Uitspraak: IDM moet teveel betaalde rente van doorlopend krediet terugbetalen aan consument

Meneer en mevrouw X hebben in februari 2002 bij IDM Financieringen een doorlopend krediet afgesloten met een kredietlimiet van € 31.193,-. In de kredietovereenkomst is opgenomen dat IDM het kredietvergoedingspercentage aan mag passen. IDM dient haar cliënten daar wel schriftelijk over te informeren. Op de kredietovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden IDM Financieringen B.V. van toepassing.

Bank wijzigt meermaals eenzijdig de rente tijdens looptijd krediet

Tijdens de looptijd van het krediet heeft IDM de rente meermaals gewijzigd. Uiteindelijk hebben meneer en mevrouw X in december 2014 een klacht ingediend bij het Kifid omdat de rente per mei 2014 weer werd verhoogd. Naar aanleiding van deze klacht heeft de Ombudsman een brief gestuurd aan meneer en mevrouw X waarin onder meer in overweging wordt gegeven zelf contact op te nemen met IDM om zo de mogelijkheden voor herfinanciering te onderzoeken. De klacht is vervolgens door meneer en mevrouw X ingetrokken en het doorlopend krediet is in november 2015 omgezet in een persoonlijke lening.

Meneer en mevrouw X hebben in mei 2017 opnieuw een klacht ingediend bij het Kifid. Daarbij vorderen zij vergoeding van de te veel betaalde rente over de periode van juni 2011 tot november 2015. Volgens meneer en mevrouw X heeft IDM ten onrechte een te hoge kredietvergoeding in rekening gebracht. IDM beroept zich op de voorwaarde die is opgenomen in de kredietovereenkomst waarin is bepaald dat zij het kredietvergoedingspercentage aan mag passen.

Rentepercentage is onlosmakelijk verbonden aan externe factor

Het Hof van Justitie heeft in een arrest overwogen dat bij de uitleg van een beding in de voorwaarden van een consumentenovereenkomst, zoals hier ook sprake van is, ook beoordeeld dient te worden of een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende gemiddelde consument de gevolgen van het beding kon inschatten. Dit dient de consument te doen op basis van alle relevante feiten die binnen het contract zijn verstrekt. In de overeenkomst Doorlopend Krediet is opgenomen dat IDM het rentepercentage mag aanpassen. De Commissie oordeelt dat dit percentage onlosmakelijk is verbonden aan een externe factor waardoor meneer en mevrouw X erop hadden mogen vertrouwen dat het rentetarief de marktrente zou volgen.

De Commissie is echter, in tegenstelling tot IDM, van mening dat deze externe factor gesteld kan worden op het driemaands Euribortarief. Volgens de Commissie sluit het driemaands Euribortarief goed aan bij het variabele karakter van het fundingbestanddeel van het kredietvergoedingspercentage. IDM dient het driemaands Euribortarief af te trekken van de door haar gehanteerde rentetarieven. Het percentage wat hieruit volgt is het opslagpercentage. Dit opslagpercentage dient IDM met terugwerkende kracht te hanteren over de periode van juni 2011 tot november 2015. De Commissie oordeelt dat IDM meneer en mevrouw X een bedrag dient te vergoeden dat gelijk staat aan de te veel betaalde rente. Indien uit objectief vast te stellen feiten en omstandigheden blijkt dat het vergoeden van deze rente niet gerechtvaardigd kan worden hoeft IDM meneer en mevrouw X geen vergoeding te betalen. Echter, van deze omstandigheden is in deze zaak niet gebleken.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel recht advocaten

Gaat uw bank ook tot verhoging van de opslag over, en bent u van mening dat dit op grond van de gemaakte afspraken niet is toegestaan, kom dan in actie. Wij hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of financieel adviseurs. Neem hier vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant