Uitspraak: Dexia komt precontractuele zorgplicht niet na en moet schade effectenleaseovereenkomsten volledig vergoeden

Meneer G is met een rechtsvoorganger van Dexia op 9 juni 2000 twee effectenleaseovereenkomsten aangegaan. Beide effectenleaseovereenkomsten hebben een looptijd van 36 maanden en worden ook wel ‘Winstverdriedubbelaar’ genoemd. In het kader van deze overeenkomsten heeft meneer G € 9.074,56 betaald aan Dexia. Na verrekening is er daarnaast sprake van een restschuld van € 25.863,72. Meneer G is echter van mening dat de overeenkomsten vernietigd moeten worden nu Dexia niet heeft voldaan aan haar precontractuele zorgplicht en er sprake is van misbruik van omstandigheden dan wel dwaling.

Dexia kon verlies voorkomen door fondsen tegen reële waarde op de beurs aan te kopen

Meneer G is daarom een procedure gestart bij de rechtbank Rotterdam. Daarbij vordert hij een verklaring voor recht dat de overeenkomsten worden vernietigd op grond van een geestelijke stoornis, artikel 3:34 van het Burgerlijk Wetboek. Subsidiair verzoekt meneer G een verklaring voor recht dat de overeenkomsten zijn vernietigd op grond van misbruik van omstandigheden dan wel dwaling. Daarnaast heeft Dexia volgens meneer G onrechtmatig gehandeld en is Dexia toerekenbaar tekortgeschoten tegenover meneer G. Dexia heeft volgens meneer G onrechtmatig gehandeld door zich niet als een kundig bankier te gedragen. Dexia had het directe verlies kunnen voorkomen door de fondsen tegen de reële waarde op de beurs aan te kopen.

Volgens meneer G zijn de overeenkomsten vernietigbaar omdat zijn wil tot het sluiten van de overeenkomsten ontbrak. Subsidiair stelt meneer G dat Dexia haar precontractuele zorgplicht niet is nagekomen en daarom de door hem betaalde bedragen dient terug te betalen. Dexia vordert daarentegen dat meneer G veroordeelt wordt tot betaling van de restschuld van € 25.863,72.

Effectenleaseovereenkomsten vormden onaanvaardbare financiële last voor consument

De rechtbank begint met de behandeling van het standpunt dat Dexia haar precontractuele zorgplicht heeft geschonden. Uit eerdere arresten van de Hoge Raad volgt dat indien een aanbieder van een effectenleaseproduct zijn precontractuele zorgplicht niet is nagekomen is de aanbieder verplicht de schade die de particuliere belegger daardoor lijdt te vergoeden. Daarbij is er vaak wel sprake van enige mate van eigen schuld. Volgens de rechtbank heeft Dexia haar precontractuele zorgplicht geschonden. De overeenkomsten vormden voor meneer G een onaanvaardbare zware financiële last. In beginsel dient Dexia daarom 2/3 deel van de door meneer G geleden schade te vergoeden. Het uitgangspunt van de verdeling van de schade is erop gebaseerd dat uit de overeenkomsten voldoende duidelijk kenbaar moet zijn dat werd belegd met geleend geld, dat over die lening rente betaald moest worden en dat het geleende bedrag moest worden terugbetaald. Daartegenover staat dat van meneer G mag worden verwacht dat hij zich inspant om de effectenleaseovereenkomst te begrijpen.

Meneer G heeft een verklaring van zijn neuroloog overgelegd waaruit blijkt dat hij een beneden gemiddelde intelligentie heeft. Daarnaast heeft meneer G volgens zijn neuroloog problemen om voor zichzelf op te komen. Het was daarom volgens de neuroloog voor meneer G niet mogelijk om alle aspecten van de overeenkomst te begrijpen. Op medische gronden was meneer G niet in staat om de overeenkomsten aan te gaan. Er is daarom geen sprake van eigen schuld, aldus de rechtbank. Dit betekent dat de volledige schade door Dexia gedragen moet worden. De vordering van meneer G tot terugbetaling van al hetgeen hij aan Dexia heeft betaald zal daarom worden toegewezen en de vordering van Dexia zal worden afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank Rotterdam.

Financieel recht advocaten

Heeft u ook schade geleden als gevolg van de Dexia-affaire? En heeft u de beleggingsproducten destijds aangekocht via een tussenpersoon? Dan maakt u mogelijk ook aanspraak op extra schadevergoeding. Financieel Recht Advocaten adviseert en procedeert tegen banken, verzekeraars en tussenpersonen. Ook in Dexia-zaken. Neem hier vrijblijvend contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant