Uitspraak: Opgeven onjuist salaris leidt tot terechte opname in het register

Een klant heeft bij het aangaan van een hypotheek in 2019 zijn informatieplicht geschonden en daarmee valsheid in geschrifte gepleegd. Voorafgaande aan de hypotheek heeft de klant een loonstrook en werkgeversverklaring aan de bank getoond. Op basis van die stukken heeft de bank een offerte aangeboden.

In de hypotheekvoorwaarden is opgenomen dat de lening terstond kan worden opgeëist als een verklaring of opgave van stukken aan de zijde van de klant in strijd blijkt te zijn met de waarheid of voor de bank een situatie oplevert waar het belang van de bank zwaarder weegt dan het belang van de klant.

Een aantal maanden nadat de hypotheek is aangevraagd heeft de bank een onderzoek ingesteld naar de aanvraag. Uit het onderzoek is gebleken dat sprake is van fraude. Het salaris op de loonstrook is niet te verenigen met het salaris dat op de betaalrekening wordt gestort. De bank is overgegaan op blokkering van de rekeningen. Ook is de relatie opgezegd en is besloten om de persoonsgegevens van de klant in de registers te laten opnemen. Het gaat om het Incidentenregister (IR), het Extern Verwijzingsregister (EVR) en SFH (Stichting Fraudebestrijding Hypotheken).

Vordering

De klant kan zich niet vinden in het feit dat zijn gegevens zijn geregistreerd in het register (het IR, het EVR en SFH) en dat de bankrekening is geblokkeerd. Ook zou de opzegging van de geldlening volgens de klant ongedaan moeten worden gemaakt.

Beoordeling

Of de relatie rechtsgeldig is beëindigd, wordt beoordeeld aan de hand van de overeenkomst en de maatstaf van de redelijkheid en billijkheid (artikel 6:248 lid 2 BW). Het gaat hier om de vraag of de gebruikmaking van de bank bij de opzeggingsbevoegdheid als onaanvaardbaar moet worden beschouwd.

De betaling van het salaris is van essentieel belang voor het verstrekken van een hypotheek. De klant was gehouden om de bank te informeren over het nettoloon en het feit dat hij zijn baan had opgezegd. Dit is essentiële informatie die meeweegt bij de beoordeling of een hypotheek wordt verstrekt. De bank heeft de opzeggingsgronden voldoende aannemelijk gemaakt. Het moet wel gaan om een zwaardere vorm van verdenking; het mag niet gaan om een redelijk vermoeden. De te verwerken strafrechtelijke persoonsgegevens moeten in voldoende mate vaststaan. Voor opname in de registers moet sprake zijn van zodanige concrete feiten en omstandigheden dat deze als strafbaar kunnen worden gekwalificeerd.

Het is niet aannemelijk dat de klant de werkgeversverklaring en loonstrook zelf heeft opgesteld. De bank heeft aannemelijk gemaakt dat het salaris van de klant niet strookt met wat hij heeft opgegeven. De voorzieningenrechter oordeelt dat het voldoende aannemelijk is geworden dat de klant valsheid in geschrift heeft gepleegd. De registratie is proportioneel. De voorzieningenrechter heeft de voorzieningen van de klant afgewezen en hem veroordeeld in de proceskosten.

Kortom, ING heeft de hypotheek rechtsgeldig opgezegd. Ook is de registratie in het register terecht.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant