Uitspraak: Partner geeft toestemming voor borgtocht door handtekeningenpagina wel in te vullen, maar niet te tekenen

Mevrouw E is getrouw met meneer A buiten gemeenschap van goederen. Meneer A is werkzaam in de installatie- en onderhoudsbranche en is in 2011 ontslagen. Na zijn ontslag heeft meneer A een besloten vennootschap opgericht waarvan hij enig bestuurder en enig aandeelhouder is. Het del van deze BV is het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen.

Bestuurder staat persoonlijk borg voor € 175.000

In 2013 heeft de BV alle aandelen in BV X overgenomen. De helft van de koopprijs van de aandelen werd gefinancierd door Rabobank door middel van een geldlening van € 175.000,-. De voorwaarden zijn schriftelijk vastgelegd in het door meneer A ondertekende financieringsvoorstel. Een van deze voorwaarden was dat meneer A persoonlijk borg zou staan voor alle verplichtingen van de BV tot een bedrag van € 175.000,-. Ter zekerheid van deze borgstelling is er vervolgens weer een tweede hypotheekrecht gevestigd op de woning van mevrouw E en meneer A. Deze woning staat op naam van mevrouw E en er is in 2004 al een hypotheekrecht op de woning verleend.

Meneer A heeft in augustus 2013 ter uitvoering van de afspraken uit het financieringsvoorstel een akte van borgtocht getekend. Mevrouw E heeft een aantal velden op de handtekeningenpagina ingevuld, waaronder het bedrag waarvoor de borgstelling is verleend en de plaats en datum van ondertekening, maar de uiteindelijke handtekening is gezet door meneer A. Er was op de akte ook geen vak voor de handtekening van mevrouw E. In september 2013 is ook de tweede hypotheek op de woning gevestigd.

Bedrijf gaat failliet, partner van bestuurder wil de borgstelling vernietigen

Uiteindelijk is in oktober 2014 BV X failliet verklaard waarnaar de BV van meneer A in december 2014 op eigen aangifte failliet is verklaard. Over de gevolgen van de opeising en afwikkeling van de overnamefinanciering zijn er diverse gesprekken gevoerd tussen Rabobank en meneer A. Mevrouw E was bij een aantal van die gesprekken ook aanwezig. In augustus 2016 heeft mevrouw E vervolgens zowel per brief als bij exploot aan Rabobank meegedeeld dat zij de borgstelling vernietigde.

Mevrouw E heeft een procedure gestart bij de rechtbank en gevorderd dat de borgstelling wordt vernietigd. Daarnaast vordert ze dat de rechtbank voor recht verklaart dat Rabobank uit hoofde van de borgtocht niets meer te vorderen heeft en aan Rabobank een bevel doet tot het doen van afstand van de tweede hypotheek op de woning.

Rechtbank: was toestemming van de partner vereist voor het aangaan van de borgtocht

Er is op grond van artikel 1:88 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek geen toestemming van de echtgenoot vereist voor een borgstelling door de andere echtgenoot als die bestuurder en aandeelhouder is van een vennootschap. De borgstelling moet dan wel passen binnen de normale uitoefening van het bedrijf van die vennootschap. De rechtbank heeft geoordeeld dat de overnamefinanciering niet behoort tot de rechtshandelingen die in de normale bedrijfsuitoefening van de BV dienen te worden verricht. Dit betekent dat er toestemming was vereist van mevrouw E voor het aangaan van de borgtocht.

Volgens Rabobank is deze toestemming verleend door het feit dat mevrouw E de gegevens op de handtekeningpagina van de akte heeft ingevuld. Mevrouw E stelt daartegenover dat zij niet op de hoogte was van de inhoud van de akte maar enkel de pagina heeft ingevuld omdat zij een duidelijker handschrift heeft dan haar man. De rechtbank is van oordeel dat mevrouw E wel degelijk op de hoogte was van de strekking van de borgstelling op het moment dat zij de gegevens invulde. Het ging bij de overname om aanzienlijke bedragen waarbij mevrouw E zelf het goedschrift heeft ingevuld.

De tweede hypotheek die op het huis van mevrouw E is gevestigd bedroeg hetzelfde bedrag als wat zij eerder bij het goedschrift heeft ingevuld op de akte. Volgens de rechtbank is het niet aannemelijk dat mevrouw E een hypotheek voor dit bedrag heeft afgesloten enkel op basis van een mondelinge uitleg van haar echtgenoot. Mevrouw E heeft wel de tweede hypotheek gevestigd en deze voorwaarde stond vlak onder de verplichting om de borg te stellen.

Handelingen verrichten die bijdragen aan de totstandkoming van de borgtocht wordt gezien als toestemming geven

Volgens de rechtbank is het voor toestemming voldoende dat mevrouw E handelingen heeft verricht die duidelijk kenbaar bijdragen tot de totstandkoming van de borgtocht. Ze heeft dan ook toestemming gegeven voor de borgtocht door het invullen van de handtekeningpagina van de akte van de borgtocht, aldus de rechtbank. De borgtocht is niet vernietigbaar en de gevorderde vorderingen moeten worden afgewezen.

Mevrouw E heeft ook nog een beroep gedaan op schending van de zorgplicht door Rabobank. Mevrouw E stelt dat Rabobank haar had moeten waarschuwen voor het risico van de derdenhypotheek. Nu Rabobank dit heeft nagelaten is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat Rabobank zich verhaalt op het privévermogen van mevrouw E.

Zorgplicht kan inhouden dat een bank moet waarschuwen voor risico’s voor het privévermogen

De rechtbank stelt allereerst vast dat het gaat om de zorgplicht van Rabobank als professionele financiële instelling tegenover mevrouw E als haar klant. Volgens de Hoge Raad kan een dergelijke zorgplicht met zich meebrengen dat een bank haar klant moet waarschuwen voor risico’s voor het privévermogen. Mevrouw E was volgens de rechtbank op de hoogte van de borgtocht. In de hypotheekakte is genomen dat de notaris de strekking en de gevolgen van de hypotheekakte heeft uitgelegd. Daarnaast is ook in de hypotheekakte opgenomen dat mevrouw E verklaart dat Rabobank haar heeft gewezen op de risico’s van de derdenhypotheek en dat zij zich realiseert dat Rabobank gebruik kan maken van rechten die uit deze derdenhypotheek voortvloeien.

Het staat daarom vast dat door zowel de notaris als door Rabobank is gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen. Rabobank heeft daarom voldaan aan haar zorgplicht. De rechtbank wijst het beroep op de zorgplichtschending af.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland.

Financieel recht advocaten

Heeft u zichzelf ook als borg gesteld voor de terugbetaling van een krediet aan uw bank en heeft uw echtgenoot niet meegetekend voor de borgstellingsovereenkomst? Neem hier vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier. Wij hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of financieel adviseurs.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant