Uitspraak: Borgovereenkomst van $ 200.000 hoeft niet uitbetaald te worden door samenhang overeenkomsten

Tot 1996 was X werkzaam als accountant-administratieconsulent / federatiebelastingconsulent bij Y. Na die tijd heeft X niet of nauwelijks fiscale en/of accountancy-activiteiten uitgevoerd. In 2007 kwam X in aanraking met Investments B.V. (hierna: “Investments”). Investments is actief op de markt van 'closed life settlements'. Closed life settlements zijn vooral gebruikelijk in de Verenigde Staten. Hierbij wordt een levenslange overlijdensrisicoverzekering afgesloten waarbij tot het moment van overlijden premie wordt betaald. Na het overlijden wordt een aanzienlijk bedrag uitgekeerd. Vaak worden deze levenslange verzekeringen eerder afgekocht, de beste optie voor de verzekerde is dan vaak het verkopen van de polis aan een 'life settlement fund'. De verkoopprijs ligt vaak hoger dan de afkoopwaarde bij de verzekeringsmaatschappij. Derden kunnen beleggen in de opbrengst van de polis door middel van het afsluiten van een herverzekering. Deze herverzekering garandeert dat na een verloop van x aantal jaren de uitkering wordt gedaan (ongeacht of de verzekerde dan nog leeft).

Sub-participatieovereenkomst met een 'life settlement fund'

In 2008 heeft X met Y gesproken over het mogelijk beleggen (participeren) in een life settlement fund. Enkele maanden later heeft Y een sub-participatieovereenkomst met een life settlement fund (hierna: “het Fonds”) gesloten samen met een overeenkomst van borgtocht. De oorspronkelijke polis is afgegeven door een Amerikaanse dochter van een bank en het Fonds heeft de herverzekering in eigendom, deze is gesloten met een onderneming die gevestigd is in Costa Rica. Op 1 juli 2012 zou door het Fonds uit de oorspronkelijke polis een bedrag van $ 4.000.000,- worden uitgekeerd. Y zou hiervan $ 200.000 ineens ontvangen.
Y ontvangt echter geen bedrag van het Fonds, terwijl de verzekerde som al zou moeten zijn uitgekeerd. De SEC (de Amerikaanse controle-instantie voor de financiële sector) blijkt een zogenaamde 'receiver' aangesteld te hebben die het patrimonium van de frauderende onderneming moet vereffenen en de opbrengsten uit moet keren aan de gedupeerde beleggers. Vervolgens stelt Y X aansprakelijk op grond van de overeenkomst van borgtocht. Uiteindelijk maakt Y een procedure aanhangig bij de rechtbank.

Wordt uitbetaling van de borg ter waarde van $ 200.000 gevorderd

Y stelt dat X omdat het Fonds zijn verplichtingen niet is nagekomen en niet vast staat of de onderneming in Costa Rica al failliet is de verbintenis van het Fonds tot betaling van $ 200.000 na moet komen. De vordering van Y wordt geheel toegewezen. X stelt hiertegen hoger beroep in.
In de sub-participatieovereenkomst tussen het Fonds en Y is onder meer opgenomen dat het Fonds economisch eigenaar is van een herverzekering. De verzekeraar keert de $ 4.000.000,- uit aan het Fonds indien de verzekerde voor 1 april 2012 overlijdt en de herverzekeraar keert dat bedrag aan het Fonds uit wanneer de verzekerde op die datum niet is overleden. Uit de overeenkomst tussen het Fonds en Y volgt dat het Fonds niet verplicht is zonder meer $ 200.000 uit te keren aan Y op 1 juli 2012. Zij zijn hier enkel tot verplicht indien het Fonds de verzekerde som heeft ontvangen.

Borgtochtovereenkomst en sub-participatieovereenkomst moeten in samenhang worden bekeken

De borgtochtovereenkomst die gesloten is tussen Y en X is een zekerheidstelling voor de nakoming van de verplichting van het Fonds. Deze verplichting volgt uit de sub-participatieovereenkomst. De overeenkomsten moeten daarom in samenhang met elkaar worden bekeken.

Volgens Y moet X als borg het bedrag van $ 200.000 betalen omdat het Fonds dit niet heeft gedaan. Echter, de verplichting van het Fonds waar X zich borg heeft gesteld is, zoals hierboven besproken, niet zonder meer het uitkeren van $ 200.000 maar juist de verplichting om na uitkering van de verzekerde som de betaling aan Y te doen. Er is geen sprake van deze situatie nu het Fonds de verzekerde som niet uitbetaald heeft gekregen. Y kan daarom geen aanspraak maken op betaling van $ 200.000 van X als borg. Het Hof vernietigt het vonnis van de rechtbank en wijst de vorderingen van Y af.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het gerechtshof 's-Hertogenbosch.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u zichzelf ook als borg gesteld en wordt u door de wederpartij hierop aangesproken? Neem hier vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier. Wij hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of financieel adviseurs.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant