op naam van De Esdoorn staat. Zowel het polisblad als de begeleidende brief van Equine Risk vermelden bovenaan de naam van De Esdoorn. Het was daarom niet duidelijk dat de verzekering geen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering maar een particuliere verzekering betrof op grond waarvan schade van een werknemer van De Esdoorn door een ongeval door toedoen van het paard niet zou worden gedekt. Equine risk betwist deze stellingen.

In deze zaak gaat het om de vraag of Equine Risk heeft voldaan aan zijn zorgplicht en taak als assurantietussenpersoon. Als uitgangspunt geldt hierbij dat op grond van art. 7:401 BW een assurantietussenpersoon bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht dient te nemen. Dit houdt volgens de Hoge Raad in dat de tussenpersoon de zorg dient te betrachten die van een redelijk handelend en redelijk bekwaam beroepsgenoot mag worden verwacht. De zorgplicht strekt zich uit tot zowel de fase van advisering voorafgaande aan het tot stand brengen van de verzekeringsovereenkomst als de fase na de totstandkoming van de verzekering. Hoever de zorgplicht reikt is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Rechtbank: Verzekeraar heeft gehandeld in strijd met de op hem rustende zorgplicht

Volgens de rechtbank heeft Equine Risk in dit geval niet gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend assurantietussenpersoon mag worden verwacht. Equine Risk was bekend met het bestaan van De Esdoorn. Dit enkele feit vormde voldoende aanleiding om hierover bij de bestuurder van De Esdoorn nadere informatie in te winnen. Equine Risk diende daarnaast te informeren naar het doel van de verzekering en de mogelijke rol van De Esdoorn bij de verzekering. Naar maatstaven van zorgvuldigheid mocht Equine Risk op basis van de inhoud van een enkel telefoongesprek niet zonder meer aannemen dat door de bestuurder van De Esdoorn een privé verzekering werd beoogd.

Volgens de rechtbank kan aangenomen worden dat onder verantwoordelijkheid van Equine Risk de naam van De Esdoorn op het aanvraagformulier is geplaatst. Equine Risk heeft volgens de rechtbank haar zorgplicht geschonden door zich niet actief op te stellen en te onderzoeken of de informatie juist en volledig was. Equine Risk heeft daarnaast niet geverifieerd bij De Esdoorn of zij zich bewust was van de aard en de dekkingsomvang van de gesloten verzekering. Equine Risk had volgens de rechtbank er niet zonder meer op mogen vertrouwen dat een particuliere verzekering werd beoogd. Daarnaast heeft Equine Risk De Esdoorn niet geïnformeerd over de aard en dekkingsomvang van de verzekering. Daarom is Equine Risk tekort geschoten in de nakoming van de op hem rustende zorgplicht.

Verzekeraar diende cliënt uit te leggen wat er precies verzekerd was

Equine Risk had een informatie-inwinverplichting van de assurantietussenpersoon om zo de ontbrekende gegevens te achterhalen en de juistheid/volledigheid van de gegevens te controleren om zo te voorkomen dat de cliënt mogelijk een verkeerde verzekering afsluit. Van een redelijk bekwaam en redelijk handelend assurantietussenpersoon mag daarnaast worden verwacht dat hij zijn cliënt uitlegt wat er verzekerd is en welke belangrijke polisvoorwaarden er in de polis zijn opgenomen. Equine Risk dient daarom op grond van art. 6:74 BW de door De Esdoorn geleden schade te vergoeden. De Esdoorn vordert een bedrag van € 300.000,- bij wijze van voorschot op de geleden schade. De rechtbank verwijst de zaak echter door naar een schadestaatprocedure waarin de uiteindelijke schade kan worden bepaald die Equine Risk dient te vergoeden aan De Esdoorn.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel recht advocaten

Heeft u ook een geschil met uw verzekeraar of adviseur over uw verzekering? Of heeft u het idee dat de verzekeraar of tussenpersoon haar zorgplicht op andere wijze heeft geschonden? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen verzekeraars, banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant