Uitspraak: Cateringbedrijf beëindigd hypothecaire geldlening en moet een beïindigingsvergoeding van bijna €740.000 betalen

Meneer X en meneer Y zijn samen enig bestuurders en aandeelhouders van Amsterdam Properties c.s. Via deze vennootschappen oefenen meneer X en Y een cateringbedrijf uit. De vennootschap Amsterdam Properties B.V. is opgericht op 15 januari 2007. De doelomschrijving van deze vennootschap luidt ‘het verkrijgen, beheren en exploiteren van- en beschikken over onroerend goed’. Amsterdam Properties c.s. wilde een pand aan de Prinsengracht in Amsterdam kopen. Ter financiering hiervan hebben zij ABN Amro gevraagd een voorstel te doen. ABN Amro heeft hiervoor een kredietofferte uitgebracht voor een 25-jarige hypothecaire geldlening van € 3.750.000,-. Op 2 februari 2007 is Amsterdam Properties c.s. eigenares geworden van het pand. Door ABN Amro is op basis van de kredietovereenkomst een lening van € 3.750.000 aan Amsterdam Properties c.s. verstrekt. De koopsom van het pand bedroeg € 4,5 miljoen. Bij notariële akte is vervolgens op dezelfde dag een eerste recht van hypotheek gevestigd op het pand ten behoeve van ABN Amro voor een bedrag van € 4 miljoen in hoofdsom, te vermeerderen met rente en kosten van € 2 miljoen.

ABN Amro stelt haar klant vrij van aflossingsverplichtingen

In 2013 heeft ABN Amro Amsterdam Properties c.s. vrijgesteld van hun aflossingsverplichtingen. Begin 2014 hebben zij ABN Amro wederom verzocht de aflossingen te mogen opschorten, maar dit verzoek heeft ABN Amro afgewezen. Vervolgens hebben Amsterdam Properties c.s. in september 2014 het pand zonder toestemming van de bank verkocht. Voor de verkoop hebben zij ABN Amro telefonisch verzocht een opgave te doen van de nog te betalen rente en aflossingen om zo het royement van de hypotheek te bewerkstelligen. ABN Amro heeft daarop een aflossingsvoorstel gestuurd aan Amsterdam Properties c.s. In dit voorstel is een bedrag van € 815.062,22 opgenomen aan ‘vergoeding voor geleden verlies en gederfde winst’. Meneer Y heeft ABN Amro per e-mail om uitleg gevraagd wat betreft deze kosten.

Uiteindelijk heeft de advocaat van Amsterdam Properties c.s. ABN Amro bij brief van 12 november 2014 gesommeerd om mee te werken aan vrijgave van het hypotheekrecht zonder betaling van de beëindigingsvergoeding. ABN Amro heeft dit geweigerd. Het pand is vervolgens op 31 december 2014 geleverd aan de koper, de koopprijs bedroeg € 5.525.00. ABN Amro heeft royement van haar hypotheekrecht verleend nadat Amsterdam Properties c.s. een beëindigingsvergoeding heeft betaald van € 739.098,26.

ABN Amro vordert beëindigingsvergoeding van bijna € 740.000,-

Het gaat in deze zaak om de vraag of ABN Amro terecht aanspraak heeft gemaakt op een beëindigingsvergoeding van € 739.098,26 voor de aflossing van de door haar aan Amsterdam Properties c.s. verstrekte hypothecaire geldlening. De rechtbank heeft geoordeeld dat ABN Amro inderdaad terecht aanspraak heeft gemaakt op deze beëindigingsvergoeding. Amsterdam Properties c.s. heeft tegen deze uitspraak hoger beroep ingesteld. De door Amsterdam Properties c.s. gesloten kredietovereenkomst is een overeenkomst voor bepaalde tijd. Zo’n overeenkomst kan in beginsel niet tussentijds beëindigd worden en indien deze wel tussentijds beëindigd wordt is er vaak een schadevergoeding verschuldigd. Het hof oordeelt dat indien Amsterdam Properties c.s. hierover een andere voorstelling had, dit voor haar rekening dient te komen.

In artikel 5.4 van de Algemene Kredietvoorwaarden is bepaald dat “bij een vervroegde aflossing een extra rente is verschuldigd gelijk aan de contante waarde van de overeengekomen rente over het afgeloste bedrag, berekend over de resterende looptijd van de rentevastperiode van de lening, verminderd met de contante waarde van de rente die ABN Amro zou ontvangen door het bedrag van de vervroegde aflossing voor die resterende looptijd uit te zetten op de interbancaire markt”. Amsterdam Properties c.s. is van mening dat dit artikel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De rechtbank heeft geoordeeld dat dit artikel niet onaanvaardbaar is en ook het hof acht dit artikel niet onaanvaardbaar.

Het standpunt van Amsterdam Properties c.s. dat ABN Amro een op haar rustende zorgplicht heeft geschonden heeft ook onvoldoende steun, aldus het hof. Volgens de rechtbank is de lening geen complex product. Daarnaast had Amsterdam Properties c.s. bij lezing van artikel 5.4 van de Algemene kredietvoorwaarden moeten begrijpen dat zij bij een vervroegde aflossing door verkoop een beëindigingsvergoeding verschuldigd zou zijn. Het hof bekrachtigd dan ook het vonnis van de rechtbank.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het gerechtshof Amsterdam.

Financieel recht advocaten

Wenst u ook uw hypotheek te beëindigen, maar moet u een (hoge) beëindigingsvergoeding c.q. aflos- of oversluitboete betalen? Of heeft u een ander geschil met uw bank, financieel adviseur of verzekeraar? Neem dan hier contact op met een van onze advocaten. Financieel Recht Advocaten heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en tussenpersonen.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant