Uitspraak: Consument voldoende geïnformeerd over beleggingsverzekering

Consument stelt dat bij het sluiten van de beleggingsverzekering niet dan wel onvoldoende is gewezen op de aard en omvang van de kosten en de verbonden beleggingsrisico’s en de daaraan verbonden gevolgen. Ook zou tussentijds geen informatie zijn verstrekt om maatregelen te nemen om het resultaat te kunnen verbeteren.

Consument geeft aan te hebben gedwaald bij het afsluiten van de beleggingsverzekering. De verzekeraar is van mening dat de vordering van consument is verjaard. Ook vindt zij dat voldoende informatie is verstrekt en zij niet gehouden was om meer of andere informatie te verstrekken dan waartoe zij verplicht was. In dat kader zou zij niet gehouden zijn om herstelmaatregelen te treffen.

Aan de klacht van consument liggen de volgende verwijten ten grondslag:

 • dat hij door Verzekeraar niet is geïnformeerd over de provisie van de tussenpersoon en de administratiekosten die in rekening zijn gebracht. Over deze kosten bestond volgens Consument dan ook geen wilsovereenstemming. Uit de omstandigheid dat Consument bekend was met de nominale premie en investeringspremie, volgt niet dat Verzekeraar er gerechtvaardigd op heeft kunnen en mogen vertrouwen dat Consument instemde met voornoemde kosten;
 • de fondsbeheerkosten zijn evenmin door Verzekeraar vermeld. Hierover bestond tussen partijen dan ook geen wilsovereenstemming;
 • Consument is nimmer gewaarschuwd voor het crash risico en het hefboom- en inteereffect;
 • de overlijdensrisicopremie is niet marktconform;
 • bepalingen omtrent de investeringspremie en overlijdensrisicopremie dienen als kernbeding te worden aangemerkt. Deze bedingen zijn onduidelijk en onbegrijpelijk geformuleerd en dienen derhalve als onredelijk bezwarend te worden beschouwd;
 • de betrokken tussenpersoon heeft Consument niet inhoudelijk geadviseerd;
 • in de offerte wordt ten onrechte uitgegaan van nettorendementen;
 • Verzekeraar heeft nagelaten Consument te wijzen op het gegeven dat de garantie zou vervallen bij de switch naar een ander fonds.
Uitspraken van de CvB

Verzekeraar moet voorafgaand of in ieder geval bij de totstandkoming van de beleggingsverzekering informatie verstrekken. Behoudens bijzondere gevallen is de verzekeraar niet gehouden om nadere informatie te verstrekken. Daarnaast mag een verzekeraar alleen kosten in rekening brengen indien daarover wilsovereenstemming heeft bestaan. Daarbij wordt gekeken of uit de informatie over het product valt af te leiden welke kosten in rekening worden gebracht. Een kostenbeding dient duidelijk en begrijpelijk te zijn opgesteld. Onvoldoende is dat de bedingen slechts taalkundig en grammaticaal begrijpelijk zijn.

De consument moet aannemelijk maken dat schade is ontstaan en dat dit het gevolg is van de toerekenbare tekortkoming dan wel een onrechtmatige handeling van de verzekeraar. Ook moet worden aangetoond dat wanneer wel volledige informatie was verschaft een andere beslissing zou zijn gemaakt.

Beoordeling door het Kifid

Consument had moeten en kunnen weten dat hij een beleggingsverzekering afsloot. Ook kon hij uit de productinformatie kunnen afleiden welke kenmerken bij het product horen. De verzekeraar heeft voldoende informatie gegeven over de inhoudingen op nominale premie en dividend- en fondswisselkosten. Er is dan ook een wilsovereenstemming hierover bestaan. De verzekeraar had geen informatieplicht ten aanzien van de fondsbeheerkosten. Alle vorderingen die consument heeft ingesteld worden afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u een vraag over een beleggingsverzekering? Neem dan gerust contact met ons op. Wij behandelen geen zaken op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoegingsbasis, zie: www.rvr.org).

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

 • Tegen financiële dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

 • Tegen financiële dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant