Uitspraak: Borgtochtovereenkomsten vernietigbaar wegens ontbreken toestemming echtgenotes

Rabobank verstrekt in januari 2011 aan Polux B.V., Polux Productie B.V. en Polux Holding B.V. (hierna: “Poluxgroep”) een krediet van €2.000.000,-. Dit krediet is bestemd voor de aankoop van een bedrijfspand in Medemblik. Aan het eind van het jaar, in december 2011, verstrekt Rabobank nog een krediet aan de Poluxgroep. Het krediet bedraagt deze keer € 2.025.000,-. Een deel van dit krediet, € 565.000,- is bedoeld ter aflossing van de eerdere lening. Het restant is bedoeld voor meerdere doeleinden.

Proluxgroep gaat failliet

3 bestuurders van de Poluxgroep (hierna: “bestuurder 1”, “bestuurder 2” en “bestuurder 3”) hebben zich borg gesteld voor een bedrag van € 125.000 wat betreft het eerste krediet en € 150.000 wat betreft het tweede krediet. Het gaat daarna minder goed met de Poluxgroep en op 4 maart 2014 wordt de Poluxgroep in staat van faillissement verklaard. Twee dagen later krijgen bestuurder 1, 2 en 3 een brief dat zij volledig zullen worden aangesproken op hun borgtochten. De echtgenotes van bestuurder 1 en 2 hebben door middel van brieven aan de Rabobank onder verwijzing naar artikel 88 en 89 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek de borgstellingen vernietigd. Deze artikelen houden kort gezegd in dat er bij een dergelijke rechtshandeling toestemming van de echtgenoot vereist is. Indien er geen toestemming is gegeven is de rechtshandeling vernietigbaar door de echtgenoot. Rabobank heeft met bestuurder 3 een regeling getroffen waarbij bestuurder 3 eenmaal een klein gedeelte van de vordering aan Rabobank zou betalen.

Rabobank start procedure en vordert borgstellingen van bestuurders

Rabobank start een gerechtelijke procedure en vordert van bestuurder 1 betaling van € 275.000 en van bestuurder 2 een bedrag van € 125.000. Rabobank voert aan dat er voor deze rechtshandeling geen toestemming vereist was omdat er sprake was van een uitzonderingssituatie zoals bedoeld in art. 1:88 lid 5 BW. Deze uitzondering houdt in dat er geen toestemming van de echtgenoot vereist is indien deze wordt verricht door de bestuurder van een NV of BV en de persoon die de rechtshandeling verricht alleen of met zijn medebestuurders een meerderheid van de aandelen houdt. Daarnaast moet het ook ten behoeve van de normale uitoefening van de NV/BV zijn.

Bestuurder 1 en 2 verweren zich tegen de standpunten van de Rabobank. Zij zijn van mening dat er wel degelijk toestemming van de echtgenotes vereist was en dat deze niet is gegeven. De overeenkomst is daarom vernietigbaar. Daarnaast zeggen bestuurder 1 en 2 dat de uitzondering zoals genoemd in art. 1:88 lid 5 BW niet van toepassing is nu dit niet onder de normale uitoefening van het bedrijf valt. Als laatste doen ze een beroep op het gelijkheidsbeginsel. Rabobank was wel bereid met bestuurder 3 een regeling te treffen, maar weigerde dit bij bestuurder 1 en 2. Dit kan niet gerechtvaardigd worden waardoor de Rabobank onrechtmatig en onzorgvuldig heeft gehandeld.

Uitzonderingsbepaling niet van toepassing volgens rechtbank

De rechtbank verwijst naar een arrest van de Hoge Raad waarin de Hoge Raad heeft geoordeeld dat er zeer terughoudend moet worden omgegaan met de uitzondering in art. 1:88 lid 5 BW. De rechter kijkt vervolgens of er sprake is van een normale uitoefening van het bedrijf en oordeelt dat de borgtochtovereenkomsten niet worden beschouwd als rechtshandelingen die zijn verricht ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf. Gelet op de omvang van de kredieten en de bestemmingen zijn dit transacties die naar aard en risico ver afwijken van de normale bedrijfsuitoefening. De uitzonderingsbepaling is in dit geval niet van toepassing.

De rechtbank oordeelt dat er bij het sluiten van de borgtochtovereenkomsten toestemming van de echtgenotes vereist was. Rabobank heeft dit ook zelf in haar brief aan bestuurder 1 en 2 aangegeven: “Uw echtgenote dient als bewijs van haar toestemming de brief mee te tekenen”. De rechtbank concludeert dan ook dat de vorderingen van de Rabobank moeten worden afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank Noord-Holland.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u zichzelf ook als borg gesteld voor de terugbetaling van een krediet aan uw bank en heeft uw echtgenoot niet meegetekend voor de borgstellingsovereenkomst? Neem hier vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier. Wij hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of financieel adviseurs.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:


Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant