Uitspraak: Pensioen niet afkoopbaar wegens premievrije polis voor de Pensioenwet

De Geschillencommissie van het Kifid heeft onlangs geoordeeld dat Nationale Nederlanden haar zorgplicht heeft nageleefd in haar afwijzing van het verzoek van meneer A tot afkoop van zijn Bedrijfsplus Pensioen. De Commissie oordeelde dat de afkoop alleen mogelijk was op de pensioendatum of bij een waardeoverdracht naar de pensioenregeling van een nieuwe werkgever, aangezien het een C-polis betrof die al premievrij was geworden vóór de invoering van de Pensioenwet.

Aanleiding

Meneer A was in dienst bij een bedrijf. Over de periode van 1 maart 1998 tot 29 februari 2000 heeft meneer A premievrije pensioenaanspraken opgebouwd. Deze pensioenaanspraken zijn in de vorm van een Bedrijfsplus Pensioen. Dit is een verzekeringsovereenkomst van Nationale Nederlanden en valt onder de Pensioen- en spaarfondsenwet. Meneer A wilde zijn pensioen afkopen, maar Nationale Nederlanden heeft dit steeds afgewezen. De motivering voor deze afwijzing is zowel schriftelijk als telefonisch toegelicht aan meneer A. Nu hij het niet eens is met de motivering van de afwijzing van Nationale Nederlanden heeft meneer A een klacht ingediend bij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening.

Nationale Nederlanden schendt haar zorgplicht

Meneer A vordert van Nationale Nederlanden afkoping van zijn pensioen. Op grond van artikel 28 lid 2 van de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet heeft hij hier recht op, aldus meneer A. Zijn vordering steunt op de grondslag dat Nationale Nederlanden toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn zorgplicht door meneer A geen toestemming te geven voor de afkoop van zijn pensioen. Nationale Nederlanden wilde wachten tot de pensioendatum die is opgenomen in de overeenkomst. Juist door de komst van de Pensioenwet is het mogelijk geworden het pensioen eerder af te kopen. Volgens meneer A behandelt Nationale Nederlanden niet alle afkoopverzoeken gelijk nu een andere premievrije pensioenverzekering, een B-polis, in 2011 wel afgekocht mocht worden. Ook blijkt uit telefonisch contact met andere verzekeraars dat zij het verzoek van meneer A wel in zouden willigen.

Pensioenaanspraken niet afkoopbaar indien niet uitdrukkelijk toegestaan in de Pensioenwet

Volgens Nationale Nederlanden zijn pensioenaanspraken in beginsel niet afkoopbaar. De enige mogelijkheid tot afkoop is indien dit uitdrukkelijk is toegestaan op grond van de Pensioenwet. Volgens Nationale Nederlanden vallen de pensioenaanspraken van meneer A niet onder de Pensioenwet en deze zijn daarom niet afkoopbaar. De situatie van meneer A is namelijk een bijzondere situatie nu meneer A de pensioenverzekering zelf heeft afgesloten en het een C-polis betreft. Nationale Nederlanden geeft wel aan, voor zover wettelijk mogelijk, mee te werken aan de afkoopwens van meneer A. Nu er volgens Nationale Nederlanden in de wet geen mogelijkheid is tot afkoop van de pensioenverzekering mag zij geen medewerking verlenen aan meneer A.

De Commissie dient de vraag te beantwoorden of Nationale Nederlanden de zorgvuldigheid in acht heeft genomen die van een redelijk handelend verzekeraar had mogen worden verwacht. De Commissie oordeelt dat, nu het een C-polis betreft, deze al premievrij is geworden vóór de invoering van de Pensioenwet. Door dit feit kan afkoop van de pensioenverzekering alleen plaatsvinden op de pensioendatum of eventueel bij een waardeoverdracht naar de pensioenregeling van een nieuwe werkgever. Nationale Nederlanden kan geen verwijt worden gemaakt. Zij heeft haar zorgplicht niet geschonden. De Commissie wijst de klacht van meneer A af.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook een geschil met uw verzekeraar over de uitkering van uw verzekering? Of heeft u het idee dat de verzekeraar haar zorgplicht op andere wijze heeft geschonden? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen verzekeraars, banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het kifid.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant