Uitspraak: Werkgever aansprakelijk voor pensioenschade van werknemers

Drie werknemers van een accountantskantoor (hierna: “werkgever”) zijn allen bij aanvang van hun dienstverband een pensioenvoorziening met hun werkgever overeengekomen. De pensioenvoorziening behelsde een zogenaamde eindloonregeling. Op grond van die regeling zouden de werknemers vanaf hun 65e levensjaar levenslang een gegarandeerd ouderdomspensioen uitgekeerd krijgen, waarvan de hoogte was gebaseerd op het tussen het 55e en 65e levensjaar gemiddeld verdiende salaris. De werkgever wilde de eindloonregeling op een gegeven ogenblik omzetten naar de Pensioenregeling 1999. Laatstgenoemde betreft een zogenaamde “beschikbare premieregeling”, waarbij de hoogte van de te zijner tijd te ontvangen pensioenuitkering niet is gegarandeerd, maar afhankelijk is van het bij het 65e jaar beschikbare kapitaal en de (markt)omstandigheden op dat moment. De werkgever heeft vervolgens een assurantietussenpersoon ingeschakeld om de werknemers te informeren over de Pensioensregeling 1999 en hun vragen daarover te beantwoorden. Uiteindelijk zijn de werknemers in 1999 akkoord gegaan met de omzetting van de eindloonregeling naar de Pensioenregeling 1999. Het door hen reeds opgebouwde pensioenkapitaal is overgedragen van de eindloonregeling naar de Pensioenregeling 1999.

Schade werknemers: 20-50% minder pensioenuitkering

De drie werknemers hebben hun werkgever in 2009 en 2010 aansprakelijk gesteld voor de schade die zij hebben geleden als gevolg van het omzetten van hun eindloonregeling naar de Pensioenregeling. Hun huidige pensioen is maar liefst 20-50% verlaagd door deze omzetting. De werknemers vorderen vergoeding van de door hen geleden schade op grond van schending van de norm van goed werkgeverschap ex 7:611 BW, alsmede op grond van onrechtmatige daad ex 6:162 BW. De kantonrechter heeft de vordering van de werknemers in eerste aanleg afgewezen.

Gerechtshof: Werkgever aansprakelijk voor schade als gevolg van overdracht pensioenkapitaal

De werknemers gaan in hoger beroep tegen het vonnis van de kantonrechter. Het gerechtshof overweegt in hoger beroep dat het accountantskantoor niet aansprakelijk is voor het verschil in pensioensopbouw vanaf 1999. Werknemers waren volgens het gerechtshof voldoende gekwalificeerd om de Pensioenregeling 1999 te onderzoeken. Zij hadden daartoe ook voldoende tijd en zijn niet onjuist ingelicht.

Ten aanzien van de schade die de werknemers hebben geleden als gevolg van de overdracht van hun reeds opgebouwde pensioenkapitaal naar de Pensioenregeling 1999, oordeelt het gerechtshof anders. Het gerechtshof is hier van oordeel dat van het accountantskantoor als goed werkgever gevergd had kunnen worden dat zijde werknemers waarschuwde dat zij hiermee een (te) groot risico namen. Het ging hier om reeds gedurende vele jaren opgebouwde, gegarandeerde pensioenaanspraken, die door de waardeoverdracht kwamen bloot te staan aan de eerder genoemde risico's. Door ook dit reeds opgebouwde, gegarandeerde pensioen in de nieuwe regeling onder te brengen, zetten de werknemers hun volledige pensioen op het spel, niet alleen hun toekomstige pensioenopbouw. Het accountantskantoor is op dit punt tekort geschoten in de informatievoorziening naar de werknemers.

Werkgever gevrijwaard door assurantietussenpersoon

Het accountantskantoor roept de assurantietussenpersoon vervolgens in vrijwaring op. Volgens het accountantskantoor heeft de assurantietussenpersoon immers informatie verschaft over de pensioenregelingen en de vragen van werknemers daarover beantwoord. Het gerechtshof wijst de vordering tot vrijwaring toe. De assurantietussenpersoon wordt uiteindelijk in vrijwaring veroordeeld tot vergoeding van de schade.

Financieel Recht Advocaten

Bent u ook ontevreden over het advies van uw werkgever, assurantietussenpersoon, verzekeraar, vermogensbeheerder en/of bank omtrent (de omzetting van) uw pensioenregeling? Wij hebben ruime ervaring met het procederen tegen werkgevers, banken, verzekeraars en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of financieel adviseurs. Neem hier vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier.

Klik hier voor de gehele uitspraak

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant