Uitspraak: Rabobank maakt geen misbruik van recht bij executoriale verkoop

Eiser heeft twee leningen bij Rabobank. Tot zekerheid van nakoming heeft eiser ten behoeve van Rabobank een recht van eerste hypotheek gevestigd op deze leningen. Daarnaast heeft eiser ten behoeve van zijn broer en een andere financiële dienstverlener een recht van tweede en derde hypotheek gevestigd. Vanwege betalingsachterstanden heeft Rabobank op 1 oktober 2019 de twee leningen opgezegd. De bank heeft de openbare veiling van de woning van eiser aangezegd, maar door het Corona-virus is deze uitgesteld.

Eiser vordert Rabobank de executoriale verkoop te laten stoppen en deze te verbieden op straffe van een dwangsom van 40.000 euro. Daarnaast vordert eiser Rabobank te gebieden een betalingsregeling van 100 euro per maand te accepteren.

De beoordeling

Ter zitting is gebleken dat Rabobank inmiddels een onderhands bod op de woning van eiser heeft ontvangen van 60.100 euro. Dat bod is door Rabobank geaccepteerd. Rabobank heeft te kennen gegeven dat zij op korte termijn toestemming aan de voorzieningenrechter zal vragen voor de onderhandse verkoop.

De rechtbank stelt dat Rabobank in beginsel het recht heeft aan te sturen op de verkoop van de woning. Dit recht is niet absoluut, maar wordt begrensd door het verbod op misbruik van bevoegdheid van art. 3:13 BW. Misbruik van bevoegdheid wordt aangenomen wanneer de hypotheekhouder geen redelijk belang heeft bij een executoriale verkoop of indien hij, gezien de onevenredigheid tussen zijn belang en het belang dat daardoor wordt geschaad, in redelijkheid niet tot die executoriale verkoop had kunnen overgaan, bijvoorbeeld omdat er voor de geëxecuteerde een noodtoestand zou ontstaan.

Eiser voert aan dat Rabobank misbruik maakt van haar bevoegdheid om over te gaan tot verkoop omdat de geringe achterstand in betalingen van 2.425,95 euro niet in verhouding staat tot de opeisbare som van € 46.500 euro. De voorzieningenrechter gaat hier niet in mee. Rabobank heeft een opeisbare vordering van 46.500 euro en voor dat bedrag heeft Rabobank de executie aangezegd. Rabobank heeft ook belang bij de executie. Alleen op die manier kan zij haar vordering innen. Op het moment van opzegging van de rekening bestond er een betalingsachterstand van twee jaar. Die achterstand van twee jaar was ook de reden dat Rabobank de lening had opgezegd. Inmiddels is er dus geen sprake meer van een betalingsachterstand van 2.425,95 euro, maar van een opeisbare vordering van 46.500 euro.

Eiser heeft vervolgens aangevoerd dat Rabobank een vergaande zorgplicht heeft waaraan zij niet heeft voldaan onder meer omdat niet is gebleken dat aan eiser voldoende mogelijkheden en tijd zijn geboden om alsnog aan zijn verplichtingen te kunnen doen. Uit de stukken blijkt echter dat Rabobank vanaf het jaar 2008 circa vijftien betalingsregelingen met eiser heeft getroffen. Volgens de voorzieningenrechter is het dan ook logisch dat voor de bank op een gegeven moment genoeg was geweest.

Eiser voerde ten slotte aan dat verkoop een noodsituatie voor hem tot gevolg heeft omdat hij dan met een forse restschuld blijft zitten, die hij met zijn AOW-uitkering amper kan inlopen. Deze stelling treft ook geen doel. Het feit dat eiser zijn woning kwijtraakt, is geen bijzondere omstandigheid maar inherent aan de verkoop door een hypotheekhouder ex artikel 3:268 BW, zo oordeelt de voorzieningenrechter.

Slotsom is dat niet is gebleken dat Rabobank misbruik maakt van haar bevoegdheid door gebruik te maken van haar recht van executie. De vorderingen van eiser worden afgewezen.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant