Uitspraak: BinckBank schendt zorgplicht, maar komt met de schrik vrij

Consumenten hebben aan een bekende uit het dorp (hierna: “Handelaar”), die zich bezighield met beleggen, een deel van hun vermogen in beheer gegeven dat door hem kon worden aangewend voor beleggingsdoeleinden. De Handelaar exploiteerde de beleggingsactiviteiten vanuit zijn B.V., welke als statutaire doelomschrijving had: “beleggen van vermogens voor derden en adviseren op vermogensgebied”. In totaal hebben de consumenten een bedrag van € 1.345.000,= toevertrouwd aan de hen bekende Handelaar. De Handelaar heeft op naam van zijn B.V. een beleggingsrekening geopend bij BinckBank N.V. (hierna: “Bank”). Bij het openen van deze beleggingsrekening, diende de Handelaar een aantal vragen te beantwoorden. Bij de vraag 'Gaat u op deze Alex-rekening vermogen beheren van derde(n)', heeft de Handelaar ingevuld 'Nee, ik beheer alleen het vermogen van mijzelf'.

Het door de Handelaar voor de consumenten belegde vermogen van € 1.345.000,= gaat door slechte beleggingsresultaten en aanzienlijke transactiekosten grotendeels verloren. De AFM heeft in juni 2010 vastgesteld dat de B.V. van de Handelaar in strijd heeft gehandeld met het verbod in art. 2:96 van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft), door zonder vergunning beleggingsdiensten te verlenen. Nadat door onder meer Consumenten aangifte tegen de Handelaar is gedaan, is de Handelaar veroordeeld voor verschillende strafbare feiten.

Consumenten willen schade verhalen op BinckBank

In een procedure bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (hierna: “Kifid”) vorderen consumenten vervolgens van de Bank een schadevergoeding van ca. 1 miljoen euro. Volgens de consumenten heeft de Bank haar zorgplicht geschonden door te faciliteren dat de B.V. van de Handelaar een beleggingsrekening kon openen en daarmee, zonder de vereiste vergunning, transacties kon verrichten met het vermogen van consumenten. Tegen deze stelling verweert de Bank zich door te stellen dat zij is afgegaan op de juistheid van het antwoord dat Handelaar op het openingsformulier had ingevuld, waaruit bleek dat Handelaar niet voor derden zou beleggen.

BinckBank schendt zorgplicht door onvoldoende adequaat handelen

Het Kifid passeert het verweer van de Bank dat zij op de juistheid van de mededeling van Handelaar is afgegaan, aangezien vast staat dat de Bank een uittreksel uit het handelsregister heeft opgevraagd waarin als statutaire doelomschrijving is neergelegd “beleggen van vermogens voor derden en adviseren op vermogensgebied”. Omdat zulke werkzaamheden vergunningplichtig zijn op grond van artikel 2:96 Wft, had het na kennisneming van dit uittreksel op de weg van de bank gelegen bij Handelaar na te vragen of zij op haar rekeningen bij de bank alleen eigen gelden of ook gelden van derden belegde en, als dat laatste het geval was, of zij beschikte over de daarvoor vereiste vergunning op grond van de Wft. Door dit niet te doen, heeft de Bank haar zorgplicht geschonden tegenover consumenten.

Is er sprake van een causaal verband tussen schending zorgplicht en schade?

Vervolgens komt het Kifid toe aan de vraag of er causaal verband bestaat tussen de vastgestelde schending van de zorgplicht en de schade van consumenten. Volgens Consumenten zou, als de bank haar zorgplicht wél had nageleefd, de rekening van de B.V. van Handelaar zijn gesloten en zou dit in de weg hebben gestaan aan nieuwe stortingen. Consumenten zouden dan hebben vastgesteld dat Handelaar een economisch delict beging, dat zou een signaal zijn geweest op basis waarvan consumenten niet meer met Handelaar in zee waren gegaan. Verder stellen consumenten dat het niet aannemelijk is dat de B.V. van de Handelaar een andere rekening had geopend om de beleggingsactiviteiten voort te zetten. De Bank zet hier tegenover dat de schade niet is veroorzaakt door haar doen of nalaten, maar in de door consumenten gevolgde beleggingstrategie. Volgens de Bank is het aannemelijk dat, ook indien Handelaar zijn activiteiten had gestaakt, de consumenten deze risicovolle beleggingsstrategie hadden aangehouden, maar dan bij een andere vermogensbeheerder.

Kifid wijst vordering van de consumenten af

Het Kifid overweegt dat zij niet kan vaststellen dat consumenten het door hen aan Handelaar overgemaakte vermogen van € 1.345.000,= zouden hebben teruggekregen van Handelaar, indien de vereiste vergunning niet aanwezig was. Volgens het Kifid staat vast dat consumenten hebben vertrouwd op hetgeen Handelaar hen vertelde over diens uiterst profijtelijke wijze van beleggen. In de situatie, welke niet waarschijnlijk is, dat Handelaar aan consumenten zou hebben verteld dat de Bank hem het gebruik van een rekening weigerde, valt allerminst uit te sluiten dat consumenten hadden toegestaan dat Handelaar het ingelegde bedrag via een andere bankinstelling zou zijn blijven gebruiken conform de gehanteerde beleggingsstrategie. Deze beleggingsstrategie is achteraf te kwalificeren als buitengewoon risicovol en bracht onevenredig hoge kosten met zich mee. Volgens het Kifid kan niet worden vastsgesteld dat adequaat handelen van de Bank ertoe zou hebben geleid dat Handelaar het ingelegde geld terugbetaald zou hebben aan consumenten. Het causaal verband ontbreekt dan ook volgens het Kifid, waardoor de Bank geen schadevergoeding hoeft te betalen aan consumenten. Ondanks schending van de zorgplicht, wordt de vordering van consumenten afgewezen.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook schade geleden op uw beleggingen en bent u van mening dat uw bank of vermogensbeheerder een te risicovol beleggingsbeleid heeft gevoerd of in strijd heeft gehandeld met de gemaakte afspraken? Of heeft uw bank, vermogensbeheerder of adviseur op andere wijze haar zorgplicht tegenover u geschonden? Neem hier dan vrijblijvend contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten. De advocaten van Financieel Recht Advocaten hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken en vermogensbeheerders.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het Kifid.

Zie ook vergelijkbare artikelen:


 

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant