Uitspraak: Schending zorgplicht wegens advisering risicovolle belegging met pensioengeld [eigen zaak]

Een ZZP-er heeft in 2008 zijn woning verkocht met een overwaarde van € 430.000,=. De ZZP-er had een nieuw huis op het oog en voor de financiering daarvan bijgestaan door een financieel adviseur. Naast het afsluiten van een nieuwe hypothecaire lening, heeft desbetreffende financieel adviseur de ZZP-er geadviseerd bij het beleggen van de overwaarde van de verkoop van zijn oude woning voor pensioendoeleinden. De financieel adviseur adviseerde de ZZP-er daarbij om de overwaarde, welk bedrag destijds op een spaarrekening stond, te beleggen in Nedvim-obligaties. In totaal heeft de ZZP-er tussen 2009 en 2012 een bedrag van ca. € 300.000,= belegd in Nedvim-oligaties. In 2012 berichtte Nedvim dat zij niet tijdig aan haar rente- en aflossingsverplichtingen kon voldoen jegens de obligatiehouders. Door tegenvallende resultaten binnen Nedvim, leek de waarde van de obligaties sterk af te nemen. De ZZP-er keek vanaf de zijlijn toe hoe zijn pensioen (deels) in rook leek op te gaan en schakelde een advocaat van Financieel Recht Advocaten (hierna: “advocaat”) in.

Advocaat Financieel Recht: financieel adviseur schendt zorgplicht

De advocaat start namens de ZZP-er een dagvaardingsprocedure op tegen de financieel adviseur. In deze procedure stelt hij namens de ZZP-er onder meer dat de financieel adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden, omdat de financieel adviseur niet de zorg heeft betracht die verwacht mag worden van een goed opdrachtnemer. Volgens de advocaat had de financieel adviseur de ZZP-er niet mogen adviseren om zijn pensioengeld te beleggen in zeer risicovolle illiquide obligaties van Nedvim. Tevens stelt de advocaat dat de financieel dienstverlener de ZZP-er onjuist, dan wel onvolledig, heeft geïnformeerd over de risico's van de belegging. Voorts voert de advocaat aan dat er geen klantprofiel van de ZZP-er is opgesteld en dat de financieel adviseur niet heeft getoetst of het cliëntprofiel en productprofiel overeenstemde. De financieel adviseur verweert zich onder meer door te stellen dat hij slechts heeft bemiddeld en niet heeft geadviseerd., waardoor op hem slechts een beperkte zorgplicht van toepassing is.

Rechtbank: zorgplichtschending op meerdere punten

De rechtbank maakt korte metten met het verweer van de financieel adviseur dat hij slechts zou hebben bemiddeld. Volgens de rechtbank is een adviesrelatie de juiste kwalificatie voor de tussen partijen gesloten overeenkomst. Of een opdrachtnemer/beroepsbeoefenaar – zoals een financieel adviseur – aan zijn zorgplicht heeft voldaan, dient volgens de rechtbank te worden getoetst aan de maatstaf of hij heeft gehandeld zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot onder dezelfde omstandigheden zou hebben gedaan. Daarnaast geldt dat volgens vaste jurisprudentie op financiële dienstverleners tegenover particulieren een bijzondere zorgplicht rust die ertoe strekt hen te beschermen tegen het gevaar van eigen lichtvaardigheid, gebrek aan inzicht en onverantwoorde financiële risico's.

De rechtbank acht in dit geval van belang de kenmerken van de door de ZZP-er aangedragen Nedvimobligaties enerzijds en het beleggingsdoel, de relevante kennis en ervaring van de ZZP-er , alsmede zijn financiële positie en risicobereidheid anderzijds. De rechtbank overweegt dat de ZZP-er een onervaren belegger was die niet over de kennis en ervaring beschikte om de voorwaarden en risico's van de Nedvimobligaties te beoordelen. Daarbij komt dat de Nedvimobligaties te kwalificeren zijn als een gecompliceerd beleggingsproduct. Onder meer gelet hierop rustte op de financieel adviseur een verdergaande bijzondere zorgplicht. De rechtbank overweegt dat de Nedvimobligaties geenszins paste bij de beleggingsdoeleinden van de ZZP-er, zijnde het opbouwen van een pensioen. In het licht van alle feiten en omstandigheden had het volgens de rechtbank op de weg van de financieel adviseur gelegen om de ZZP-er te informeren en indringend te verifiëren of hij de consequenties overzag van het investeren in Nedvimobligaties. Dit heeft de financieel adviseur nagelaten. De rechtbank acht het aannemelijk dat de ZZP-er gehoor zou hebben gegeven aan uitdrukkelijke waarschuwingen van de financieel adviseur. Dit temeer nu de ZZP-er meermaals twijfels had geuit over beleggingen in vastgoedfondsen. Uit het vorenstaande volgt volgens de rechtbank dat de financieel adviseur op meerdere punten zijn zorgplicht heeft geschonden.

Rechtbank acht openbaring van toekomstige schade bij ZZP-er aannemelijk

De vraag omtrent de omvang van de schade komt vervolgens aan bod. De schade aan de zijde van de ZZP-er heeft zich nog niet geopenbaard. De ZZP-er is immers nog in het bezit van de Nedvimobligaties en het is onzeker hoe deze zich in de toekomst nog zullen ontwikkelen. Er is volgens de advocaat van de ZZP-er echter sprake van onzichtbaar koersverlies, gezien de negatieve waardeontwikkeling van de obligaties. De rechtbank gaat hier in mee en acht de mogelijkheid van het intreden van schade aannemelijk. De rechtbank verwijst de zaak daarom door naar een schadestaatprocedure, waar het debat inzake de schade verder kan worden voortgezet.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook schade geleden op uw beleggingen en bent u van mening dat uw bank of vermogensbeheerder een te risicovol beleggingsbeleid heeft gevoerd of in strijd heeft gehandeld met de gemaakte afspraken? Neem hier dan vrijblijvend contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten. De advocaten van Financieel Recht Advocaten hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken en vermogensbeheerders. 

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant