Uitspraak: Arrest Hof van Justitie inz. Flexibel Verzekerd Beleggen van Nationale Nederlanden

Op 29 april 2015 heeft het Europese Hof van Justitie op verzoek van de Rechtbank Rotterdam zich uitgelaten over een tweetal rechtsvragen inzake de informatievoorziening bij beleggingsverzekeringen. Centraal staat ter discussie de informatievoorziening over kosten die zijn verbonden aan een beleggingspolis c.q. beleggingsverzekering (“woekerpolis”). De casus is als volgt.

Feiten
De betrokken consument heeft in 1999 bij de Nationale Nederlanden het product Flexibel Verzekerd Beleggen afgesloten. Dat is een levensverzekering waarbij de waardeopbouw op de einddatum van de verzekering niet zeker is maar afhangt van de ontwikkeling van de beleggingen. Gedurende de looptijd van de verzekeringsovereenkomst wordt een vast gegarandeerd kapitaal verzekerd dat wordt uitgekeerd indien de verzekeringnemer vóór de einddatum van de overeenkomst komt te overlijden. De consument betaalt een bruto premie. Daarmee wordt belegd, worden kosten van de beleggingen betaald en tevens de verzekeringspremie. Verzekeraars als Nationale Nederlanden werkten bij de aanbieding van dit soort producten met verschillende voorbeeldkapitalen gebaseerd op verschillende rendementen. Na het sluiten van de verzekeringsovereenkomst is tussen Nationale Nederlanden en de consument onenigheid ontstaan over de hoogte van de kosten en van de premies voor de overlijdensrisicodekking die door de verzekeraar in mindering werden gebracht. Nationale Nederlanden wordt verweten onvoldoende informatie te hebben verschaft over de kosten en de premies die tijdens de looptijd van de overeenkomst in rekening zouden worden gebracht.

Oordeel rechtbank Rotterdam
De rechtbank Rotterdam heeft in haar vonnis onder meer geoordeeld dat Nationale Verzekeraar als aanbieder in strijd heeft gehandeld met open en/of ongeschreven regels van Nederlands recht, zoals de zorgplicht van de verzekeraar.

Standpunt Nationale Nederlanden
Nationale Nederlanden is het daar niet mee eens en stelt op grond van Europees recht van een verzekeraar niet kan worden verlangd dat hij de verzekeringnemer informatie verstrekt op grond van die open en/of ongeschreven regels.

Oordeel Europese Hof van Justitie
Het Hof oordeelt dat de in het geding zijnde Europese richtlijn zo moet worden begrepen dat er niets aan in de weg staat dat een verzekeraar op grond van algemene beginselen van het Nederlandse recht, zoals de in procedure bij de rechtbank Rotterdam aan de orde zijnde open en/of ongeschreven regels, gehouden is de verzekeringnemer bepaalde informatie te verstrekken in aanvulling op de informatie die de verzekeraar op grond van deze Europese richtlijn sowieso aan de aspirant verzekerde dient te verstrekken, mits de verlangde informatie duidelijk en nauwkeurig is en noodzakelijk voor een goed begrip door de verzekeringnemer van de wezenlijke bestanddelen van de verbintenis en zij voldoende rechtszekerheid waarborgt.

Kortom
De stelling van Nationale Nederlanden dat zij niet gehouden was om meer informatie te verstrekken aan aspirant verzekerden dan zij op grond van Europese wetgeving slechts verplicht was om te geven, gaat niet op. Tot slot stelt het Hof dat het aan de nationale rechter is om te beoordelen of de ontbrekende informatie noodzakelijk was voor een goed begrip door de verzekeringsnemer van de wezenlijke bestanddelen van de verbintenis en door het niet verstekken van die informatie de rechtszekerheid onvoldoende is gewaarborgd. Uiteindelijk zal de rechtsstrijd tussen afnemers van woekerpolissen en de aanbieders van deze beleggingsverzekeringen en de financiële adviseurs c.q. tussenpersonen in Nederland worden beslist. Gezien onze ervaringen in de aandelenlease-affaire (Dexia, Legio Lease, Aegon, Levob) zal dit nog jaren lang in beslag gaan nemen.

Vrijblijvend eerste advies?
Financieel Recht Advocaten heeft veel ervaring in het procederen tegen verzekeraars en financieel adviseurs, ook tegen Nationale Nederlanden. Klik hier voor een recent vonnis van de Rechtbank Rotterdam waarin wordt bepaald dat de zorgplicht voor verzekeraars ook geldt voor professionele partijen als ondernemers. De afnemer werd door een van de advocaten van Financieel Recht Advocaten bijgestaan. In de rechtsontwikkeling omtrent de zorgplicht vdie op banken en verzekeraars rust, was en is dit een belangrijk vonnis. Klik hier voor de uitspraak van het Europese Hof van Justitie.

Kijkt u tegen een pensioengat, pensioentekort of restschuld op uw hypotheek aan en wilt u deskundig juridisch advies om schade te beperken of te vorderen, neem dan vrijblijvend contact op men een van onze ervaren advocaten. Klik hier voor het stellen van uw vraag of zodat wij u terug kunnen bellen.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant