Uitspraak: Bank heeft zorgplicht niet geschonden

SNS heeft in april 2005 een geldlening verstrekt aan eiseres. De lening is voor ruim 400.000 euro en verstrekt onder hypothecair verband. Aan SNS is een recht van hypotheek verleend op de onroerende zaak. Als zekerheid voor de geldlening heeft eiseres twee levensverzekeringen afgesloten.

SNS hanteert haar eigen algemene voorwaarden waarin is opgenomen dat de lening direct opvorderbaar is bij niet nakoming, tenzij binnen acht dagen na de ingebrekestelling alsnog wordt nagekomen.

Voorafgaande aan de lening heeft overleg plaatsgevonden, waarbij eiseres haar inkomensgegevens heeft overhandigd. Eiseres was zelfstandige.

Op aanwijzing van de SNS is daarnaast een woonlastenverzekering afgesloten. In geval van arbeidsongeschiktheid zou eiseres een dekking hebben tot haar 65 jaar. Syndicaat 779 van Lloyd’s staat garant en Insurance Group is de administrateur van deze verzekering. In de kop van het polisblad staat de SNS vermeld. SNS is nooit de verzekeraar geweest. De verzekering had een looptijd van 10 jaar en is inmiddels geëindigd. In de algemene voorwaarden van de verzekering worden tevens de naam van de verzekeraar en administrateur genoemd.

Eisers heeft op 18 mei 2009 een beroep gedaan op de woonlastenverzekering, omdat zij arbeidsongeschiktheid was geworden. In de polis was een wachtjaar opgenomen, waardoor de eerste uitkering zou moeten worden betaald per 18 mei 2010. Pas in juli 2011 is met terugwerkende kracht door de verzekeraar een uitkering gedaan voor ongeveer 23.000 euro. Daarna zijn maandelijks uitkeringen gedaan. Een jaar later ontstonden bij de verzekeraar opnieuw betalingsproblemen.

Er is een procedure aanhangig geweest bij de rechtbank, waarbij een schikking van 6.000 euro is getroffen. Dit diende tegenover eiseres als compensatie. Eind 2012 zijn bij eiseres achterstanden in de betaling van de maandelijkse hypotheeklasten ontstaan. Op 12 november 2013 heeft SNS de totale schuld opgeëist. De achterstand van de uitkeringen bedroeg op dat moment ongeveer 24.000 euro en de totale schuld ruim 400.000 euro.

SNS heeft voorgesteld om de woning van eiseres door middel van een volmacht onderhands en buiten een veiling om te verkopen. Eiseres is verzocht de volmacht te tekenen, maar heeft dit nagelaten. Het verzoek is daarna nogmaals herhaald maar wederom is aan het verzoek geen gehoord gegeven.

Op 19 mei 2014 heeft SNS de geldlening wederom opgeëist. De achterstand betrof ongeveer 36.000 euro en de totale schuld 400.000 euro. De SNS had aangekondigd de woning te gaan veilen. Eiseres heeft daarom een kort geding aangespannen. Haar vordering is afgewezen. De woning is vervolgens geveild tegen een bedrag van 190.000 euro. SNS heeft het overige deel verhaald door middel van het pandrecht.

De klacht

I. voor recht te verklaren dat SNS tekort geschoten is in de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst van geldlening, II. voor recht te verklaren dat SNS de tussen partijen gesloten overeenkomst van geldlening niet rechtsgeldig heeft opgezegd, III. voor recht te verklaren dat SNS jegens eiseres aansprakelijk is voor de schade die eiseres geleden heeft ten gevolge van de tekortkoming en voor de schade die eiseres geleden heeft ten gevolge van de niet rechtsgeldige opzegging, met dien verstande dat de gevolgen van de openbare verkoop van de woning van eiseres en de gevolgen van de afkoop van de polissen in ieder geval onderdeel uitmaken van die schade, IV. de zaak te verwijzen naar de schadestaatprocedure ten einde de exacte omvang van de bedoelde schade vast te stellen, V. SNS te veroordelen om, binnen twee weken na het te dezen te wijzen vonnis, aan eiseres te betalen de volgens het gebruikelijke tarief te begroten bijdrage in de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente over de ter zake van deze kosten toegewezen bedragen vanaf de 14e dag na de datum van het te dezen te wijzen vonnis tot aan de dag der algehele voldoening, VI. SNS te veroordelen om binnen twee weken na het te dezen te wijzen vonnis aan eiseres te betalen een bedrag aan nasalaris van € 131,00 ingeval van niet betekening van het vonnis en € 205,00 aan nasalaris ingeval van betekening van het vonnis, te vermeerderen met de wettelijke rente over de ter zake van deze kosten toegewezen bedragen vanaf de 14e dag na de datum van het ten dezen te wijzen vonnis tot aan de dag der algehele voldoening, VII. het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

De beoordeling

Eiseres is van mening dat SNS niet had mogen overgaan tot opzegging van de geldlening, tot openbare verkoop van de woning en uitwinning van het pandrecht. SNS zou haar zorgplicht hebben geschonden, door niet aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit te voldoen. Daarbij heeft eiseres aangevoerd dat een veel te hoge lening is verstrekt, dat eiseres er van was uitgegaan dat de woonlastenverzekering bij SNS was afgesloten, dat financiële problemen zijn vergroot door de melding bij het BKR door de SNS en dat SNS een gering belang had bij de opzegging van de overeenkomst. Daarnaast zou eiseres door SNS onevenredig veel schade hebben geleden.

De rechtbank overwoog hierbij het volgende. Indien een kredietverlener gebruik maakt van een overeengekomen bevoegdheid tot beëindiging van de kredietovereenkomst, moet de rechtsgeldigheid daarvan beoordeeld worden aan de hand van de overeenkomst en de maatstaf van artikel 6:248 lid 2 BW. Dat laatste brengt mee dat de beëindiging door de kredietverlener op grond van een dergelijke bevoegdheid niet rechtsgeldig is indien gebruikmaking van die bevoegdheid, gelet op de omstandigheden van het geval, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

De rechtbank oordeelt dat de lening slechts 5,5 keer het jaarinkomen van eiseres bedroeg. De omvang was in overeenstemming met de toen geldende normen. SNS heeft bij verstrekking van de lening niet in strijd gehandeld met de inkomenstoets.

Uit de stukken blijkt tevens voldoende dat SNS niet de verzekeraar was en dit had eiseres ook kunnen waarnemen. Daarnaast heeft SNS de verzekeraar aangespoord om de problemen met eisers op te lossen. SNS kan geen verwijt worden gemaakt van de problemen die tussen eiseres en de verzekeraar zijn ontstaan. SNS is gehouden om een achterstand te melden bij het BKR. Dit stond ook in de voorwaarden van de overeenkomst vermeld.

Met het geld dat eiseres van de verzekeraar had ontvangen, had zij SNS moeten betalen om de achterstand in te halen. Hierdoor zou SNS de verkoop hebben uitgesteld. Van een goede reden vanuit eiseres is niet gebleken. SNS is 20 maanden nadat eisers niet betaalde pas overgegaan op executie. Eiseres heeft verder niet meegewerkt aan en onderhandse verkoop van de woning.

De rechtbank heeft geoordeeld dat de SNS niet strijdig heeft gehandeld. De vorderingen van eiseres slagen niet.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant