Uitspraak: Dexia aansprakelijk voor schade vanwege advisering door tussenpersoon zonder vergunning

In deze uitspraak van de kantonrechter wordt beslist dat Dexia onrechtmatig heeft gehandeld door een effectenleaseovereenkomst met meneer X te sluiten via een tussenpersoon zonder vergunning. Dexia had daarbij ook geen waarschuwing gegeven voor het risico op een restschuld. Dexia moet daarom alle schade vergoeden die meneer X heeft geleden als gevolg van deze onrechtmatige handelingen.

Aanleiding

Meneer X sluit in 1999 vier effectenleaseovereenkomsten. Deze overeenkomsten sluit hij via Spaar Select die optreedt als tussenpersoon. De adviseur van Spaar Select stelt voor het sluiten van de overeenkomsten een financieel plan op voor X. Vervolgens begeleidt de adviseur meneer X ook bij het afsluiten van de lening waarmee hij de overeenkomsten kan financieren. In 2005 beëindigd meneer X alle overeenkomsten. Dit is voor het einde van de looptijd. Hierdoor ontstaat een restschuld van meer dan €7.000 die X aan Dexia heeft betaald.


Meneer X sluit zich aan bij Leaseproces Dexia om tegen Dexia te procederen. Leaseproces laat in 2006 namens X weten dat alle overeenkomsten nietig zijn dan wel vernietigbaar zijn. In januari 2007 wordt er een regeling getroffen bij het Gerechtshof Amsterdam. Meneer X laat door middel van een opt-out weten niet in te stemmen met die regeling.
Het proces van Leaseproces Dexia duurt voort en eind 2011 laat Dexia weten dat X recht heeft op een vergoeding van €6.675,72. Dit bedrag wordt aan X overgemaakt. Na een arrest van de Hoge Raad in 2016 ziet Leaseproces nieuwe kansen. Leaseproces vordert namens X dat alle door hem betaalde bedragen terug. Dexia laat niet van zich horen.

Dexia had geen overeenkomst met meneer X mogen sluiten

Meneer X stapt naar de kantonrechter. Hij is van mening dat Dexia haar zorgplicht heeft geschonden. Dexia heeft diensten verricht voor meneer X via tussenpersoon Spaar Select. Dit had Dexia niet mogen doen omdat Spaar Select niet beschikte over een vergunning. Door de overeenkomst met meneer X te sluiten via een partij die niet beschikt over een vergunning heeft Dexia haar precontractuele zorgplicht geschonden. Daarnaast heeft Dexia ook haar zorgplicht geschonden door niet te waarschuwen voor het risico van een restschuld, aldus meneer X.

Dexia had moeten weten dat Spaar Select niet over een vergunning beschikte

De rechter is van oordeel dat het Dexia zwaar moet worden aangerekend dat zij een overeenkomst sluit via Spaar Select. Dexia wist of behoorde te weten dat Spaar Select niet over de benodigde vergunning beschikte. Dexia had in dit geval de overeenkomst met meneer X niet mogen sluiten. Dit levert een schending door Dexia van haar bijzondere zorgplicht jegens meneer X op. De rechter legt uit dat in een geval waarin iemand geadviseerd wordt door een tussenpersoon zonder vergunning, de inhoud van het advies of de eigen inzichten van de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst niet relevant zijn. Dexia had meneer X hoe dan ook moeten weigeren. Meneer X hoeft niet aan te tonen dat Dexia wist dat Spaar Select geen vergunning had. Als professionele partij had Dexia moeten weten dat Spaar Select geen vergunning had.

Waarschuwingsplicht van Dexia vloeit voort uit zorgplicht

In een eerdere procedure heeft de Hoge Raad geoordeeld dat Dexia een waarschuwingsplicht had. Als professionele partij had zij particuliere klanten moeten waarschuwen voor het risico op een restschuld. In deze zaak kan Dexia niet aantonen dat Spaar Select meneer X indringend heeft gewaarschuwd voor het risico op restschuld. De schending van de waarschuwingsverplichting levert een onrechtmatig handelen van Dexia jegens meneer X op.

Meneer X krijgt alle schade vergoed

Nu de kantonrechter heeft vastgesteld dat Dexia onrechtmatig heeft gehandeld gaat hij in op de schade. Dexia moet alle door meneer X geleden schade vergoeden. Dit is niet alleen de restschuld van de overeenkomsten maar ook de betaalde rente, aflossing en kosten. Hier merkt de rechter op dat deze schade ook voor vergoeding in aanmerking komt als de overeenkomst voor meneer X geen onaanvaardbare zware lasten heeft opgeleverd. Dexia heeft al een bedrag van €6.675,72 betaald aan meneer X. Dit mag in mindering worden gebracht op de schadevergoeding die Dexia nog moet betalen.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook schade geleden als gevolg van de Dexia-affaire? En heeft u de beleggingsproducten destijds aangekocht via Spaar Select of een andere tussenpersoon? Dan maakt u mogelijk ook aanspraak op extra schadevergoeding. Financieel Recht Advocaten adviseert en procedeert tegen banken, verzekeraars en tussenpersonen. Ook in Dexia-zaken. Neem hier vrijblijvend contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant