Uitspraak: ING en ABN AMRO schenden zorgplicht niet door langlopende obligaties te adviseren

Deze zaak speelt tussen een consument en ABN AMRO. De consument heeft vanaf 2000 tot eind 2007 een beleggingsadviesrelatie onderhouden met ABN AMRO. Hierbij is uitgegaan van een matig defensief risicoprofiel. Eind 2006 is een deel van de effectenportefeuille van consument naar Holding B.V. (hierna: “Holding”) overgeboekt. In januari 2007 hebben de consument en zijn B.V. een overeenkomst effectendienstverlening met ABN AMRO gesloten waarnaar deze relatie eind 2007 weer is beëindigd. De portefeuille bestond toen uit € 1.098.600 wat was belegt in verschillende fondsen. Deze effectenportefeuille is vervolgens op verzoek van de consument overgeboekt naar een nieuwe vermogensbeheerder, Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (hierna: “Theodoor Gilissen Bankiers”).

Consument is van mening dat hij door de dienstverlening van ABN AMRO schade heeft geleden. Hij heeft in oktober 2008 ABN AMRO dan ook aansprakelijk gesteld voor deze schade waarop ABN AMRO op 30 januari 2009 alle aansprakelijkheid van de hand heeft gewezen.

Zaak tegen zowel ABN AMRO als ING Bank

Daarnaast speelt er nog een zaak tussen consument en ING Bank. Vanaf april 2002 tot eind 2007 had consument een beleggingsadviesrelatie met ING. Hierbij is eerst uitgegaan van een gematigd offensief risicoprofiel met 50% aandelen en 50% obligaties. Vanaf 2005 is dit gewijzigd naar 20% aandelen en 80% obligaties waarnaar in 2006 is uitgegaan van weer 50% aandelen en 50% obligaties.

In mei 2007 heeft consument een deel van zijn effectenportefeuille van ING overgedragen naar zijn Holding. Voor de achtergebleven effecten is van een defensief risicoprofiel uitgegaan wat bestond uit 30% aandelen en 70% obligaties. Ten aanzien van de effecten die in het beheer van Holding waren is van een zeer offensief profiel uitgegaan (90% aandelen en 10% obligaties). De relatie is eind 2007 geheel verbroken waarbij het obligatiedeel van de portefeuille € 2.085.388 waard was. Ook deze portefeuille is overgeboekt naar de nieuwe vermogensbeheerder Theodoor Gilissen Bankiers.

Ook bij ING Bank is consument van mening dat hij door de dienstverlening van ING schade heeft geleden waarop hij ING in oktober 2008 aansprakelijk gesteld heeft gesteld voor deze schade. Ook ING heeft deze aansprakelijkheid in januari 2009 van de hand gewezen.

Consument: ABN AMRO en ING hebben zorgplicht geschonden

Vervolgens heeft de consument een procedure gestart bij de rechtbank waarbij hij vordert dat de rechtbank voor recht verklaart dat ABN AMRO en ING toerekenbaar tekort zijn geschoten in de nakoming van de op hen rustende verplichtingen. Daarnaast vordert hij dat de rechtbank ABN AMRO en ING veroordeelt tot vergoeding van de schade die consument heeft geleden en nog zal gaan lijden.

Volgens consument zijn ABN AMRO en ING tekort geschoten in de nakoming van de verplichtingen die zij tegenover consument hadden uit hoofde van de overeenkomst en de op hen rustende zorgplicht van een goed opdrachtnemer. Volgens consument hebben ABN AMRO en ING consument belegt in niet passende en te risicovolle gestructureerde obligaties. Daarnaast hebben ABN AMRO en ING de op hun rustende verplichting geschonden door consument niet in te lichten over het feit dat op sommige obligaties geen Nederlands of Europees recht van toepassing was. De spreiding in de portefeuille was volgens de consument ook onvoldoende nu een groot deel van de obligaties betrekking had op debiteuren afkomstig uit de financiële sector. Daarnaast is er door ABN AMRO en ING niet (voldoende) adequaat gereageerd op negatieve ontwikkelingen op de financiële markten.

De schade die de consument heeft geleden bedraagt volgens hem ten opzichte van ABN AMRO € 464.731,00 en ten opzichte van ING € 681.994,00 nu hij verlies heeft geleden op de obligaties en deze onverkoopbaar zijn.

Portefeuille van consument bedroeg in 2005 € 8,2 miljoen

Volgens ABN AMRO zijn juist langlopende obligaties met een hoge rente, zoals de obligaties in de portefeuille van consument, geschikt voor een pensioendoelstelling zoals die van consument. ABN AMRO stelt dat de portefeuille in 2005 € 8,2 miljoen bedroeg waarvan ongeveer € 3,2 miljoen nominaal is belegd in de obligaties waarover deze procedure gaat. Het restant is in aandelen belegd of als liquiditeiten aangehouden.

Consument gaat er zelf van uit ongeveer € 200.000 nodig te hebben voor levensonderhoud en belasting. Daarnaast heeft hij in 2005 € 1,8 miljoen op een spaarrekening apart gezet. Volgens de rechtbank kan bij een belegd vermogen van € 8,2 miljoen dan ook niet zonder meer gezegd worden dat een redelijk handelend en redelijk bekwaam beleggingsadviseur niet zou mogen aannemen dat de inkomsten uit de obligaties, aangevuld door inkomsten uit het in aandelen belegde deel van het kapitaal voldoende zijn voor het pensioen en het levensonderhoud. De consument heeft onvoldoende feiten en omstandigheden aangebracht waaruit geconcludeerd kan worden dat ABN AMRO dan wel ING het advies om langlopende obligaties op te nemen in de portefeuille redelijkerwijs niet had mogen geven.

Rechtbank: ABN AMRO en ING hebben niet onrechtmatig gehandeld

Zelfs indien er sprake is van een hoger risico van koersschommelingen is er voor deze producten geen reden waarom een redelijk bekwaam en redelijk handelend beleggingsadviseur niet zou mogen aannemen dat er gewacht kan worden tot een geschikt moment voor verkoop tegen een aanvaardbare koers. De rechtbank kan dan ook niet anders dan concluderen dat consument heeft gekregen wat hij zelf wilde, namelijk een vast inkomen. ABN AMRO en ING zijn op dit punt niet tekort geschoten en hebben niet onrechtmatig gehandeld.

De rechtbank gaat in deze uitspraak nog verder. Zij zegt dat bovengenoemde anders zou zijn indien de consument zou hebben medegedeeld dat hij altijd over het in obligaties belegde kapitaal wenste te kunnen beschikken. Dit is in deze zaak niet gebleken. Alle andere klachten van consument worden door de rechtbank ongegrond verklaard. ABN AMRO en ING hebben de op hen rustende zorgplicht niet geschonden.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank Amsterdam.

Financieel recht advocaten

Heeft u ook schade geleden op uw beleggingen en bent u van mening dat uw bank of vermogensbeheerder een te risicovol beleggingsbeleid heeft gevoerd of in strijd heeft gehandeld met de gemaakte afspraken? Neem hier dan vrijblijvend contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten. De advocaten van Financieel Recht Advocaten hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken en vermogensbeheerders.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant