Uitspraak: Rabobank tekortgeschoten door kredietfaciliteit per direct op te zeggen

Advistaal BV (hierna: “Advistaal”) was een ingenieurs- en adviesbureau voor bouwwerken. De Rabobank was sinds de oprichting in 2003 de huisbankier van Advistaal. De Rabobank heeft in 2007 aan Advistaal een krediet verstrekt van € 323.100,=. Naar aanleiding van slechte resultaten hebben sinds 2010 meerdere gesprekken tussen Advistaal en de Rabobank plaatsgevonden. Ook na deze gesprekken zijn de bedrijfsresultaten van Advistaal niet veel beter geworden. Op 28 maart 2011 heeft Rabobank de kredietfaciliteit opgezegd. In juli is Advistaal vervolgens failliet verklaard. De curator stelt een schadevordering en stelt dat de opzegging van het krediet onder gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Rechtbank: opzegging krediet per direct naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar

Op grond van de algemene voorwaarden kon de Rabobank in beginsel te allen tijde de kredietrelatie opzeggen. De opzegging moet echter ook getoetst worden aan de redelijkheid en billijkheid daarvan. De rechtbank overweegt dat Rabobank en Advistaal een bankrelatie van acht jaar en een kredietrelatie van vier jaar hadden. Ook staat vast dat Advistaal nooit buiten de kredietfaciliteit is getreden en haar (betalings)verplichtingen altijd volledig en tijdig is nagekomen. Ten tijde van de opzegging werd het krediet niet gebruikt en had de rekening een creditsaldo van € 40.000. Daarnaast heeft de Rabobank bij een kredietaanpassing in 2010 meer zekerheden gekregen doordat de persoonlijke borgtocht van de indirect bestuurder van Advistaal werd verhoogd naar € 50.000. Ook heeft Rabobank haar voornemen tot opzegging niet vooraf kenbaar gemaakt en is Advistaal nooit naar de afdeling Bijzonder Beheer doorverwezen.

Gezien dit alles oordeelt de rechtbank dat de opzegging van het krediet met onmiddellijke ingang naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Dat al sinds 2010 gesprekken tussen partijen plaatsvonden, doet daar niet aan af. Door op 25 maart 2011 mee te delen dat zij geen toekomst meer zag in Advistaal en drie dagen later de kredietovereenkomst op te zeggen, heeft Rabobank Advistaal te abrupt en onverwacht van haar kredietfaciliteit afgesneden, terwijl uit de prognose voor 2011 bleek dat Advistaal die in het tweede kwartaal wel nodig zou hebben. Gelet ook op de op de bank rustende zorgplicht had Rabobank haar belangen op een andere, voor Advistaal minder bezwarende, wijze kunnen en moeten dienen.

Rechtbank: Rabobank is aansprakelijk voor schade

De rechtbank oordeelde dat de Rabobank aansprakelijk is voor de schade die Advistaal als gevolg van de opzegging van de kredietrelatie heeft geleden. De rechtbank kon nog niet beoordelen of de schade is veroorzaakt door de tekortkoming van Rabobank en stelde beide partijen in de gelegenheid hun licht verder te laten schijnen over de causaliteitsvraag.

Financieel Recht Advocaten

Heeft de bank de kredietrelatie met u opgezegd of dreigt dit te gebeuren? Wij hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of financieel adviseurs. Neem hier vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier.

Klik hier voor de gehele uitspraak.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant