Heeft u een geschil met DAS over de haalbaarheid van uw zaak? Bent u het niet eens met de jurist van DAS over de manier waarop uw zaak wordt aangepakt? Dan kunt u een beroep doen op de geschillenregeling. U kunt dan op kosten van DAS een second opinion laten opstellen door een onafhankelijk expert. Aan de uitkomst van deze second opinion is DAS gebonden.

Geschillenregeling

Wilt u een beroep doen op deze geschillenregeling, dan dient u uw (polis)voorwaarden erbij te pakken. Waar u de geschillenregeling bij DAS aantreft in de (polis)voorwaarden is afhankelijk van de vraag of u een zakelijke of een particuliere rechtsbijstandsverzekering heeft. U treft (bijvoorbeeld) het artikel over de geschillenregeling aan in artikel 8 van de Algemene polisvoorwaarden (01-2016). Heeft u al iets oudere polisvoorwaarden, dan is het artikel over de geschillenregeling opgenomen in artikel 18 (03-2014). De formulering van beide artikelen zijn echter identiek. Wilt u weten welke (polis)voorwaarden voor u van toepassing zijn, dan kunt u uw tussenpersoon en/of DAS zelf raadplegen.

Geschillenregeling:

a. wat als u het niet eens bent met uw juridisch specialist? Blijven u en onze juridisch specialist van mening verschillen over de regeling van uw conflict? En wordt u het samen niet eens? Dan zal onze juridisch specialist u voorstellen gebruik te maken van deze geschillenregeling. U kunt alleen gebruik maken van deze geschillenregeling als het meningsverschil gaat over 1) de vraag of uw zaak haalbaar is of 2) de manier waarop uw zaak juridisch-inhoudelijk verder moet worden behandeld;

b. Wat houdt het in als DAS de geschillenregeling toepast? Dit betekent dat DAS de juridische zienswijze van uw specialist voorlegt aan een externe advocaat. Deze advocaat geeft dan een onafhankelijk oordeel over de verdere behandeling van uw conflict. Het oordeel van de advocaat is bindend voor DAS. U mag die advocaat zelf kiezen. DAS geeft dan de opdracht aan de advocaat namens u. U mag dus niet zelf een opdracht aan deze advocaat geven. DAS betaalt de kosten van de advocaat nadat DAS de opdracht heeft gegeven. DAS betaalt alleen voor zover de kosten echt nodig zijn om de opdracht uit te voeren en deze kosten ook redelijk en noodzakelijk zijn. Deze kosten tellen niet mee voor het bedrag dat DAS maximaal vergoedt in het conflict (het externe kostenmaximum).

c. De advocaat brengt alleen een oordeel uit en neemt de behandeling van de zaak niet over. DAS volgt het oordeel van de advocaat op. DAS is niet verplicht om de behandeling van de zaak na het oordeel van de advocaat over te dragen aan een rechtshulpverlener die niet in dienst is van DAS.

d. Heeft DAS de geschillenregeling toegepast, maar was u het niet eens met het oordeel van de advocaat? En hebt u de zaak toen op eigen kosten buiten DAS om verder laten behandelen? Dan vergoedt DAS de kosten van deze behandeling. Maar alleen als blijkt dat u bij uw conflict in het gelijk bent gesteld. En als een externe rechtshulpverlener uw conflict heeft behandeld. DAS betaalt alleen de noodzakelijke én redelijke kosten. Daarbij gelden ook het externe kostenmaximum en de maximale vergoeding voor de behandelkosten die voor dit conflict gelden. Deze bedragen staan in de toepasselijke bijzondere polisvoorwaarden.

e. DAS kan besluiten de behandeling over te dragen aan een externe rechtshulpverlener. Maar dan mag dit niet de advocaat zijn die het onafhankelijke oordeel heeft gegeven. En ook niet een advocaat of andere deskundige die bij hetzelfde kantoor werkt als de advocaat die het onafhankelijke oordeel heeft gegeven.

f. (…)

Stappenplan

Het volgende stappenplan kunt u volgen als u met DAS van mening verschilt over de vraag of uw zaak haalbaar is:

1

Laat uw behandelaar bij DAS schriftelijk weten dat u in tegenstelling tot DAS van mening bent dat uw zaak een redelijke kans van slagen heeft. Indien u een juridische achtergrond heeft, zorg dan voor een motivering van uw stelling dat uw zaak een redelijke kans op succes heeft. Indien u geen juridische achtergrond heeft, kunt u daarbij hulp zoeken. Een advocaat zal vermoedelijk wel bereid zijn om u met die motivering te helpen, zeker als u die advocaat de opdracht om een second opinion op te stellen in het vooruitzicht stelt;

2

Ga vervolgens op zoek in uw polisvoorwaarden naar het van toepassing zijnde artikel over de geschillenregeling. Indien u deze polisvoorwaarden niet meer heeft, kunt u ze opvragen bij DAS of treft u deze aan onder dit artikel;

3

Verwijs vervolgens naar het artikel over de geschillenregeling en geef aan dat u een second opinion wil verkrijgen van een externe advocaat op kosten van DAS;

4

Geef aan welke advocaat u de second opinion wilt laten uitvoeren. Hierbij is het verstandig om daaraan voorafgaand te onderzoeken in welk rechtsgebied de advocaat, die u op het oog heeft, gespecialiseerd is en of dat aansluit bij de aard van uw zaak (bijvoorbeeld arbeidsrecht, financieel recht, etc.);

5

Stel DAS vervolgens schriftelijk een termijn van bijvoorbeeld 14 dagen, bij spoed uiteraard korter, waarbinnen DAS de opdracht aan de door u uitgekozen advocaat dient te verlenen;

6

Vervolgens treedt DAS in onderhandeling met de externe advocaat om een prijsafspraak te maken voor de second opinion;

7

Indien de advocaat in zijn/haar second opinion oordeelt dat uw zaak een redelijke kans op succes heeft, is DAS hieraan gebonden;

8

U kunt vervolgens beslissen om uw zaak door DAS verder uit te laten voeren, maar u kunt ook kiezen om gebruik te maken van uw recht op vrije advocaatkeuze en zelf een advocaat kiezen die voor u de zaak verder zal behandelen. DAS kan echter verbieden dat dit dezelfde advocaat zal zijn die voor u de second opinion heeft uitgebracht. Dat in het kader van de onafhankelijkheid. Let bij het gebruikmaken van uw recht op vrije advocaatkeuze wel op het dekkingsmaximum uit de polisvoorwaarden;

Second opinion negatief voor u?

Indien het second opinion negatief voor u uitvalt, dan kunt u alsnog beslissen om op eigen kosten een advocaat uw belangen te laten behartigen. Indien de procedure alsnog door u wordt gewonnen, dan kunt u een beroep doen op artikel sub d van de geschillenregeling. Het is dan mogelijk dat DAS alsnog uw advocaatkosten vergoed.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant