Uitspraak: Verzekeraar dient verzekering alsnog uit te keren, ook al had consument recht op een Ziektewetuitkering

Meneer B heeft op 10 juli 2009 een Woonrust Hypotheekbeschermingsverzekering afgesloten bij London General Insurance Cy. Ltd (hierna: “London General Insurance”). Deze verzekering biedt dekking tegen schade door arbeidsongeschiktheid en onvrijwillige werkloosheid. Voor de werkloosheid geldt een eigen risico-periode van 60 dagen en de maximale uitkeringsduur bedraagt 12 maanden. Op de hypotheekbeschermingsverzekering zijn de Voorwaarden Woonrust Hypotheekbescherming van toepassing.

WW-uitkering consument wordt door ziekte omgezet in Ziektewetuitkering

Van 18 augustus 2011 tot 1 juli 2014 heeft meneer B een fulltime dienstverband gehad. Door middel van een vaststellingsovereenkomst is het dienstverband van meneer B geëindigd op 1 juli 2014. Het UWV heeft een werkloosheidsuitkering toegekend in verband met zijn onvrijwillige werkloosheid. Op 17 juli 2014 is meneer B ziek geworden. Het UWV heeft vervolgens de WW-uitkering omgezet in een Ziektewetuitkering. Per 12 september 2014 heeft meneer C een beroep gedaan op zijn verzekering in verband met zijn werkloosheid. Op 12 mei 2015 heeft London General Insurance aan meneer B laten weten dat de aanspraak op uitkering op grond van onvrijwillige werkloosheid wordt afgewezen.

Vanaf 1 juli 2015 heeft meneer B een nieuwe baan. Het UWV heeft vervolgens de Ziektewetuitkering beëindigd. Meneer B heeft ondertussen een klacht ingediend tegen London General Insurance. Na het doorlopen van de interne klachtprocedure heeft London General Insurance haar standpunt gehandhaafd. Meneer B heeft daarom op 6 december 2016 een klacht ingediend bij het Klachtinstituut Financiële Dienstverlening.

Consument: Verzekeringsmaatschappij is toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen

Meneer B vordert 11 maanden aanvullende uitkering van € 452,52 per maand. Volgens meneer B is London General Insurance toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze verzekeringsovereenkomst. London General Insurance diende volgens meneer B een aanvullende uitkering aan hem te doen. Op de eerste dag van zijn werkloosheid, te weten 1 juli 2014, had meneer B een fulltime dienstverband. Meneer B voldoet daarnaast ook aan de gestelde voorwaarden voor een uitkering. Volgens meneer B is er sprake van een consumentenovereenkomst en de beperkte dekking die deze verzekering biedt door geen uitkering te verstrekken in dit geval gaat rechtstreeks in tegen het doel van de verzekering.

London General Insurance stelt zich op het standpunt dat juist het feit dat meneer B vanuit het UWV een uitkering kreeg bevestigt dat meneer B werkloos was. Het is echter voor meneer B nooit duidelijk geweest dat hij geen aanspraak kon maken op de verzekering indien hij én werkloos én arbeidsongeschikt was.

Hof van Justitie: consument moet voor sluiten van verzekering begrijpen hoe deze werkt

De Commissie dient de vraag te beoordelen of London General Insurance meneer B een uitkering uit hoofde van de Woonrust Hypotheekbeschermingsverzekering heeft kunnen onthouden. Volgens de Commissie kan uit de Europese rechtspraak (Van Hove) worden afgeleid dat een consument voor het sluiten van een verzekering moet begrijpen hoe deze verzekering werkt. Daarbij is het van belang dat hij vóór het sluiten van de overeenkomst kennisneemt van de voorwaarden en dat hij begrijpt hoe het mechanisme van de verzekering werkt. Daarbij dient uitgegaan te worden van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument.

De Commissie is van oordeel dat niet kan worden uitgesloten dat meneer B de draagwijdte van de bepalingen niet heeft begrepen. Dit zelfs nu deze vanuit grammaticaal oogpunt correct zijn opgesteld. De manier waarop de bepalingen zijn geformuleerd laat ruimte voor de opvatting van meneer B dat de bepalingen ook kunnen zien op een uitkering op grond van de Ziektewet in verband met zijn werkloosheid. De Commissie oordeelt dat de manier waarop meneer B de bepaling heeft gelezen, te weten dat er ook een uitkering plaats kan vinden indien er sprake is van een Ziektewetuitkering in het kader van de Werkloosheidswet, een redelijke lezing is. Op grond van artikel 6:238 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek prevaleert de meest gunstige lezing voor meneer B. De vordering van meneer B zal dan ook worden toegewezen. London General Insurance dient een schadevergoeding van € 4.255,50 te betalen aan meneer B.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel recht advocaten

Heeft u ook een geschil met uw verzekeraar of adviseur over uw verzekering? Of heeft u het idee dat de verzekeraar of tussenpersoon haar zorgplicht op andere wijze heeft geschonden? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen verzekeraars, banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant