Uitspraak: Verzekeraar niet tekortgeschoten in informatieplicht rondom beleggingsverzekering

Consument stelt dat bij het sluiten van de beleggingsverzekering niet dan wel onvoldoende is gewezen op de aard en omvang van de kosten en de verbonden beleggingsrisico’s en de daaraan verbonden gevolgen. Ook zou tussentijds geen informatie zijn verstrekt om maatregelen te nemen om het resultaat te kunnen verbeteren.

Consument geeft aan te hebben gedwaald bij het afsluiten van de beleggingsverzekering. De verzekeraar is van mening dat de vordering van consument is verjaard. Ook vindt zij dat voldoende informatie is verstrekt en zij niet gehouden was om meer of andere informatie te verstrekken dan waartoe zij verplicht was. In dat kader zou zij niet gehouden zijn om herstelmaatregelen te treffen.

De klacht omvat de volgende verwijten:

 • dat zij door Verzekeraar niet zijn geïnformeerd over de provisie van de tussenpersoon en de administratiekosten die in rekening zijn gebracht. Over deze kosten bestond volgens Consumenten dan ook geen wilsovereenstemming. Uit de omstandigheid dat Consumenten bekend waren met de nominale premie en investeringspremie, volgt niet dat Verzekeraar er gerechtvaardigd op heeft kunnen en mogen vertrouwen dat Consumenten instemden met voornoemde kosten;
 • de fondsbeheerkosten zijn evenmin door Verzekeraar vermeld. Hierover bestond tussen partijen dan ook geen wilsovereenstemming;
 • Consumenten zijn nimmer gewaarschuwd voor het crash risico en het hefboom- en inteereffect;
 • bepalingen omtrent de investeringspremie en overlijdensrisicopremie dienen als kernbeding te worden aangemerkt. Deze bedingen zijn onduidelijk en onbegrijpelijk geformuleerd en dienen derhalve als onredelijk bezwarend te worden beschouwd;
 • de betrokken tussenpersoon heeft Consumenten niet inhoudelijk geadviseerd;
 • in de offerte wordt ten onrechte uitgegaan van nettorendementen.
Beoordeling door het Kifid

Consumenten mogen ervan uitgaan dat zij door de verzekeraar duidelijk, juist en volledig worden geïnformeerd en dat zij niet gehouden zijn om zelfstandig een onderzoek te doen naar de verzekeraar en zijn verplichtingen. De commissie is van mening dat consumenten tijdig hebben geklaagd (artikel 6:89 BW). De termijn is op zijn vroegst gaan lopen in 2013 toen de consument bij de verzekeraar heeft geklaagd over het geleden nadeel.

Van dwaling is volgens de commissie geen sprake. Uit de productinformatie is zonder meer op te maken dat sprake was van een beleggingsverzekering waarvoor een overlijdensrisicopremie verschuldigd was. Dat consument dit niet zo heeft begrepen, blijft voor eigen risico. Het is namelijk niet gebleken dat de consument een andere verzekering zou hebben gesloten als de volgens hen ontbrekende informatie wel was verstrekt.

Het is van algemene bekendheid dat daaraan het risico is verbonden dat die rendementen (veel) lager kunnen uitvallen dan verwacht of gehoopt. Ook Consumenten hadden dat kunnen en moeten begrijpen. Het crashrisico moet volgens de commissie worden gezien als een algemeen beleggingsrisico.

Verzekeraar is niet verantwoordelijk voor het door de tussenpersoon aan Consumenten verstrekte advies, waardoor die klachten buiten beschouwing blijven.

Daarnaast is niet gebleken dat de verzekeraar andere kosten in rekening heeft gebracht dan die waren vermeld. Zowel de offerte als het polisblad vermeld de kosten. Hiermee zijn de consumenten akkoord gegaan.

In het geval dat de overlijdensrisicopremie en de investeringspremie al gezien kunnen worden als een beding, dan zijn deze volgens de commissie duidelijk en begrijpelijk geformuleerd.

Resumerend

Consument had moeten en kunnen weten dat hij een beleggingsverzekering afsloot. Ook kon hij uit de productinformatie kunnen afleiden welke kenmerken bij het product horen. De verzekeraar heeft voldoende informatie gegeven over de inhoudingen op nominale premie en dividend- en fondswisselkosten. Er is dan ook een wilsovereenstemming hierover bestaan. De verzekeraar had geen informatieplicht ten aanzien van de fondsbeheerkosten. Alle vorderingen die consument heeft ingesteld worden afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u een vraag over een beleggingsverzekering? Neem dan gerust contact met ons op. Wij behandelen geen zaken op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoegingsbasis, zie: www.rvr.org).

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

 • Tegen financiële dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen

Wij helpen u graag

 • Tegen financiële dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant