Uitspraak: Hypotheek i.c.m. verzekering: Bank had op nadelige gevolgen van aflossen moeten wijzen

Consument heeft met ABN AMRO een verzekeringsovereenkomst gesloten, in combinatie met een hypothecaire financiering. De kern van deze verzekeringsovereenkomst is dat het standaardrendement van 4% wordt verhoogd tot het rentepercentage van de hypothecaire geldlening van eiser minus één procent. Zodra het rentepercentage van de hypothecaire geldlening hoger is dan 5%, levert dat dus een hoger rendement op dan de basisrentevergoeding van 4%. Volgens de consument was de aantrekkelijkheid van het door ABN AMRO geboden product juist gelegen in deze koppeling met de hypotheekrente. Op het moment dat eiser in 1999 de hypothecaire geldlening (vervroegd) volledig afgeloste, heeft ABN AMRO het rendement van de verzekering niet langer op deze wijze berekend, maar is zij uitgegaan van de “standaard maatschappij condities zonder winstdeling”. Dit kwam neer op een rentevergoeding van 4% met volledige handhaving van de verplichting tot betaling van premie door eiser. In de polis noch in de polisvoorwaarden is vermeld dat “het hogere rendement” eindigt als de hypotheek tussentijds wordt afgelost. ABN AMRO heeft eiser hieromtrent ook niet voorgelicht. Voorafgaand aan de tussentijdse aflossing heeft ABN AMRO eiser niet op de hoogte gesteld van de gevolgen van het tussentijds aflossen voor “het hogere rendement”. Dit bleek consument pas na aflossen.

Vordering

De consument eist dat ABN AMRO veroordeeld wordt tot vergoeding van de schade die hij stelt te hebben geleden doordat ABN AMRO hem in 1999 niet heeft geïnformeerd over de gevolgen van het aflossen van de hypothecaire geldlening. Omdat vanaf het moment van tussentijdse aflossing de koppeling tussen hypotheek en verzekering ontbrak, kon het rendement van de verzekering volgens ABN AMRO niet langer op grond van art. 5 van de polisvoorwaarden worden berekend, zodat dat rendement is berekend op grond van een percentage van 4%. De consument stelt dat ABN AMRO hem erop had moeten wijzen dat het aflossen van de hypotheek gevolgen had voor de opbouw van winst onder de verzekering. De consument voert verder aan dat indien hij daarover tijdig en volledig door ABN AMRO was geïnformeerd, hij in 1999 niet tot aflossing zou zijn overgegaan of ervoor zou hebben gekozen om de verzekering gelijktijdig met de aflossing van de hypothecaire geldlening te beëindigen. Hij vordert vergoeding van de door hem geleden schade.

Beoordeling

De rechtbank oordeelt dat wanneer een consument een verzekering heeft afgesloten in combinatie met een hypotheek ter financiering van zijn woonhuis, dat van een bank als ABN AMRO verwacht mag worden dat zij de consument deugdelijk informeert, temeer nu consument hetzelfde bedrag aan premie diende te blijven betalen. De zorgplicht van de bank ten opzichte van haar particuliere cliënt brengt dit met zich mee. Het verweer van ABN AMRO dat de consument boos was op haar en zich dus niet zou laten adviseren verwerpt de rechtbank. Als dat al het geval zou zijn dan is dat juist een extra reden voor ABN AMRO om de consument schriftelijk te adviseren over de gevolgen van zijn beslissing (vervroegd aflossen). Door de consument niet vooraf te informeren over de gevolgen van het tussentijds aflossen, heeft de consument niet de mogelijkheid gehad om daarmee rekening te houden bij het besluit tot tussentijdse aflossing van de hypothecaire geldlening. De rechtbank oordeelt dat ABM AMRO tekort geschoten is in de op haar rustende informatieplicht. Dat betekent dat ABN AMRO in beginsel aansprakelijk is voor de ontstane schade wegens haar toerekenbare tekortkoming. Zij is dus in principe gehouden de door de consument mogelijk ondervonden schade te vergoeden. De rechtbank overweegt dat de eventuele schade dient te worden vastgesteld door het vergelijken van de situatie waarin de consument zich thans bevindt.

Heeft u ook een probleem met uw hypotheekaanbieder of verzekeraar? De advocaten van Financieel Recht Advocaten hebben ruime ervaring met het behandelen van geschillen tegen banken en verzekeraars. Neem vrijblijvend contact met ons of en stel hier uw vraag.

De uitspraak kunt u hier lezen.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant