Uitspraak: ABN AMRO dient schadevergoeding te betalen van ruim € 11 mln. wegens schending zorgplicht

Blauwpark en Decluse zijn beheermaatschappijen, waarin het familievermogen van familie X wordt beheerd. Zij houden rekeningen aan bij ABN AMRO Bank (hierna: “ABN”). Y trad namens familie X op als beperkt gevolmachtigde. In 2011 blijkt dat Y fraude heeft gepleegd met rekeningen ten name van Blauwpark en Decluse. Y heeft in 10 jaar tijd ruim € 20 miljoen van rekeningen weggesluisd. Blauwpark en Decluse stellen dat ABN haar zorgplicht heeft geschonden en stellen haar aansprakelijk voor de geleden schade.

ABN had beperkingen volmacht moeten bespreken met bestuur volmachtgevers

De rechtbank stelt voorop dat ABN in opdracht van Y geen bedragen van Decluse mocht overmaken naar Blauwpark voor zover de volmacht van Y daarmee werd overschreden. Blauwpark en Decluse zijn immers twee verschillende rechtspersonen met – deels – verschillende aandeelhouders en gescheiden vermogens en moeten ook als afzonderlijke entiteiten worden behandeld. Om diezelfde reden was het ABN niet toegestaan eigenmachtig, zonder dat daarvoor een contractuele grondslag was aan te wijzen, bedragen vanuit Decluse over te maken naar Blauwpark.

Daarnaast oordeelt de rechtbank dat ABN was gehouden steeds na te gaan of de betalingsopdrachten bevoegdelijk waren gegeven. Binnen ABN bestond geen duidelijkheid over de omvang van de bevoegdheid van Y en hebben nimmer afgevraagd of opdrachten van Y wel binnen zijn volmacht vielen.

Verder was sprake van “getrapte” betalingen die tezamen de volmacht overschreden. Naar het oordeel van de rechtbank staan dergelijke betalingen op gespannen voet met het doel en de strekking van een beperkte volmacht. Nu aan Y een beperkte volmacht was verstrekt, mochten Blauwpark en Decluse ervan uitgaan dat ABN erop toezag dat die volmacht niet werd overschreden. ABN had met het bestuur van Blauwpark en Decluse moeten bespreken of het in orde was dat Y op deze manier gebruik maakte van zijn – in omvang duidelijk beperkte – volmacht.

De slotsom is dat ABN zich jegens Blauwpark en Decluse niet heeft gedragen als een goed opdrachtnemer en niet de zorg heeft betracht die van haar als bank had mogen worden verwacht. Deze tekortkoming kan aan ABN worden toegerekend en ABN dient de schade te vergoeden.

Eigen schuld volmachtgever door gebrekkige administratie en jaarrekeningen

Het beroep van ABN op eigen schuld slaagt. Blauwpark en Decluse hebben een onverantwoord groot risico genomen door Y, die de verantwoordelijkheid droeg voor het verrichten van betalingen, ook te belasten met de controle daarop. Het kan Blauwpark en Decluse worden aangerekend dat zij het handelen van Y nooit zelf heeft gecontroleerd of bankafschriften heeft bekeken. Hierdoor heeft Y jarenlang frauduleuze transacties kunnen verrichten. Dit alles geldt te meer nu het bestuur van een vennootschap verplicht is een deugdelijke administratie te voeren en jaarrekeningen op te maken. Dat dit laatste niet steeds is gebeurd, staat vast. Door de gebrekkige controle is de gepleegde fraude zeer laat aan het licht gekomen en mede daardoor in omvang toegenomen. De rechtbank stelt de mate waarin de aan beide partijen toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen op de voet van art. 6:101 BW vast op 50%.

ABN AMRO moet 50% van de schade vergoeden

De rechtbank veroordeelt ABN AMRO om aan Blauwpark en Decluse te betalen een bedrag van € 11.047.874, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 11 april 2012 tot aan de dag van volledige betaling.

Financieel Recht Advocaten

Bent u ook ontevreden over uw bank, verzekeraar of vermogensbeheerder? Wij hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of financieel adviseurs. Neem vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier.

Klik hier voor de gehele uitspraak.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant